Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Engelsk-svensk översättning av "in-house"

 

"in-house" svensk översättning

Resultat: 1-22 av 5559

in-house {adjektiv}

in-house {adj.}

internt {adj.}

But where we are able to speed up our procedures in-house, you can be sure that we shall do so.

Men vad beträffar de fall där vi själva internt kan påskynda våra förfaranden kan ni vara förvissade om att så kommer att ske.

I think that the first point is the in-house provision of services, in which respect, we would like to stand by what we said in last year’s Herzog report.

Jag tror att den första punkten är internt tillhandahållande av tjänster, där vi skulle vilja stå fast vid vad vi sade i Herzogbetänkandet förra året.

in-house {substantiv}

in-house {substantiv} [näring.]

egen regi {utr.} [näring.]
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "in-house" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "in-house" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Since I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.

Alltsedan jag kom till parlamentet år 1984 har Wagonlit gett mycket bra service.

I just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.

Jag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.

I should like to thank Mr Cushnahan for raising this issue in the House today.

Jag vill tacka Cushnahan för att han har tagit upp denna fråga i kammaren i dag.

He is, of course, outraged as we are in this House at what is happening there.

Han är naturligtvis, liksom vi i denna kammare är, upprörd över det som sker där.

We are the only supranational directly elected legislative house in existence.

Vi är det enda exemplet på en direktvald övernationell lagstiftande församling.

I can quote an example of a public house in my constituency which served lunches.

Jag kan redovisa ett exempel på en pub i min valkrets som hade lunchservering.

It is very important that we look at this question when it comes up in the House.

Det är mycket viktigt att vi undersöker denna fråga när den kommer upp i kammaren.

Therefore, I strongly disagree with those in the House who deny climate change.

Jag är därför mycket oense med dem i kammaren som förnekar klimatförändringen.

Ireland' s relative weight has been debated in this House on previous occasions.

Vi har redan diskuterat Irlands relativa vikt här i kammaren vid andra tillfällen.

Other colleagues in this House take a different view of what is right and wrong.

Andra kolleger i denna kammare har en annan åsikt om vad som anses rätt eller fel.

We have a number of debates in this House about Parliament's calendar of meetings.

Vi håller ett antal debatter här i kammaren om parlamentets sammanträdeskalender.

Indeed, many of us who are more long-toothed did so last month in this very House.

Det gjorde många av oss som är mer erfarna förra månaden i just denna kammare.

I therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.

Därför rekommenderar jag kammaren att rösta ja till denna utmärkta kompromiss.

This morning we talked in this House about the foot and mouth crisis of 2001.

På förmiddagen talade vi här i parlamentet om mul- och klövsjukekrisen år 2001.

- We have had a lengthy debate in this house on the patenting of biotechnology.

Vi har haft en utdragen debatt i denna kammare om patenteringen av bioteknik.

You should instead get back to showing solidarity with the democrats in this House.

Ni borde istället återgå till att visa solidaritet med demokraterna i parlamentet.

We have rarely seen such a miserly and nationalistic spectacle in this House!

Sällan har vi sett ett så tarvligt och nationalistiskt spektakel i detta hus.

In this House, I shall welcome Mr Ahern and Mr Roche on a more official basis.

Här i kammaren skall jag välkomna Bertie Ahern och Dick Roche mer officiellt.

The majority in this House has therefore repeatedly rejected the Tobin Taxes.

Majoriteten i denna kammare har också upprepade gånger förkastat denna Tobinskatt.

The issue is a source of general concern in this House and indeed in the Council.

Denna fråga ger upphov till allmänna farhågor i denna kammare och förvisso i rådet.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.