Engelsk-svensk översättning av "icon"

EN icon Svensk översättning

icon {substantiv}

EN icon
volume_up
{substantiv}

icon (även: adumbration, emblem, image, representation)
volume_up
symbol {utr.}
The mouse pointer alters its appearance from the icon for a column heading to that of a line heading.
Muspekaren ändrar sitt utseende från symbol för kolumnhuvud till symbol för radhuvud.
The icons then automatically converts to the maximize icon.
Symbolen blir automatiskt en förstora-symbol.
A red icon with an " X " appears when the word in the text box is incorrect.
Som visuell hjälp visas en röd symbol med ett kryss när ordet är felaktigt i inmatningsfältet.
icon (även: ikon)
volume_up
ikon {utr.}
Here you can select among the Icon, Text and Icon & Text toolbars view.
Här kan Du välja mellan visningssätten Ikon, Text eller Ikon+Text för symbollisterna.
You can insert a straight connector with circles at each end with this icon.
Med denna ikon infogar Du en direktförbindelse med cirklar.
This dialog can only be opened if you have activated an icon or a button.
Dialogrutan går bara att öppna när du har markerat en ikon eller en kommandoknapp.
icon

Synonymer (engelska) till "icon":

icon

Användningsexempel för "icon" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWith a single-click on this icon, the upper spacing can be decreased step by step.
Genom att klicka på den här ikonen minskar du det övre styckeavståndet stegvis.
Englishselect an existing query from the list and click the Enter SQL Command icon.
välj en befintlig sökning från listan och klicka på ikonen Mata in SQL-kommando.
EnglishThis icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.
Med den här ikonen blir en hörnpunkt eller jämn punkt till en symmetrisk punkt.
EnglishI am thinking of the domain names, the icon and the American influence on this.
Jag tänker på domännamnen, ikonen och det amerikanska inflytandet över detta.
EnglishIn the Stylist, click the Presentation Styles icon, if it is not already selected.
Klicka på ikonen Presentationsobjektmallar i Stylist om den inte redan är intryckt.
EnglishUse this icon to open a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.
Med den här ikonen öppnar du en dialogruta där du skapar och redigerar hyperlänkar.
EnglishIf this type of anchor is selected, the anchor icon appears at the top left corner.
Om du valt den här förankringen visas ankarsymbolen i det övre vänstra hörnet.
EnglishYou can assign a format style to an endnote icon of your document in this area.
I det här området kan du tilldela dokumentets slutnotssymboler formatmallar.
EnglishClick this icon to increase the paragraph spacing above the selected paragraph.
Genom att klicka på den här ikonen ökar du det övre styckeavståndet stegvis.
EnglishUse the icon to insert the is included in set operator with two placeholders.
Med den här ikonen infogar du mängdoperatorn " finns i " med två platshållare.
EnglishOrders displaying a mobile phone icon were placed with your mobile device.
Beställningar som har gjorts via din mobila enhet visas med en mobiltelefonikon.
EnglishIf a filter is active, the Apply Filter icon on the Database bar is activated.
Om ett filter är aktivt är ikonen Använd filter på databaslisten intryckt.
EnglishIf you want to position it directly behind another object, click the Behind Object icon.
Om du vill placera det bakom ett objekt, kan du klicka på ikonen Bakom objektet.
EnglishLong-click on the Edit AutoText icon on the main toolbar and select an AutoText.
Klicka länge på ikonen AutoText på verktygslisten och välj en AutoText.
EnglishWhen you click this icon, objects are filled with attributes when they are dragged open.
Om du klickar på den här ikonen fylls objekt med attribut när du ritar upp dem.
EnglishClick this icon to call the Open dialog which enables you to load a sound file.
Med denna kommandoknapp öppnar du dialogrutan Öppna, med vilken du kan ladda en ljudfil.
EnglishUse the Add to Bookmarks icon to set a bookmark for the current page shown in the Help.
Med ikonen Lägg till bokmärke sätter du ett bokmärke på sidan som visas i hjälpen.
EnglishOpen the Navigator with the F5 key or the Navigator icon on the function bar.
Öppna Navigator, t.ex. med tangenten F5 eller med ikonen Navigator på funktionslisten.
EnglishClick this icon to hide all levels beneath the first level in the hierarchy.
Med den här ikonen döljer du alla nivåer som står under den första nivån i hierarkin.
EnglishCheck the icon in the top corner to make sure you're in the right user.
Kontrollera ikonen i det övre hörnet och se till att du har valt rätt användare.