Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engelsk-svensk översättning av "input"

 

"input" svensk översättning

Resultat: 1-49 av 532

input {substantiv}

input {substantiv} (även: liner, kitty, inset, effort)

insats {utr.}

I thank all my colleagues for their cooperation, and especially for their input.

Jag tackar alla kolleger för det goda samarbetet och framför allt för deras insats.

What is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?

Vad är mer självklart än en adekvat insats av de europeiska medlemsstaterna i Nato?

We must ensure that no project can be established without input from local researchers.

Vi måste se till att inte ett enda projekt genomförs utan en insats av lokala forskare.

Without the input from women, the idea of the big European family is meaningless.

Tanken på en stor europeisk familj är otänkbar utan kvinnornas insats!

I should like to thank you once again for this interesting debate and your valuable input.

Jag tackar er än en gång för denna intressanta debatt och er värdefulla insats.

input {substantiv} (även: infeed)

inmatning {utr.}

In spreadsheet documents, AutoInput is available in addition to AutoCorrect.

Info: i tabelldokument är förutom AutoKorrigeringen även AutoInmatning tillgänglig.

One of them is the input from the user, as you're building your bricks.

En av dem är till för inmatning från användaren, när ni bygger era block.

Open a submenu with commands to calculate tables and activate AutoInput.

Här öppnar du en undermeny med kommandon för att beräkna tabeller och aktivera AutoInmatning.

Definition of a variable and input of the value of variables.

Definition av en variabel och inmatning av variabelvärdet.

If you start the input with an equals sign, you are thereby indicating that you want to enter a formula.

Om du inleder en inmatning med ett likhetstecken, så visar du att du vill mata in en formel.

input {substantiv}

indata {utr.}

The European Parliament's role is to provide active input into the nature and content of the agreement.

Europaparlamentets roll är att tillhandahålla aktiv indata om detta avtals karaktär och innehåll.

Data from package weighing shall be used as input in the drought simulators to create custom drying schedules.

Data från paketvägningen ska även användas som indata i torksimulatorerna för att skapa anpassade torkscheman.

Administration should be able to show the results achieved clearly in order to make their value compared to input clearly visible.

Administrationen ska tydligt kunna uppvisa uppnådda resultat för att tydliggöra sitt värde i förhållande till indata.

input {substantiv} (även: kick, spur, stimulant, stimulus)

stimulans {utr.}

Personally, I hope that Mr Dorfmann will be able to continue to have political input on this matter.

Personligen hoppas jag att Herbert Dorfmann kommer att få fortsatt politisk stimulans i denna fråga.

input {substantiv} [näring.]

insatsvara {utr.} [näring.]

input {substantiv} (även: opinion)

input {neut.}

On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.

På denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.

This Model Will Be Important input to a boundary lubrication model, see the next project.

This model will be important input to a boundary lubrication model, see next project.

I think that should be taken as read, but with proper input from the various stakeholders.

Jag anser att det ska antas men med ordentlig input från de berörda parterna.

We should have some input from them as to what is really going on.

Vi borde få lite input från dem om vad som verkligen händer.

And place cells also get this kind of path integration input from a kind of cell called a grid cell.

Platsceller får också den här typen av vägintegrerings-input från en cell som kallas rutnätscell.

to input {verb}

to input [input/inputted|input/inputted] {vb} (även: to register, to bottle, to preserve, to pot)

to input [input/inputted|input/inputted] {vb} (även: to prod, to fire, to energize, to energise)

If you start the input with an equals sign, you are thereby indicating that you want to enter a formula.

Om du inleder en inmatning med ett likhetstecken, så visar du att du vill mata in en formel.

To do this, enter one or more words you want to find in the Search term input field.

Mata in ett eller flera ord i inmatningsfältet Sökord.

The SQL command in a database context menu opens a dialog for direct input of an SQL command for database administration.

Med kommandot SQL på snabbmenyn till en databas öppnas en dialogruta där du kan mata in ett SQL-kommando för administration av databasen direkt.

put {verb}

put [put|put] {perf. part.}

lade {perf. part.}

I have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.

Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.

I have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.

Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.

The Commission officials and political group advisors also put in a lot of work.

Kommissionens tjänstemän och politiska grupprådgivare lade också ner mycket arbete.

And she put her head back and she said, "It feels like leaping into heaven."

Och hon lade sitt huvud bakåt och sa, "Det känns som att stiga in i himmelen."

   Mr President, we put forward a proposal, which was rejected, for a general debate.

   – Herr talman! Vi lade fram ett förslag om en allmän debatt, vilket avvisades.

put {substantiv}

put (golf) {substantiv} [sport]

putt (golf) {utr.} [sport]

put {substantiv} [finans] (även: put option)

säljoption {utr.} [finans]

protective put buying strategy

strategi för säkring vid köp av säljoption

put-call parity relationship

paritetsrelation mellan köp-/säljoption

put {substantiv} [finans] (även: put option)

put {utr.} [finans]

Mr Duisenberg, in the future you can put up a sign saying 'Gone fishing '.

Mr. Duisenberg, in the future you can put up the sign saying? Gone fishing?.

Mr Duisenberg, in the future you can put up a sign saying 'Gone fishing'.

Duisenberg, in the future you can put up the sign saying ?Gone fishing?.

I would like to reflect on the PES campaign 'Put the Children First'.

Jag vill hänvisa till kampanjen ”Put the Children First”, som drivs av Europeiska Socialdemokraters Parti.

As the Americans say, we must put our money where our mouth is and not make commitments which we then fail to fulfil.

Som amerikanerna säger: ”We must put our money where our mouth is”, och inte lova saker som vi inte kan uppfylla.

Its slogan for the march organised next Saturday in the British capital will be, and I quote, 'Put people first'.

Dess slogan för den marsch som organiseras nästa lördag i London kommer att vara, och jag citerar: ”Put people first” [folket först].

to put {verb}

to put [put|put] {vb}

sätter (placera) {vb}

Times of bereavement put our problems and differences into their proper perspective.

Tider av prövningar sätter våra problem och svårigheter i deras rätta perspektiv.

We need collaboration on tax in Europe, which will put an end to tax dumping.

Vi behöver ett skattesamarbete inom EU som sätter stopp för skattedumpning.

The Member States put up barriers where Europe's general interest calls for action.

Medlemsstaterna sätter upp hinder där EU:s allmänintresse kräver handling.

It is important that we should put the former at the very top of the political agenda.

Det är viktigt att vi sätter det förra allra högst upp på den politiska dagordningen.

If you will allow me, I will put a direct link to the Commission home page from there.

Om ni tillåter sätter jag ut en direktlänk därifrån till kommissionens hemsida.

to put [put|put] {vb}

satte {vb}

The administration that succeeded Clinton ’ s put a stop to all these efforts.

Den administration som efterträdde Clinton satte stopp för alla dessa insatser.

One of them put a gun in my face, and another one tore a building with me inside.

En av dem satte en pistol mot mitt ansikte och en annan rev ett hus med mig inuti.

That is precisely what you put a stop to at the weekend, and we thank you for it.

Det var just detta som ni satte stopp för i helgen, och det tackar vi er för.

The administration that succeeded Clinton's put a stop to all these efforts.

Den administration som efterträdde Clinton satte stopp för alla dessa insatser.

We would do ourselves harm, were we to put a stop to this integration process.

Vi skulle skada oss själva om vi satte stopp för denna integrationsprocess.

to put [put|put] {vb}

sticker (stoppa (in), föra (in)) {vb}

So he says, "Well, I'll put my tongue on the dog's flesh.

Så han går ner och han sticker in ut sin tunga såhär.

We do not turn a blind eye or bury our head in the sand, even when strategic partnerships are at stake, because individual interests cannot be put before defending freedom and human rights.

Vi blundar inte eller sticker huvudet i sanden ens när strategiska partnerskap står på spel, för individuella intressen får inte gå före försvaret av frihet och mänskliga rättigheter.

to put [put|put] {vb} (även: to recess, to place, to park, to lodge)

That would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.

Detta skulle naturligtvis sätta företag under finansiell press och missgynna oss.

In a civilised society, we must put the safety of our children above everything.

I ett civiliserat samhälle måste vi sätta våra barns säkerhet framför allt annat.

We have the means to put pressure on the Tunisian Government, let us use them!

Vi har medlen att sätta press på den tunisiska regeringen, så låt oss använda dem!

Such help has been received with gratitude, but let us put it into perspective.

Denna hjälp har mottagits med tacksamhet, men låt oss sätta den i rätt perspektiv.

It is also essential to step up controls and put an end to unfair competition.

Det är också viktigt att öka kontrollerna och sätta stopp för orättvis konkurrens.

to put [put|put] {vb}

stoppar 3 (sticka (in), föra (in)) {vb}

to put [put|put] (golf) {vb} [sport]

putta [puttade|har puttat] (golf) {vb} [sport]

to put

to put (även: to add)

lägga i {vb}

You cannot just put everything that was so carefully worked out in Parliament on ice!

Sådant som mödosamt arbetats fram i parlamentet får man väl ändå inte bara lägga i frysboxen!

Each time I put all the files I need here in the trunk and when I arrive, I find out that it is still in Brussels.

Jag ser varje gång till att lägga i alla de handlingar som jag behöver här, och när jag kommer hit är kofferten kvar i Bryssel.

A reporter of Vpered (Forward), a local daily from Khimki in the Moscow Oblast, was attacked by militsiya officers when he tried to put in his ballot.

En reporter från Vpered (Framåt), en lokal dagstidning från Chimki i Moskva oblast, anfölls av milisen när han försökte lägga i sin röstsedel.

input {substantiv}

input {substantiv}

input {neut.} (även: indata, inmatning, stimulans, insats)

On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.

På denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.

This Model Will Be Important input to a boundary lubrication model, see the next project.

This model will be important input to a boundary lubrication model, see next project.

I think that should be taken as read, but with proper input from the various stakeholders.

Jag anser att det ska antas men med ordentlig input från de berörda parterna.

We should have some input from them as to what is really going on.

Vi borde få lite input från dem om vad som verkligen händer.

And place cells also get this kind of path integration input from a kind of cell called a grid cell.

Platsceller får också den här typen av vägintegrerings-input från en cell som kallas rutnätscell.

opinion {substantiv}

input {neut.} (även: omdöme, mening, uppfattning, åsikt)
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "input":

Synonymer (engelska) till "put":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "input" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "input" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Otherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.

I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.

I know from experience that their views are a valuable input for my services.

Jag vet av erfarenhet att deras synpunkter är värdefulla bidrag för mina enheter.

Mr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.

Antolín Sánchez Presedos betänkande bidrar på ett relevant sätt till denna process.

It is true that we need considerably more input, but this is a good place to begin.

Det är sant att vi behöver mycket mer information, men det är en bra utgångspunkt.

Generally speaking, greater financial input is required for changes to be effective.

Allmänt talat krävs större ekonomiska bidrag för att ändringarna ska bli effektiva.

The results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.

Resultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.

I will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.

Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis ' bidrag till debatten.

The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.

Innehållet på inmatningsraden infogas vid markörens position i dokumentet.

The status of the ethnic and religious minorities depends on the Union's input.

De etniska och religiösa minoriteternas status beror på unionens agerande.

I will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.

Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis' bidrag till debatten.

You can change the value of a user field by assigning an input field to it.

Du kan ändra ett användarfälts värde om du tilldelar användarfältet ett inmatningsfält.

However, we have noticed that Parliament's input and control are very restricted.

Vi ser dock att parlamentets inflytande och kontroll är mycket begränsat.

For me, that includes the zero demand, i. e. the demand for zero inputs up to 2020.

Hit hör för mig nollkravet, dvs. kravet på nollutsläpp fram till år 2020.

I am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.

Jag gläder mig över att patienterna gör sig hörda, för det är deras åsikter vi behöver.

There has been little input from the Council too, and all I see is generalisations here.

Rådet har inte heller bidragit med mycket - allt jag ser här är generella uttalanden.

Honorable Members, you have provided a strong input to this process since its beginning.

Ärade ledamöter! Ni har bidragit starkt till denna process sedan starten.

For example, we are now being asked to provide greater strategic input on Afghanistan.

Till exempel ber man oss nu att ge ett större strategiskt bidrag i fråga om Afghanistan.

The question is naturally what will happen to this input to the debate.

Frågan är naturligtvis vad som kommer att hända med dessa debattinlägg.

This event takes place if you enter or modify a text in an input field.

Den här händelsen inträffar när text i ett inmatningsfält skrivs in eller ändras.

All these cartels increased input costs for business and harmed European competitiveness.

Alla dessa karteller ökade företagens ingångskostnader och skadade EU:s konkurrenskraft.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.