Engelsk-svensk översättning av "intervention"

EN intervention Svensk översättning

intervention {substantiv}

SVintervention Engelsk översättning

intervention {utr.}

EN intervention
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. politik
  3. militärt

1. allmänt

intervention (även: action, interference)
It is threatening stability and needs international structural intervention.
Den hotar stabiliteten, och här krävs internationellt strukturerat ingripande.
Thanks to their intervention, reason triumphed over dramatic antics.
Tack vare deras ingripande triumferade förnuftet över de dramatiska pajaskonsterna.
Following the Commission's intervention, this law was amended in December 2009.
Efter ett ingripande från kommissionens sida ändrades lagen i december 2009.

2. politik

intervention
volume_up
medling {utr.} [pol.]
The EU should not lose sight of the value of international intervention, aid and mediation.
EU får inte förlora värdet av internationell inblandning, bistånd och medling ur sikte.
We have asked for intervention.
At the same time, there is an increase in the allocation for the EU's external action, namely, intervention in theatres of war, which we reject.
Samtidigt har en ökning skett av anslagen till EU:s yttre åtgärder, nämligen till medling i krigsområden, vilket vi motsätter oss.

3. militärt

intervention (även: military intervention)
volume_up
intervention {utr.} [mil.]
The country then collapsed through corruption and international intervention.
Sedan förföll landet genom korruption och internationell intervention.
That justifies continuing public intervention for butter and powdered milk.
Det motiverar fortsatt offentlig intervention för smör och mjölkpulver.
This means intervention, cultural events, and also speeches from diplomats.
Det innebär intervention, kulturella evenemang, och även tal av diplomater.

Synonymer (engelska) till "intervention":

intervention

Synonymer (svenska) till "intervention":

intervention
Swedish

Användningsexempel för "intervention" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is a question of abolishing public intervention, and not just of reforming it.
Det gäller att avskaffa den statliga interventionen och inte bara reformera den.
EnglishThe scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Möjligheterna att ingripa är lika viktiga som det utvidgade mandatet för unionen.
EnglishIn this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
I detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.
EnglishThe Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo's intervention.
Kommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.
EnglishThese new methods of intervention are the result of new methods of management.
Dessa nya interventionsmetoder kommer att ge upphov till nya förvaltningsmetoder.
EnglishWe demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
Vi kräver ett omedelbart slut på undantagstillståndet och militärens inblandning.
EnglishThe Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo' s intervention.
Kommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.
EnglishSecondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing ...
För det andra bör vi behålla marknadsinterventionsinstrumenten, t.ex. lagring...
Englishfirstly, targeted intervention by multilateral and regional financial institutions;
Målinriktade insatser från multilaterala och regionala finansiella institutioner.
EnglishHis intervention in yesterday's debate was also, regrettably, quite out of place.
Hans inlägg i gårdagens debatt var också en enda stor klagolåt, tråkigt nog.
EnglishWe condemn the government of Guatemala, the oligarchy and foreign intervention.
Vi fördömer Guatemalas regering, oligarkin och den utländska interventionen.
EnglishI therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
Därför förstår jag inte behovet av att upprätta dessa grupper för snabba ingripanden.
Englishthe reasons for the foreign imperialist intervention cannot be concealed;
? anledningarna till det utländska imperialistiska ingripandet kan inte döljas,
EnglishNormal fishing activity cannot resume without intervention and investment.
Normal fiskeverksamhet kan inte återupptas utan hjälp utifrån och investeringar.
EnglishWe condemn the Russian military intervention and the humanitarian crisis it caused.
Vi fördömer det ryska militära ingripandet och den mänskliga kris som det orsakade.
EnglishThank you, Mrs Kinnock, for that intervention, which I will very much bear in mind.
Tack, fru Kinnock, för ert anförande, som jag kommer att ta stor hänsyn till.
EnglishIt is difficult for us to see the added value of EU intervention in this matter.
Det är svårt för oss att se " mervärdet " av EU-inblandning i denna fråga.
EnglishThey may applaud or not applaud an intervention, but without extraneous comments.
De kan applådera eller inte applådera ett anförande, utan att skapa tumult.
EnglishRemoving intervention purchases for the pork meat market is not acceptable.
Att avskaffa interventionsuppköpen på marknaden för griskött kan inte accepteras.
EnglishIt is difficult for us to see the added value of EU intervention in this matter.
Det är svårt för oss att se " mervärdet" av EU-inblandning i denna fråga.