Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "intervention"

 

"intervention" svensk översättning

Resultat: 1-28 av 1678

intervention {substantiv}

intervention {substantiv} (även: interference, action)

ingripande {neut.}

(NL) Mr President, I wish to thank the Commissioner for his clear intervention.

(NL) Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans tydliga ingripande.

In 1878, last-minute Western European intervention prevented the two from uniting.

Ett västeuropeiskt ingripande i sista minuten hindrade 1878 enandet av dessa två.

I think that your intervention with regard to the French Government was fantastic.

Jag tycker att ert ingripande gentemot den franska regeringen var fantastiskt.

Who justified, who requested, who approved the intervention that led to chaos?

Vem rättfärdigade, vem krävde, vem godkände det ingripande som ledde till kaos?

Secondly, the Libyans do not want any foreign military intervention, that is true.

För det andra stämmer det att libyerna inte vill ha något militärt ingripande.

intervention {substantiv} [pol.]

medling {utr.} [pol.]

The EU should not lose sight of the value of international intervention, aid and mediation.

EU får inte förlora värdet av internationell inblandning, bistånd och medling ur sikte.

We have asked for intervention.

Vi har bett om medling.

At the same time, there is an increase in the allocation for the EU's external action, namely, intervention in theatres of war, which we reject.

Samtidigt har en ökning skett av anslagen till EU:s yttre åtgärder, nämligen till medling i krigsområden, vilket vi motsätter oss.

Yet, in the Conciliation Committee, we reached agreement thanks to the intervention of the Commission, and Mrs Fontaine earlier emphasized the part played by Mrs Cresson.

Man har emellertid, i förlikningskommittén den 11 juni, nått en överenskommelse tack vare kommissionens medling, och Fontaine poängterade nyss Cressons roll.

intervention {substantiv} [mil.] (även: military intervention)

intervention {utr.} [mil.]

Outside intervention serves no purpose: they must sort things out for themselves.

Intervention utifrån hjälper inte. De måste klara ut det själva sinsemellan.

This means intervention, cultural events, and also speeches from diplomats.

Det innebär intervention, kulturella evenemang, och även tal av diplomater.

Today the fruits of NATO's military intervention are particularly bitter.

De skördade frukterna från Natos militära intervention är i dag särskilt beska.

That justifies continuing public intervention for butter and powdered milk.

Det motiverar fortsatt offentlig intervention för smör och mjölkpulver.

The country then collapsed through corruption and international intervention.

Sedan förföll landet genom korruption och internationell intervention.

intervention {substantiv}

intervention {substantiv} [mil.]

intervention {utr.} [mil.]

Outside intervention serves no purpose: they must sort things out for themselves.

Intervention utifrån hjälper inte. De måste klara ut det själva sinsemellan.

This means intervention, cultural events, and also speeches from diplomats.

Det innebär intervention, kulturella evenemang, och även tal av diplomater.

Today the fruits of NATO's military intervention are particularly bitter.

De skördade frukterna från Natos militära intervention är i dag särskilt beska.

That justifies continuing public intervention for butter and powdered milk.

Det motiverar fortsatt offentlig intervention för smör och mjölkpulver.

The country then collapsed through corruption and international intervention.

Sedan förföll landet genom korruption och internationell intervention.

military intervention {substantiv} [mil.]

intervention {utr.} [mil.]

Today the fruits of NATO's military intervention are particularly bitter.

De skördade frukterna från Natos militära intervention är i dag särskilt beska.

Indeed, US military intervention is not without its ulterior motives.

Visst är det så att USA: s militära intervention inte har varit utan baktankar.

We do, however, object to preparations for a military intervention.

Vi vänder oss dock mot förberedelser för en militär intervention.

A military intervention against Iraq would have terrifying consequences today in the Middle East.

En militär intervention mot Irak skulle i dag få skräckinjagande konsekvenser i Mellanöstern.

The fact is, however, that sometimes we cannot escape the need for military intervention or its inevitability.

Men sanningen är att vi ibland inte kan komma undan det nödvändiga eller det ödesdigra i en militär intervention.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "intervention":

Synonymer (svenska) till "intervention":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "intervention" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "intervention" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

It is a question of abolishing public intervention, and not just of reforming it.

Det gäller att avskaffa den statliga interventionen och inte bara reformera den.

The scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.

Möjligheterna att ingripa är lika viktiga som det utvidgade mandatet för unionen.

These new methods of intervention are the result of new methods of management.

Dessa nya interventionsmetoder kommer att ge upphov till nya förvaltningsmetoder.

The Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo's intervention.

Kommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.

The political interventionism of the European institutions is rapidly taking hold.

EU-institutionernas politiska interventionism utvecklas i galopperande hastighet.

In this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.

I detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.

We demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.

Vi kräver ett omedelbart slut på undantagstillståndet och militärens inblandning.

We condemn the Russian military intervention and the humanitarian crisis it caused.

Vi fördömer det ryska militära ingripandet och den mänskliga kris som det orsakade.

Thank you, Mrs Kinnock, for that intervention, which I will very much bear in mind.

Tack, fru Kinnock, för ert anförande, som jag kommer att ta stor hänsyn till.

firstly, targeted intervention by multilateral and regional financial institutions;

Målinriktade insatser från multilaterala och regionala finansiella institutioner.

The Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo' s intervention.

Kommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.

We also welcome the recommendation for a minimum age for such surgical intervention.

Vi välkomnar också rekommendationen om en minimiålder för sådana kirurgiska ingrepp.

We condemn the government of Guatemala, the oligarchy and foreign intervention.

Vi fördömer Guatemalas regering, oligarkin och den utländska interventionen.

His intervention in yesterday's debate was also, regrettably, quite out of place.

Hans inlägg i gårdagens debatt var också en enda stor klagolåt, tråkigt nog.

This cannot be achieved through resolutions alone; it requires intervention forces.

Detta kan inte ske bara genom resolutioner, det måste ske med insatsstyrkor.

Secondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing ...

För det andra bör vi behålla marknadsinterventionsinstrumenten, t.ex. lagring...

To address it, it is necessary to combine interventions at different levels.

För att ta itu med den är det nödvändigt att kombinera åtgärder på olika nivåer.

I am one of those who most often use the one-minute interventions, with good reason.

Jag är en av dem som oftast utnyttjar anförandena på en minut, av goda skäl.

It is in this light that I will attempt to briefly reply to your interventions.

Det är i det sammanhanget som jag skall försöka att kort besvara era inlägg.

They may applaud or not applaud an intervention, but without extraneous comments.

De kan applådera eller inte applådera ett anförande, utan att skapa tumult.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.