Engelsk-svensk översättning av "invoice"

EN invoice Svensk översättning

volume_up
invoice {substantiv}
volume_up
voice {substantiv}

EN invoice
volume_up
{substantiv}

  1. näringsliv
  2. annat

1. näringsliv

invoice
volume_up
faktura {utr.} [näring.]
—inadequate or missing supporting evidence to justify the costs claimed (e.g. no invoice);
—Inga eller otillräckliga handlingar för att styrka de redovisade kostnaderna (till exempel att faktura saknas).
According to the Swedish Bookkeeping Act (Bokföringslagen), an invoice (supporting document) must contain, among other things:
Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:
For those services that are provided by specific procurement and for which an invoice is issued there is no statistical problem.
Tjänsterna som ersätts genom specifik provision och där faktura utställs skapar inga problem för statistiken.
invoice (även: bill)
volume_up
räkning {utr.} [näring.]

2. annat

invoice

Användningsexempel för "invoice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDocuments that you use often can be saved as templates, for example, an invoice form.
Dokument som du ofta använder kan du spara som mall, t.ex. för ett fakturaformulär.
EnglishImprovements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.
Förbättringar har genomförts, som till exempel fakturaregister eller en databas över anbudsgivare.
EnglishColumn A contains the date value of the invoice, column B the amounts.
I kolumn A står räkningarnas datum och i kolumn B beloppen.
EnglishImprovements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.
Kommittén avvisar fortfarande flera av de viktigaste slutsatserna som OLAF har kommit fram till i sin undersökning.
EnglishToday, the right is presenting the invoice to the citizens.
I dag lägger högern fram notan inför medborgarna.
EnglishThis represents nearly seven times more than the amounts invoice in 1999 and more than three times the amount invoiced in 2001.
Det är nära sju gånger mer än det belopp som fakturerades år 1999, och mer än tre gånger så mycket som det belopp som fakturerades år 2001.
EnglishSee how to get an invoice.
EnglishPublic institutions are the real problem: here, the proposal is for a maximum payment period of 60 days from the invoice date.
Men det verkliga problemet är de offentliga myndigheterna. Här föreslås en maximal betalningstermin på 60 dagar, fortfarande från och med faktureringsdatum.
EnglishBack home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.
När hon kom hem fick hon en vårdräkning som hennes nationella sjukförsäkring inte ersatte: läkaren hade behandlat henne som privatpatient.
EnglishNumerous irregularities occur in many countries, such as the creation of fictitious documentation of waste collections, for example, in a practice known as invoice trading.
Oegentligheter är vanligt förekommande i många länder, till exempel att falska handlingar om avfallshämtning upprättas i något som kallas fakturahandel.
EnglishAccordingly, on presentation of the other required registration documents (supplier’s invoice and type-approval certificate) an exhaust test has hitherto been sufficient.
Därför har det hittills räckt med en avgasbesiktning samt uppvisande av övriga nödvändiga registreringsdokument (leveransfaktura, intyg om överensstämmelse).
EnglishIn the absence of a written contract, we think that payment should be made at the latest 21 days from the invoice date; this would apply only when the payment period is not laid down in the contract.
I frånvaro av skrivna avtal anser vi att den maximala betalningsterminen borde vara 21 dagar från faktureringsdatum. Detta skulle bara gälla i det fall när förfallodagen inte angivits i avtalet.