Engelsk-svensk översättning av "input"

EN input Svensk översättning

input {substantiv}
to input {vb}
put {substantiv}
to put {vb}
put {perf. part.}
SV

SVinput Engelsk översättning

input {neut.}

EN input
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

input (även: ante, deposit, effort, inset)
volume_up
insats {utr.}
I thank all my colleagues for their cooperation, and especially for their input.
Jag tackar alla kolleger för det goda samarbetet och framför allt för deras insats.
What is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?
Vad är mer självklart än en adekvat insats av de europeiska medlemsstaterna i Nato?
Without the input from women, the idea of the big European family is meaningless.
Tanken på en stor europeisk familj är otänkbar utan kvinnornas insats!
input (även: infeed)
In spreadsheet documents, AutoInput is available in addition to AutoCorrect.
Info: i tabelldokument är förutom AutoKorrigeringen även AutoInmatning tillgänglig.
Definition of a variable and input of the value of variables.
Definition av en variabel och inmatning av variabelvärdet.
One of them is the input from the user, as you're building your bricks.
En av dem är till för inmatning från användaren, när ni bygger era block.
input
volume_up
indata {utr.}
The European Parliament's role is to provide active input into the nature and content of the agreement.
Europaparlamentets roll är att tillhandahålla aktiv indata om detta avtals karaktär och innehåll.
Data from package weighing shall be used as input in the drought simulators to create custom drying schedules.
Data från paketvägningen ska även användas som indata i torksimulatorerna för att skapa anpassade torkscheman.
Administration should be able to show the results achieved clearly in order to make their value compared to input clearly visible.
Administrationen ska tydligt kunna uppvisa uppnådda resultat för att tydliggöra sitt värde i förhållande till indata.
input (även: kick, stimulant, stimulus, spur)
Personally, I hope that Mr Dorfmann will be able to continue to have political input on this matter.
Personligen hoppas jag att Herbert Dorfmann kommer att få fortsatt politisk stimulans i denna fråga.
input (även: opinion)
volume_up
input {neut.}
On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.
På denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.
I think that should be taken as read, but with proper input from the various stakeholders.
Jag anser att det ska antas men med ordentlig input från de berörda parterna.
This Model Will Be Important input to a boundary lubrication model, see the next project.
This model will be important input to a boundary lubrication model, see next project.

2. näringsliv

input
volume_up
insatsvara {utr.} [näring.]

Användningsexempel för "input" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOtherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
EnglishI know from experience that their views are a valuable input for my services.
Jag vet av erfarenhet att deras synpunkter är värdefulla bidrag för mina enheter.
EnglishIt is true that we need considerably more input, but this is a good place to begin.
Det är sant att vi behöver mycket mer information, men det är en bra utgångspunkt.
EnglishMr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.
Antolín Sánchez Presedos betänkande bidrar på ett relevant sätt till denna process.
EnglishThe results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.
Resultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.
EnglishGenerally speaking, greater financial input is required for changes to be effective.
Allmänt talat krävs större ekonomiska bidrag för att ändringarna ska bli effektiva.
EnglishThe status of the ethnic and religious minorities depends on the Union's input.
De etniska och religiösa minoriteternas status beror på unionens agerande.
EnglishI will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.
Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis' bidrag till debatten.
EnglishI will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.
Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis ' bidrag till debatten.
EnglishHowever, we have noticed that Parliament's input and control are very restricted.
Vi ser dock att parlamentets inflytande och kontroll är mycket begränsat.
EnglishThe contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
Innehållet på inmatningsraden infogas vid markörens position i dokumentet.
EnglishThis event takes place if you enter or modify a text in an input field.
Den här händelsen inträffar när text i ett inmatningsfält skrivs in eller ändras.
EnglishYou can change the value of a user field by assigning an input field to it.
Du kan ändra ett användarfälts värde om du tilldelar användarfältet ett inmatningsfält.
EnglishI am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.
Jag gläder mig över att patienterna gör sig hörda, för det är deras åsikter vi behöver.
EnglishThe EU is also preparing input into the final status talks on the autonomous area.
EU förbereder dessutom inlägg till diskussionerna om det autonoma områdets slutliga status.
EnglishThere has been little input from the Council too, and all I see is generalisations here.
Rådet har inte heller bidragit med mycket - allt jag ser här är generella uttalanden.
EnglishThe options can be applied during post-editing [ P ] and/or during input [ I ].
Alternativen kan användas under efterbearbetningen [ E ] och / eller under inmatningen [I ].
EnglishIf that were not enough, there was input from a monitoring group and four other committees.
Som om det inte räckte har en övervakningsgrupp och fyra andra kommittéer bidragit.
EnglishDo you feel that decisions are being made for you without your input?
Tycker du att man fattar beslut om sådant som rör dig utan att du tillfrågas?
EnglishThe corresponding cell references will be inserted in the input cell.
Exempel: <A1> NEQ 2 visar 0 (falskt), om innehållet i A1 är lika med 2.