Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "humble"

 

"humble" svensk översättning

Resultat: 1-50 av 90

humble {adjektiv}

humble {adj.} (även: mean, low, deep, conservative)

låg {adj.}

It is humbling to realise that most of us strive for the common good, for universal respect for human dignity, for basic human rights and civil rights.

Olyckligtvis strider några av bestämmelserna i det nya shariabaserade rättssystemet i mitt land, Nigeria, mot några grundläggande mänskliga rättigheter, särskilt likabehandling enligt lagen.

humble {adj.} (även: meek, suppliant, supplicant, lowly)

ödmjuk {adj.}

In terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.

När det gäller galna ko-frågan känner jag mig fortfarande ytterst blygsam och ödmjuk.

I cannot say whose name this report bore, I am too humble for that.

Jag kan inte säga vem som stod för detta betänkande, det är jag för ödmjuk för.

I repeat, I feel very humble in the face of this problem.

Jag upprepar att jag alltid känner mig mycket ödmjuk inför det problem vi nu diskuterar.

Let humble reflection on the tragedy of Auschwitz cleanse the guilty and be a warning to today’s world.

Låt ödmjuk eftertanke över tragedin i Auschwitz rena de skyldiga och bli en varning för världen i dag.

Humble combined with action, in full control of the planning - and then skiing, skiing and skiing again.

Ödmjuk i kombination med action, full koll på planeringen - och så skidor, skidor och skidor igen.

humble {adj.} (även: poor, petty, modest, mean)

ringa {adj.}

In my humble opinion these matters are relatively small - perhaps as small as these pieces of carrot.

Enligt min ringa mening är dessa frågor förhållandevis små - kanske lika små som de här morötterna.

humble {adj.} (även: plain, one-way, mean, homely)

enkel {adj.}

humble {adj.} (även: modest, demure, unassuming)

blygsam {adj.}

In terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.

När det gäller galna ko-frågan känner jag mig fortfarande ytterst blygsam och ödmjuk.

At the moment, I feel truly humble, I must say.

I dagens läge känner jag mig verkligen blygsam, det måste jag säga.

The real problem is to attract long-term, humble, down-to-earth funding for the necessary investments.

Det verkliga problemet är att locka långsiktig, blygsam och jordnära finansiering för de investeringar som behövs.

Since this morning, we have, then, been aware of Parliament’s need to remain modest, and even humble, with regard to the proposals it may allow itself to put forward.

Nu på förmiddagen har vi således fått veta att parlamentet måste vara fortsatt återhållsam, för att inte säga blygsam när det gäller vilka förslag det kan tillåta sig att lägga fram.

humble {adj.} (även: modest, unassuming)

That always makes me feel very small and humble and I try not to say much; but at the end of the day the issue is always the people who live in this world, this Europe.

Sådant gör alltid att jag känner mig anspråkslös och mycket liten och jag försöker att inte säga så mycket, men slutligen handlar det ju om människorna som lever i den här världen, i Europa.

humble {adj.} (även: mean, insignificant)

oansenlig {adj.}

humble {adj.} (även: subservient, obsequious)

underdånig {adj.}

If they make optimistic noises, then it is my duty as their humble servant to pass these on faithfully to the European Parliament.

Om dessa lät höra optimistiska tongångar vid sammanträdet är det min plikt som underdånig tjänare att i korrekt form återge detta för EU-parlamentet.

to humble {verb}

to humble [humbled|humbled] {vb} (även: to mortify, to let down, to humiliate, to degrade)

to humble [humbled|humbled] {vb} (även: to depress, to sit on)

to humble [humbled|humbled] {vb} (även: to quell)

kväsa {vb}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "humble":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "humble" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

lt's not good for a son of Pharaoh to see his father humbled by a son of slaves.

Det är inte bra för en faraos son att se sin far förödmjukas av en slavson.

A rather more humble attitude may in actual fact be necessary in the future.

En något ödmjukare inställning kan faktiskt bli nödvändig inför framtiden.

Focusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.

Att fokusera parlamentets verksamhet på min enkla person gränsar till patetiskt.

In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.

Enligt min ödmjuka uppfattning saknas något annat - nämligen säkerhet.

The problem is that politicians are very often less humble than scientists.

Problemet är att politikerna ofta är mindre ödmjuka än vetenskapsmän.

I heard prayers of the Sufi -- humble Muslims, hated by the Taliban.

(Kamera) Jag hörde Sufiernas böner - enkla muslimer, hatade av talibanerna.

That is why humble fishermen have always been unwittingly engaged in sustainable development.

Därför har havets bönder alltid medverkat till hållbar utveckling, utan att veta om det.

Once you start down at this very humble level, then you can start finding ways to see things.

Som jag ser på det, kan vi inte lära oss att se förrän vi erkänner att vi är blinda.

I am humbled by the trust I've been given in being appointed Nova's new CEO.

Det är ett stort förtroende att ha blivit utsedd till Novas nya vd.

After all, the mullahs are quite capable of eating humble pie on their own.

Mullorna kan dessutom få svälja förödmjukelsen helt på egen hand.

Let us be humble enough to admit that years of humanitarian aid have not reduced dependency.

Låt oss vara ödmjuka nog att erkänna att åratal av humanitärt bistånd inte har minskat beroendet.

Therefore, innovative factors like this one, however humble, must not be undervalued by anyone.

Därför bör inte innovationsfaktorer nedvärderas av någon, hur obetydliga de än må vara, som denna.

The humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.

Och jag har spenderat en lång tid -- 25 år -- att laga dessa.

Who sold you to Humble Pie for 50 bucks and a case of beer?

Vem sålde dig till Humble Pie för 500 spänn och en back öl?

How long will you refuse to humble yourself before God?

Hur länge tänker du undlåta dig att underkasta dig Gud?

Now, I know in your country it's polite to remove your shoes when you visit someone's humble abode...

Jag vet att det anses artigt att ta av sig skorna, i ert land...... när ni besöker någons anspråkslösa boning.

Three lovely ladies in the custody of Humble Pie.

Tre vackra damer i säkert förvar hos Humble Pie.

Thank you very much and my humble apologies.

Tack så mycket och jag ber ödmjukast om ursäkt.

There is a force more powerful than we are, and from time to time it humbles us and reminds us of our insignificance.

Man måste emellertid ställa sig frågan huruvida vi kommer att kunna använda dessa donationer på ett lämpligt sätt.

My humble report, and the motion for a resolution, will certainly not inspire a similar debate.

Mitt blygsamma betänkande kommer förvisso inte att leda till samma diskussion, vilket även gäller resolutionsförslaget.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "humble" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.