"invoice" - Svensk översättning

EN

"invoice" på svenska

volume_up
invoice {substantiv}
volume_up
voice {substantiv}

EN invoice
volume_up
{substantiv}

  1. näringsliv
  2. annat

1. näringsliv

invoice
volume_up
faktura {utr.} [näring.]
—inadequate or missing supporting evidence to justify the costs claimed (e.g. no invoice);
—Inga eller otillräckliga handlingar för att styrka de redovisade kostnaderna (till exempel att faktura saknas).
According to the Swedish Bookkeeping Act (Bokföringslagen), an invoice (supporting document) must contain, among other things:
Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:
Examples include air ticket invoices or copies of train tickets.
Exempel är faktura på flygbiljetter eller kopia på tågbiljetter.
invoice (även: bill)
volume_up
räkning {utr.} [näring.]
Tax administrations are quite entitled to ask for the details on an invoice or whatever to be translated.
Skattemyndigheterna är berättigade att inhämta en översättning av de uppgifter som anges på räkningen.
The large majority of invoices can be paid within this period and the number of overdue payments is falling satisfactorily.
Den absolut övervägande delen av räkningarna kan också betalas inom denna tid, och antalet fall där fristen överskrids avtar, glädjande nog.

2. annat

invoice

Användningsexempel för "invoice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDocuments that you use often can be saved as templates, for example, an invoice form.
Dokument som du ofta använder kan du spara som mall, t.ex. för ett fakturaformulär.
EnglishImprovements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.
Förbättringar har genomförts, som till exempel fakturaregister eller en databas över anbudsgivare.
EnglishThe current trend is to pay the invoice immediately before it is due or when it is overdue.
Den nuvarande trenden är att betala fakturan direkt innan den går ut eller när den har gått ut.
EnglishColumn A contains the date value of the invoice, column B the amounts.
I kolumn A står räkningarnas datum och i kolumn B beloppen.
EnglishImprovements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.
Kommittén avvisar fortfarande flera av de viktigaste slutsatserna som OLAF har kommit fram till i sin undersökning.
EnglishAccording to the Swedish Bookkeeping Act (Bokföringslagen), an invoice (supporting document) must contain, among other things:
Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:
EnglishToday, the right is presenting the invoice to the citizens.
I dag lägger högern fram notan inför medborgarna.
EnglishThis VAT will not be shown in the invoice.
EnglishHowever, customers very frequently sign the registration form or invoice without even reading the contractual clauses overleaf.
Ofta undertecknar emellertid kunderna registreringsformuläret eller fakturan utan att ens ha läst avtalsvillkoren på baksidan.
EnglishIn March 2008, the group received an invoice for five years' electricity use totalling GBP 7 540.37, pushing them into debt.
I mars 2008 fick föreningen en faktura för fem års elförbrukning, totalt 7 540,37 brittiska pund, vilket gjorde att de hamnade i skuld.
EnglishThis represents nearly seven times more than the amounts invoice in 1999 and more than three times the amount invoiced in 2001.
Det är nära sju gånger mer än det belopp som fakturerades år 1999, och mer än tre gånger så mycket som det belopp som fakturerades år 2001.
EnglishA good example of a relational database can be given with a purchasing database where the Customer, Purchase, and Invoice tables are contained.
Ett klassiskt exempel på en relationsdatabas är tabeller med kunddata, varudata och fakturadata relaterade till beställningar.
EnglishSee how to get an invoice.
EnglishPublic institutions are the real problem: here, the proposal is for a maximum payment period of 60 days from the invoice date.
Men det verkliga problemet är de offentliga myndigheterna. Här föreslås en maximal betalningstermin på 60 dagar, fortfarande från och med faktureringsdatum.
EnglishI also ask the Commission to implement the e-Invoice initiative - electronic invoicing, which is an important tool for reducing tax evasion.
Jag uppmanar även kommissionen att genomföra e-fakturainitiativet om elektroniska fakturor, vilket är ett viktigt verktyg för att minska skatteflykten.
EnglishBack home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.
När hon kom hem fick hon en vårdräkning som hennes nationella sjukförsäkring inte ersatte: läkaren hade behandlat henne som privatpatient.
EnglishThis foreign exchange risk will disappear for countries within the euro, and hence (and this applies to both banks and businesses) they will no longer need to invoice for that.
Denna valutarisk kommer att försvinna för euroländerna och vare sig det gäller företagen eller bankerna kommer de inte att behöva fakturera den.
EnglishNumerous irregularities occur in many countries, such as the creation of fictitious documentation of waste collections, for example, in a practice known as invoice trading.
Oegentligheter är vanligt förekommande i många länder, till exempel att falska handlingar om avfallshämtning upprättas i något som kallas fakturahandel.
EnglishAccordingly, on presentation of the other required registration documents (supplier’s invoice and type-approval certificate) an exhaust test has hitherto been sufficient.
Därför har det hittills räckt med en avgasbesiktning samt uppvisande av övriga nödvändiga registreringsdokument (leveransfaktura, intyg om överensstämmelse).
EnglishIn addition, electronic invoicing will result in savings for companies as the cost of sending and handling an electronic invoice is far lower than a paper invoice.
Dessutom kommer elektronisk fakturering att innebära besparingar för företagen då kostnaderna för utskick eller hantering av en elektronisk faktura är betydligt lägre än en pappersfaktura.