Så här skriver du en CV på svenska

Engelsk-svensk översättning av "input"

 

"input" svensk översättning

Resultat: 1-38 av 546

input {substantiv}

input {substantiv} (även: liner, kitty, inset, effort)

insats {utr.}

I thank all my colleagues for their cooperation, and especially for their input.

Jag tackar alla kolleger för det goda samarbetet och framför allt för deras insats.

What is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?

Vad är mer självklart än en adekvat insats av de europeiska medlemsstaterna i Nato?

We must ensure that no project can be established without input from local researchers.

Vi måste se till att inte ett enda projekt genomförs utan en insats av lokala forskare.

Without the input from women, the idea of the big European family is meaningless.

Tanken på en stor europeisk familj är otänkbar utan kvinnornas insats!

I should like to thank you once again for this interesting debate and your valuable input.

Jag tackar er än en gång för denna intressanta debatt och er värdefulla insats.

input {substantiv}

inmatning {utr.}

In spreadsheet documents, AutoInput is available in addition to AutoCorrect.

Info: i tabelldokument är förutom AutoKorrigeringen även AutoInmatning tillgänglig.

One of them is the input from the user, as you're building your bricks.

En av dem är till för inmatning från användaren, när ni bygger era block.

Open a submenu with commands to calculate tables and activate AutoInput.

Här öppnar du en undermeny med kommandon för att beräkna tabeller och aktivera AutoInmatning.

Definition of a variable and input of the value of variables.

Definition av en variabel och inmatning av variabelvärdet.

If you start the input with an equals sign, you are thereby indicating that you want to enter a formula.

Om du inleder en inmatning med ett likhetstecken, så visar du att du vill mata in en formel.

input {substantiv}

indata {utr.}

The European Parliament's role is to provide active input into the nature and content of the agreement.

Europaparlamentets roll är att tillhandahålla aktiv indata om detta avtals karaktär och innehåll.

Data from package weighing shall be used as input in the drought simulators to create custom drying schedules.

Data från paketvägningen ska även användas som indata i torksimulatorerna för att skapa anpassade torkscheman.

Administration should be able to show the results achieved clearly in order to make their value compared to input clearly visible.

Administrationen ska tydligt kunna uppvisa uppnådda resultat för att tydliggöra sitt värde i förhållande till indata.

input {substantiv} (även: kick)

stimulans {utr.}

Personally, I hope that Mr Dorfmann will be able to continue to have political input on this matter.

Personligen hoppas jag att Herbert Dorfmann kommer att få fortsatt politisk stimulans i denna fråga.

input {substantiv} [näring.]

insatsvara {utr.} [näring.]

to input {verb}

to input {vb} (även: to register, to bottle, to preserve, to pot)

to input {vb} (även: to prod, to fire, to energize, to energise)

to input {vb}

mata in {vb}

If you start the input with an equals sign, you are thereby indicating that you want to enter a formula.

Om du inleder en inmatning med ett likhetstecken, så visar du att du vill mata in en formel.

To do this, enter one or more words you want to find in the Search term input field.

Mata in ett eller flera ord i inmatningsfältet Sökord.

The SQL command in a database context menu opens a dialog for direct input of an SQL command for database administration.

Med kommandot SQL på snabbmenyn till en databas öppnas en dialogruta där du kan mata in ett SQL-kommando för administration av databasen direkt.

to input {vb}

inläsa {vb}

put {verb}

put [put|put] {perf. part.}

lade {perf. part.}

I have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.

Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.

I have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.

Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.

The Commission officials and political group advisors also put in a lot of work.

Kommissionens tjänstemän och politiska grupprådgivare lade också ner mycket arbete.

And she put her head back and she said, "It feels like leaping into heaven."

Och hon lade sitt huvud bakåt och sa, "Det känns som att stiga in i himmelen."

   Mr President, we put forward a proposal, which was rejected, for a general debate.

   – Herr talman! Vi lade fram ett förslag om en allmän debatt, vilket avvisades.

put {substantiv}

put (golf) {substantiv} [sport]

putt (golf) {utr.} [sport]

put {substantiv} [finans] (även: put option)

put {utr.} [finans]

Mr Duisenberg, in the future you can put up a sign saying 'Gone fishing '.

Mr. Duisenberg, in the future you can put up the sign saying? Gone fishing?.

Mr Duisenberg, in the future you can put up a sign saying 'Gone fishing'.

Duisenberg, in the future you can put up the sign saying ?Gone fishing?.

http://www.europeangreens.org/cms/default/dokbin/253/253548.put_capitalism_on_a_green_leash@en.pdf

http://www.europeangreens.org/cms/default/dokbin/253/253548.put_capitalism_on_a_green_leash@en.pdf

I would like to reflect on the PES campaign 'Put the Children First'.

Jag vill hänvisa till kampanjen ”Put the Children First”, som drivs av Europeiska Socialdemokraters Parti.

As the Americans say, we must put our money where our mouth is and not make commitments which we then fail to fulfil.

Som amerikanerna säger: ”We must put our money where our mouth is”, och inte lova saker som vi inte kan uppfylla.

put {substantiv} [finans] (även: put option)

säljoption {utr.} [finans]
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "input":

Synonymer (engelska) till "put":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "input" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "input" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Otherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.

I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.

May I once again express my gratitude for your understanding and positive input.

Jag tackar också än en gång för berömmet som kunde utläsas ur diskussionsinläggen.

In what context and are they proposing to make any input into the conference?

I vilket sammanhang och har de för avsikt att ge något bidrag till konferensen?

I know from experience that their views are a valuable input for my services.

Jag vet av erfarenhet att deras synpunkter är värdefulla bidrag för mina enheter.

Mr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.

Antolín Sánchez Presedos betänkande bidrar på ett relevant sätt till denna process.

It is true that we need considerably more input, but this is a good place to begin.

Det är sant att vi behöver mycket mer information, men det är en bra utgångspunkt.

Generally speaking, greater financial input is required for changes to be effective.

Allmänt talat krävs större ekonomiska bidrag för att ändringarna ska bli effektiva.

The results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.

Resultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.

This property only has an effect if you chose " Yes " under Multiline Input.

Den egenskapen får bara effekt om du under Flerradig också har valt " Ja ".

Despite this, we also need input both at Community level and from industry.

Trots detta behöver vi även satsningar på gemenskapsnivå samt industrins bidrag.

I will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.

Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis ' bidrag till debatten.

The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.

Innehållet på inmatningsraden infogas vid markörens position i dokumentet.

On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.

På denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.

I will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.

Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis' bidrag till debatten.

The status of the ethnic and religious minorities depends on the Union's input.

De etniska och religiösa minoriteternas status beror på unionens agerande.

You can change the value of a user field by assigning an input field to it.

Du kan ändra ett användarfälts värde om du tilldelar användarfältet ett inmatningsfält.

Your resolution is a timely input in that regard that we value very much.

Er resolution är ett tidsenligt bidrag och vi sätter mycket högt värde på den.

However, we have noticed that Parliament's input and control are very restricted.

Vi ser dock att parlamentets inflytande och kontroll är mycket begränsat.

For me, that includes the zero demand, i. e. the demand for zero inputs up to 2020.

Hit hör för mig nollkravet, dvs. kravet på nollutsläpp fram till år 2020.

I am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.

Jag gläder mig över att patienterna gör sig hörda, för det är deras åsikter vi behöver.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårat lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: nålhammare, nålhammare, upprepa monotont, näs, näs

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.