Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Engelsk-svensk översättning av "in-house"

 

"in-house" svensk översättning

Resultat: 1-33 av 611

in-house {adjektiv}

in-house {adj.}

internt {adj.}

But where we are able to speed up our procedures in-house, you can be sure that we shall do so.

Men vad beträffar de fall där vi själva internt kan påskynda våra förfaranden kan ni vara förvissade om att så kommer att ske.

I think that the first point is the in-house provision of services, in which respect, we would like to stand by what we said in last year’s Herzog report.

Jag tror att den första punkten är internt tillhandahållande av tjänster, där vi skulle vilja stå fast vid vad vi sade i Herzogbetänkandet förra året.

in-house {substantiv}

in-house {substantiv} [näring.]

egen regi {utr.} [näring.]

in {preposition}

in (expressing point in time) {prep.}

om (tidsangivelse) {prep.}

I support the proposal to convene a European Conference on Non-Violence in 2009.

Jag stöder förslaget om att sammankalla en europeisk konferens om ickevåld 2009.

I ask for your continued support in this critical time in our country's history.

Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.

Firstly, proper sexual health education is needed, especially in poor countries.

För det första behövs utbildning om sexuell hälsa, i synnerhet i fattiga länder.

We will undoubtedly have reason to continue our debate on aquaculture in future.

Vi kommer även i framtiden att ha anledning att tala vidare om detta vattenbruk.

It is high time we broke with an ideological vision of woman's place in society.

Det är hög tid att bryta med en ideologisk vision om kvinnans plats i samhället.

in (expressing location) {prep.}

i (som uttrycker plats) {prep.}

In any event, the problem of the drought in Spain is also a problem in Portugal.

Problemet med torkan i Spanien är i alla händelser ett problem också i Portugal.

Firstly, proper sexual health education is needed, especially in poor countries.

För det första behövs utbildning om sexuell hälsa, i synnerhet i fattiga länder.

You did not say so in Porto, Commissioner, and you told us as much this morning.

Ni, herr kommissionär, sade det inte i Oporto, och i morse förklarade ni varför.

An inserted draw object is anchored in a text document at the current paragraph.

Ett inklistrat ritobjekt är förankrat i det aktuella stycket i ett textdokument.

(Statement abbreviated in accordance with Rule 120(7) of the Rules of Procedure)

(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 120. 7 i arbetsordningen.)

in (within) {prep.} (även: within)

inom {prep.}

The truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.

Sanningen är att närmare 24 000 statstjänstemän arbetar inom EU:s institutioner.

I have also drawn up a series of recommendations to promote pluralism in Europe.

Jag har även utarbetat en rad rekommendationer för att främja pluralism inom EU.

This is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.

Detta gäller även för de brottmålsdomstolar som utreder fall inom detta område.

We are working with the US side on delivering tangible results in priority areas.

Vi samarbetar med USA för att uppnå konkreta resultat inom prioriterade områden.

The EU aspires to be the most dynamic and innovative economy in five years’ time.

EU strävar efter att bli den mest dynamiska och innovativa ekonomin inom fem år.

in (indicating state) {prep.}

under (som anger tillstånd) {prep.}

In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.

Under dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.

In the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.

I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.

The common fisheries policy in its current form has been operating for 18 years.

Den gemensamma fiskeripolitiken i sin nuvarande form har tillämpats under 18 år.

The passenger therefore deserves proper compensation even in those circumstances.

Passageraren förtjänar därför korrekt kompensation även under dessa förhållanden.

In the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.

Under de kommande åren bör vi investera mer i det vitryska folket på detta sätt.

in (expressing direction) {prep.}

mot (riktning) {prep.}

This proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.

Detta förslag utgör den andra viktiga beståndsdelen i vårt försvarsverk mot BSE.

The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.

EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.

The Desertec project is especially significant in that it points to the future.

Desertec-projektet är särskilt betydelsefullt, eftersom det pekar mot framtiden.

The baton in the fight against the international parastate is now in their hands.

Den fortsatta kampen mot den internationella halvstaten ligger nu i deras händer.

This report is simply another weapon in the fight against environmental damage.

Detta betänkande är helt enkelt ytterligare ett vapen i kampen mot miljöskador.

in {prep.}

in {prep.}

It is easy to win the game when you lock up the opposition in the changing room.

Det är lätt att vinna matchen när man låser in motståndarna i omklädningsrummet.

In contrast the information we seek is in general continuous, at least locally.

In contrast the information we seek is in general continuous, at least locally.

Metallurgy Company, based in the east of France, specialized in mechanical parts.

Metallurgy Company, based in the east of France, specialized in mechanical parts.

All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.

Alla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.

Article 18 allows interception in another Member State without its involvement.

I artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.

in {prep.}

inåt {prep.}

These values are the only real antidote to turning in on one oneself, nationalism, xenophobia and racism.

Dessa värden är den enda verkliga motsatsen till att vända sig inåt, till nationalism, främlingsfientlighet och rasism.

To turn in upon ourselves and return to outmoded concepts of sovereignty are inadequate responses in a globalised world.

I en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.

We can choose to welcome the new and flexible economy and its possibilities or retreat into protectionism in various forms.

Vi kan välja att välkomna den nya och flexibla ekonomin och dess möjligheter eller sluta oss inåt i olika former av protektionism.

European states turned in on themselves and the US economy retreated into an isolationism which would last for many years.

De europeiska länderna vände sig inåt och den amerikanska ekonomin började bedriva en isoleringspolitik som skulle fortgå i många år.

For three years now, there is considerable evidence that, when faced with difficulties, nations are tempted to turn in on themselves.

I tre år nu har vi fått se många bevis för att länder, när de hamnar i svårigheter, är frestade att vända sig inåt.

in {adjektiv}

in (within the lines) {adj.} [sport]

inne (innanför linjen) {adj.} [sport]

The Burmese military dictatorship is now in its 43rd year of illegitimate rule.

Den burmesiska militärdiktaturen är nu inne på sitt 43: e år av illegitimt styre.

The Burmese military dictatorship is now in its 43rd year of illegitimate rule.

Den burmesiska militärdiktaturen är nu inne på sitt 43:e år av illegitimt styre.

I hope that there is no one in this Chamber who hates what he has implied about us.

Jag hoppas att ingen här inne känner hat på grund av vad han har antytt om oss.

In fact, I do not understand the squabbling we have had which Mr Swoboda touched on.

Jag förstår mig egentligen inte på det gräl vi har haft, som Swoboda var inne på.

In so doing, she does in fact already have one foot in prison, figuratively speaking.

Därigenom står hon själv, bildligt talat, redan med ena foten inne i fängelset.

in (trendy) {adj.}

inne (trendig) {adj.}

in (trendy) {adj.} (även: trendy)

trendig {adj.}

in {adj.} (även: feeding, inside)

in- {adj.}

It is easy to win the game when you lock up the opposition in the changing room.

Det är lätt att vinna matchen när man låser in motståndarna i omklädningsrummet.

In contrast the information we seek is in general continuous, at least locally.

In contrast the information we seek is in general continuous, at least locally.

Metallurgy Company, based in the east of France, specialized in mechanical parts.

Metallurgy Company, based in the east of France, specialized in mechanical parts.

All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.

Alla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.

Article 18 allows interception in another Member State without its involvement.

I artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "in":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "in-house" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "in-house" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Since I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.

Alltsedan jag kom till parlamentet år 1984 har Wagonlit gett mycket bra service.

We are the only supranational directly elected legislative house in existence.

Vi är det enda exemplet på en direktvald övernationell lagstiftande församling.

I therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.

Därför rekommenderar jag kammaren att rösta ja till denna utmärkta kompromiss.

Firstly, the ELDR Group in this House comes here in terms of a European vocation.

För det första kommer parlamentets ELDR-grupp hit p.g.a. ett europeiskt engagemang.

We also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.

Den tredje frågan rör EU: s östliga dimension och EU: s nya grannskapspolitik.

I hope you will listen to the swelling chorus in this House in favour of reform.

Jag hoppas att ni kommer att lyssna på parlamentets tilltagande rop efter reformer.

We know from experience in this House that the agenda is very often changed.

Det är inga nyheter för kammaren att föredragningslistan ändras titt som tätt.

We, in this House, look forward to the fulfilment of Romania's European vocation.

Parlamentet ser fram emot att Rumänien förverkligar sin europeiska kallelse.

There are fine moments to be had in this House, and I have just enjoyed one of them.

Applåderna för Jacek Emil Saryusz-Wolski, som just har talat, visar att vi är enade.

Neatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.

Det är tydligt hur amerikanerna alltid befinner sig på fel plats enligt parlamentet.

In addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.

Parlamentet hade dessutom ett större förtroende än Europeiska centralbanken.

It is highly insulting and arrogant of you to be treating the House in this manner!

Det är mycket förolämpande och arrogant av er att behandla parlamentet på det sättet!

What we are exploring here tonight in this crowded House is the question of linkage.

Frågan är: Är detta ett konstitutionellt genomförbart sätt att göra det på?

In thanking the House for its attention, all I can say now is ‘ship ahoy!’

Jag tackar parlamentet för uppmärksamheten och allt jag kan säga nu är ”skepp ohoj!”

I hope that a majority in this House will take this line and will not repeal Article 4.

Låt resultatet av morgondagens omröstning visa EU-medborgarna att EU är till för dem.

Other colleagues in this House take a different view of what is right and wrong.

Vår föredragande till exempel, Peter Liese, har starka religiösa åsikter.

(SV) Slavery has not yet been abolished, as many in this House have already emphasised.

Slaveriet är ännu inte avskaffat, som många av mina kolleger redan har understrukit.

I think that we in this House need to evaluate all aspects of the procedure.

Jag anser att parlamentet måste bedöma alla aspekter av detta förfarande.

Mr President, in its wisdom, the House has made a decision on Friday sittings.

Herr talman! Parlamentet har fattat ett klokt beslut angående fredagarna.

It is extremely important that the European Parliament puts its own house in order too.

Det är ytterst viktigt att Europaparlamentet också gör sin egen hemläxa.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: villfarelse, prov, revolverman, feer, magisk tilldragningskraft

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.