Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "invoice"

 

"invoice" svensk översättning

Resultat: 1-35 av 69

invoice {substantiv}

invoice {substantiv} [näring.]

faktura {utr.} [näring.]

—inadequate or missing supporting evidence to justify the costs claimed (e.g. no invoice);

—Inga eller otillräckliga handlingar för att styrka de redovisade kostnaderna (till exempel att faktura saknas).

According to the Swedish Bookkeeping Act (Bokföringslagen), an invoice (supporting document) must contain, among other things:

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:

For those services that are provided by specific procurement and for which an invoice is issued there is no statistical problem.

Tjänsterna som ersätts genom specifik provision och där faktura utställs skapar inga problem för statistiken.

In March 2008, the group received an invoice for five years' electricity use totalling GBP 7 540.37, pushing them into debt.

I mars 2008 fick föreningen en faktura för fem års elförbrukning, totalt 7 540,37 brittiska pund, vilket gjorde att de hamnade i skuld.

Therefore, it avoids fraud arrangements that are based on non-payment of the VAT by the supplier followed by deduction of the VAT by the customer, who is in possession of a valid invoice.

Därigenom undviker man de bedrägerier som baseras på utebliven betalning av moms av leverantören följt av avdrag för moms av kunden, som är i besittning av en giltig faktura.

invoice {substantiv} [näring.] (även: bill)

räkning {utr.} [näring.]

The large majority of invoices can be paid within this period and the number of overdue payments is falling satisfactorily.

Den absolut övervägande delen av räkningarna kan också betalas inom denna tid, och antalet fall där fristen överskrids avtar, glädjande nog.

invoice {substantiv}

fakturerat {utr.}

to invoice {verb}

to invoice [invoiced|invoiced] {vb} (även: to bill, to bill to)

This foreign exchange risk will disappear for countries within the euro, and hence (and this applies to both banks and businesses) they will no longer need to invoice for that.

Denna valutarisk kommer att försvinna för euroländerna och vare sig det gäller företagen eller bankerna kommer de inte att behöva fakturera den.

voice {substantiv}

voice {substantiv} (även: vote, vox)

röst {utr.}

It is therefore very important that the voice of the ordinary citizen is heard.

Det är därför mycket viktigt att den vanlige medborgaren kan göra sin röst hörd.

We want to speak for women with one voice rather than join in a chorus of many.

Vi vill tala för kvinnor med en röst snarare än att stämma in i en kör av många.

Often, a chorus of small voices carries less weight than a single, stronger voice.

Summan av svaga röster har ofta mindre effekt än en enig och mer kraftfull röst.

The Union's voice on this has been absolutely clear in all international fora.

Unionens röst om detta har varit fullständigt tydlig i alla internationella forum.

We have already gone a treaty too far and the voice of the people will be heard.

Vi har redan ett fördrag för mycket och folkets röst kommer att göra sig hörd.

voice {substantiv} (även: opinion, notion, mind, idea)

åsikt {utr.}

So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.

Så min åsikt i debatten om kontroll över energi har inte noterats någonstans.

One voice from both sides of the Atlantic may have a decisive impact.

En och samma åsikt från båda sidor av oceanen kommer att kunna ha avgörande inflytande.

She has consistently been denied a voice, as have her supporters.

Hon har konsekvent nekats uttrycka sin åsikt, liksom hennes anhängare.

How can Parliament's voice possibly be ignored over this socially sensitive dossier?

Hur kan man tro att man kan klara sig utan parlamentets åsikt i denna för samhället känsliga fråga?

This - I repeat - is the minority position of my group, but I did wish to voice it.

Detta - låt mig upprepa det - är alltså minoritetens åsikt i min grupp, men jag ville ändå framföra den.

voice {substantiv} (även: purpose, point, opinion, mind)

mening {utr.}

Being able to voice their opinion and take part in demonstrations is part of that.

Att de får säga sin mening och demonstrera mot detta, det står också här.

Let me say, in my capacity as chair of the delegation, that there is another voice in Iran.

Låt mig i egenskap av ordförande för delegationen säga att det finns en annan mening i Iran.

In our opinion, the Swedish people should make its voice heard directly in the UN, not via the EU.

Enligt vår mening skall svenska folket göra sin röst hörd direkt i FN, inte via EU.

I insist that dialogue should be especially with associations that give a voice to the poorest individuals and families.

Enligt min mening måste dialogen ske särskilt med organisationer som talar för de fattigaste enskilda individerna och familjerna.

This situation does not worry the federalists for whom, when the Commission speaks with a single voice, we gain in strength.

Den situationen oroar inte alls federalisterna; enligt deras mening blir vi starkare så fort kommissionen talar med en enda röst.

voice {substantiv} (även: spokesman, spokesperson, spokeswoman)

språkrör {neut.}

It is particularly in view of my Turkish origin that I should like to act as a voice for these people.

Det är särskilt med tanke på mitt turkiska ursprung som jag vill verka som språkrör för dessa människor.

It is the voice of EU members, and ministers from each country meet several times a month.

Det fungerar som språkrör för medlemsländerna, och ministrar från varje land möts flera gånger i månaden.

I can assure you that, under the Swedish Presidency and using the voice of the European Commission, the EU's voice is being heard.

Jag kan försäkra er att EU:s röst under det svenska ordförandeskapet och med kommissionen som språkrör sannerligen hörs.

Obviously dictators always battle with organised religion, because, very often, this is the biggest voice that the population has.

Uppenbarligen kämpar diktatorer alltid mot den organiserade religionen eftersom denna mycket ofta är befolkningens viktigaste språkrör.

Each institution has a specific part to play in that debate, and ours is to voice the priorities, objectives and concerns of our fellow citizens, whom we represent.

Varje institution har en specifik roll att spela i denna debatt och vår är att vara språkrör för de prioriteringar, målsättningar och bekymmer som de medborgare vi representerar står för.

voice {substantiv} [gram.]

huvudform {utr.} [gram.]

voice {substantiv} [gram.]

verbets huvudform [gram.] [ex.]

voice {substantiv} [musik] (även: vocal pitch)

röstläge {neut.} [musik]
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "invoice":

Synonymer (engelska) till "voice":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "invoice" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "invoice" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Within about 4 or 5 years, 40 % of all invoicing in world trade will be in the euro.

Inom fyra eller fem år kommer 40 procent av världshandeln att faktureras i euro.

Documents that you use often can be saved as templates, for example, an invoice form.

Dokument som du ofta använder kan du spara som mall, t.ex. för ett fakturaformulär.

How to applyYou can apply for monthly invoicing if your business meets certain requirements.

Så här ansöker duDu kan ansöka om månadsvis fakturering om företaget uppfyller vissa krav.

Hence the need to set up a common legal framework, for both paper and electronic invoicing.

Härav behovet av en gemensam rättslig grund, för fakturering både på papper och elektroniskt.

The current trend is to pay the invoice immediately before it is due or when it is overdue.

Den nuvarande trenden är att betala fakturan direkt innan den går ut eller när den har gått ut.

Improvements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.

Förbättringar har genomförts, som till exempel fakturaregister eller en databas över anbudsgivare.

Column A contains the date value of the invoice, column B the amounts.

I kolumn A står räkningarnas datum och i kolumn B beloppen.

In order to finance these services, clients are invoiced accordingly.

Verksamheten finansieras genom fakturering av beställarna.

Electronic invoicing is sometimes not possible at all.

Ibland är det inte alls möjligt att använda sig av elektronisk fakturering.

Billing electronically is estimated to halve the cost of invoicing in the Nordic Countries.

Man har uppskattat att kostnaderna för den elektroniska faktureringen i Norden är hälften av den nuvarande.

Today, the right is presenting the invoice to the citizens.

I dag lägger högern fram notan inför medborgarna.

You might be eligible to use monthly invoicing as a payment setting, if your business meets certain requirements.

Du kan använda månadsvis fakturering som inställning om företaget uppfyller vissa krav.

Improvements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.

Kommittén avvisar fortfarande flera av de viktigaste slutsatserna som OLAF har kommit fram till i sin undersökning.

You have entered your invoices into a table.

Anta att Du har registrerat Dina räkningar i en tabell.

The second major issue is as follows: at the present time, invoices are being issued in dollars.

Kärnkraft är en mycket effektivare ersättning för råolja, både i fråga om tillgänglig produktionskapacitet och miljöskydd.

One aspect concerns an amendment tabled by my colleague, José Manuel García-Margallo y Marfil on the numbering of invoices.

Ett gäller ett ändringsförslag ingivet av min kollega José Manuel García-Margallo y Marfil om fakturanumrering.

This would also have the added advantage of solving the problem of harmonising invoicing which is of concern to the Council.

Det skulle i andra hand få till fördel att lösa problemet med harmoniseringen av faktureringen som bekymrar rådet.

However, customers very frequently sign the registration form or invoice without even reading the contractual clauses overleaf.

Ofta undertecknar emellertid kunderna registreringsformuläret eller fakturan utan att ens ha läst avtalsvillkoren på baksidan.

The second problem is that the current legal framework for electronic invoicing also differs across Europe.

Det andra problemet är att den befintliga rättsliga grunden för elektronisk fakturering skiljer sig åt i olika delar av Europa.

This VAT will not be shown in the invoice.

Momsen framgår inte av fakturan.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "invoice" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.