Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Engelsk-svensk översättning av "icon"

 

"icon" svensk översättning

Resultat: 1-26 av 615

icon {substantiv}

icon {substantiv} (även: representation, image, emblem, sign)

symbol {utr.}

A red icon with an " X " appears when the word in the text box is incorrect.

Som visuell hjälp visas en röd symbol med ett kryss när ordet är felaktigt i inmatningsfältet.

The mouse pointer alters its appearance from the icon for a column heading to that of a line heading.

Muspekaren ändrar sitt utseende från symbol för kolumnhuvud till symbol för radhuvud.

Click the required icon and draw a rectangle on the slide.

Klicka på önskad symbol och dra upp en rektangel på sidan.

Click the desired icon and draw a rectangle on the slide.

Klicka på önskad symbol och dra upp en rektangel på sidan.

Click this icon to view the entire page width.

Klicka på denna symbol för att se hela sidbreddens vy.

icon {substantiv} (även: ikon)

ikon {utr.}

Here you can select among the Icon, Text and Icon & Text toolbars view.

Här kan Du välja mellan visningssätten Ikon, Text eller Ikon+Text för symbollisterna.

This dialog can only be opened if you have activated an icon or a button.

Dialogrutan går bara att öppna när du har markerat en ikon eller en kommandoknapp.

You can insert a straight connector with arrow beginning with this icon.

Med denna ikon infogar Du en direktförbindelse som börjar med en pilspets.

Click on an item to switch the icon from visible to hidden and vice versa.

Klicka på en post för att växla från synlig ikon till dold och tillbaka.

No icon will appear if you only have one user associated with the browser.

Ingen ikon visas om du bara har en användare kopplad till webbläsaren.

icon {substantiv}

symboltecken {utr.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "icon":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "icon" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

With a single-click on this icon, the upper spacing can be decreased step by step.

Genom att klicka på den här ikonen minskar du det övre styckeavståndet stegvis.

This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.

Med den här ikonen blir en hörnpunkt eller jämn punkt till en symmetrisk punkt.

Use the icon to insert the is included in set operator with two placeholders.

Med den här ikonen infogar du mängdoperatorn " finns i " med två platshållare.

In the Stylist, click the Presentation Styles icon, if it is not already selected.

Klicka på ikonen Presentationsobjektmallar i Stylist om den inte redan är intryckt.

Use this icon to open a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Med den här ikonen öppnar du en dialogruta där du skapar och redigerar hyperlänkar.

If this type of anchor is selected, the anchor icon appears at the top left corner.

Om du valt den här förankringen visas ankarsymbolen i det övre vänstra hörnet.

I am thinking of the domain names, the icon and the American influence on this.

Jag tänker på domännamnen, ikonen och det amerikanska inflytandet över detta.

Search results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.

Sökresultaten visas i fältet till vänster på sidan och som ikoner på själva kartan.

You can assign a format style to an endnote icon of your document in this area.

I det här området kan du tilldela dokumentets slutnotssymboler formatmallar.

Click this icon to increase the paragraph spacing above the selected paragraph.

Genom att klicka på den här ikonen ökar du det övre styckeavståndet stegvis.

select an existing query from the list and click the Enter SQL Command icon.

välj en befintlig sökning från listan och klicka på ikonen Mata in SQL-kommando.

Click this icon to hide all levels beneath the first level in the hierarchy.

Med den här ikonen döljer du alla nivåer som står under den första nivån i hierarkin.

You can remove the current AutoFilter with the Remove Filter/Sorting icon.

Du kan upphäva det inställda AutoFiltret igen med ikonen Ta bort filter / sortering.

Open the Navigator with the F5 key or the Navigator icon on the function bar.

Öppna Navigator, t.ex. med tangenten F5 eller med ikonen Navigator på funktionslisten.

Orders displaying a mobile phone icon were placed with your mobile device.

Beställningar som har gjorts via din mobila enhet visas med en mobiltelefonikon.

If a filter is active, the Apply Filter icon on the Database bar is activated.

Om ett filter är aktivt är ikonen Använd filter på databaslisten intryckt.

The icon buttons cannot be selected if you have chosen No Effect or Blink.

Du kan inte använda symbolknapparna om du väljer Ingen effekt eller Blinka.

The Ellipses floating toolbar contains icons for inserting ellipses and circles.

Utrullningslisten Ellipser innehåller ellipser och cirklar som du kan infoga på sidan.

From within a text document, click the AutoSpellcheck on/off icon on the main toolbar.

Aktivera ikonen Automatisk kontroll på verktygslisten i ett textdokument.

To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'

Knacka på mappikonen och flytta meddelandet till Papperskorgen om du vill ta bort det.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Icelandic · iceless · ichnofossils · ichnology · ichor · icicle · icily · icing · icke-auktoriserad · icky · icon · iconoclasm · iconoclast · iconography · ICT · icterus · icy · ID · Idaho · ide · idea

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.