"humble" - Svensk översättning

EN

"humble" på svenska

EN humble
volume_up
{adjektiv}

humble (även: lowly, meek, submissive, suppliant)
In terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
När det gäller galna ko-frågan känner jag mig fortfarande ytterst blygsam och ödmjuk.
I cannot say whose name this report bore, I am too humble for that.
Jag kan inte säga vem som stod för detta betänkande, det är jag för ödmjuk för.
I repeat, I feel very humble in the face of this problem.
Jag upprepar att jag alltid känner mig mycket ödmjuk inför det problem vi nu diskuterar.
humble (även: demure, modest, unassuming)
In terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
När det gäller galna ko-frågan känner jag mig fortfarande ytterst blygsam och ödmjuk.
At the moment, I feel truly humble, I must say.
I dagens läge känner jag mig verkligen blygsam, det måste jag säga.
The real problem is to attract long-term, humble, down-to-earth funding for the necessary investments.
Det verkliga problemet är att locka långsiktig, blygsam och jordnära finansiering för de investeringar som behövs.
humble (även: base, bass, blue, conservative)
volume_up
låg {adj.}
It is humbling to realise that most of us strive for the common good, for universal respect for human dignity, for basic human rights and civil rights.
Olyckligtvis strider några av bestämmelserna i det nya shariabaserade rättssystemet i mitt land, Nigeria, mot några grundläggande mänskliga rättigheter, särskilt likabehandling enligt lagen.
humble (även: artless, coarse, common, crude)
volume_up
enkel {adj.}
humble (även: mean, modest, petty, poor)
volume_up
ringa {adj.}
In my humble opinion these matters are relatively small - perhaps as small as these pieces of carrot.
Enligt min ringa mening är dessa frågor förhållandevis små - kanske lika små som de här morötterna.
humble (även: modest, unassuming)
That always makes me feel very small and humble and I try not to say much; but at the end of the day the issue is always the people who live in this world, this Europe.
Sådant gör alltid att jag känner mig anspråkslös och mycket liten och jag försöker att inte säga så mycket, men slutligen handlar det ju om människorna som lever i den här världen, i Europa.
humble (även: insignificant, mean)
humble (även: obsequious, subservient)
If they make optimistic noises, then it is my duty as their humble servant to pass these on faithfully to the European Parliament.
Om dessa lät höra optimistiska tongångar vid sammanträdet är det min plikt som underdånig tjänare att i korrekt form återge detta för EU-parlamentet.

Synonymer (engelska) till "humble":

humble

Användningsexempel för "humble" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFocusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.
Att fokusera parlamentets verksamhet på min enkla person gränsar till patetiskt.
EnglishA rather more humble attitude may in actual fact be necessary in the future.
En något ödmjukare inställning kan faktiskt bli nödvändig inför framtiden.
EnglishOnce you start down at this very humble level, then you can start finding ways to see things.
Som jag ser på det, kan vi inte lära oss att se förrän vi erkänner att vi är blinda.
EnglishI heard prayers of the Sufi -- humble Muslims, hated by the Taliban.
(Kamera) Jag hörde Sufiernas böner - enkla muslimer, hatade av talibanerna.
EnglishAfter all, the mullahs are quite capable of eating humble pie on their own.
Mullorna kan dessutom få svälja förödmjukelsen helt på egen hand.
EnglishThat is why humble fishermen have always been unwittingly engaged in sustainable development.
Därför har havets bönder alltid medverkat till hållbar utveckling, utan att veta om det.
EnglishThe humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.
Och jag har spenderat en lång tid -- 25 år -- att laga dessa.
EnglishTherefore, innovative factors like this one, however humble, must not be undervalued by anyone.
Därför bör inte innovationsfaktorer nedvärderas av någon, hur obetydliga de än må vara, som denna.
EnglishWho sold you to Humble Pie for 50 bucks and a case of beer?
Vem sålde dig till Humble Pie för 500 spänn och en back öl?
EnglishHow long will you refuse to humble yourself before God?
Hur länge tänker du undlåta dig att underkasta dig Gud?
EnglishNow, I know in your country it's polite to remove your shoes when you visit someone's humble abode...
Jag vet att det anses artigt att ta av sig skorna, i ert land...... när ni besöker någons anspråkslösa boning.
EnglishMy humble report, and the motion for a resolution, will certainly not inspire a similar debate.
Mitt blygsamma betänkande kommer förvisso inte att leda till samma diskussion, vilket även gäller resolutionsförslaget.
EnglishThree lovely ladies in the custody of Humble Pie.
Tre vackra damer i säkert förvar hos Humble Pie.
EnglishOur liberal colleague from the Netherlands is quite humble when it comes to assessing tolerance in her country.
Vår liberala kollega från Nederländerna är ganska återhållsam när det gäller att utvärdera toleransen i sitt eget land.
EnglishI could go with the Stillwater road crew but that would be pathetic... and the girls are all going with Humble Pie.
Jag skulle kunna åka med Stillwater folk på vägen, men det skulle vara patetiskt... och alla tjejerna ska med Humble Pie.
EnglishThe provision of a total of EUR 200 billion, finalised at the EU summits, seems, in my humble opinion, to be completely inadequate.
Det åtgärdspaket på 200 miljarder euro som antogs vid EU-toppmötet verkar enligt min åsikt vara helt otillräckligt.
EnglishDanes are, after all, a humble people.
EnglishI am still in Flanders, the third generation of my humble family, fighting here for Britain's interests.
Jag finns fortfarande kvar i Flandern, och är den tredje generationen av min anspråkslösa familj som kämpar där för Förenade kungarikets intressen.
EnglishStability protects the most humble and the Stability Pact is an urgent objective, but there can be no stability without growth.
Stabiliteten skyddar de svagaste och stabilitetspakten är ett angeläget mål, men ingen stabilitet kan existera utan tillväxt.
EnglishWithin this context, this humble rapporteur opted for a certain kind of report with a view to determining what type of association we wanted.
I detta sammanhang valde jag en viss typ av betänkande för att fastställa vilket slags associering vi ville ha.