Engelsk-svensk översättning av "governs"


Infinitiv av governs: to govern

EN governs Svensk översättning

to govern {vb}

EN to govern
play_circle_outline
[governed|governed] {verb}

to govern (även: to allocate, to appoint, to appropriate, to arrange)
Because fundamentally I believe in the right of Member States to govern within their boundaries that which affects their citizens.
I grunden tror jag nämligen på medlemsstaternas rätt att inom sina gränser bestämma över det som påverkar landets medborgare.
It is clearly up to the Irish government to define its spending priorities.
Det tillkommer naturligtvis den irländska regeringen att bestämma vilka utgifter de vill prioritera.
Defining what Europe is is a matter for parliaments, not for the Heads of State or Government.
Att bestämma gränserna för Europa är en fråga för parlamenten, inte för stats- och regeringscheferna.
to govern (även: to bend, to contain, to direct, to dominate)
This delay is not in keeping with the spirit of solidarity which should govern us.
Förseningen står inte i samklang med den solidaritetsanda som borde styra oss.
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
En parlamentsledamots uppgift är inte att styra måste jag dessvärre säga.
But we must have rules and institutions that are able to govern the globalisation process.
Men vi måste ha regler och institutioner som kan styra globaliseringsprocessen.
to govern (även: to authenticate, to check, to check up on, to control)
No government can control or govern its people's thinking.
Ingen regering kan kontrollera eller styra sitt folks tänkande.
At the same time, the government seems increasingly unable to control the situation.
I samma stund, verkar regeringen mer och mer oförmögen att kontrollera situationen.
This allows for active control of users by the government.
Detta gör det möjligt för regeringen att aktivt kontrollera användare.
to govern (även: to dominate, to domineer, to regiment, to rule)
We know that numbers are useful for us when we advertise, manage, govern, search.
Vi vet dessa siffror är användbara för oss när vi annonserar, leder, härska och söker.
Madam President, the US Government is promoting whatever is in its own interests by its favourite method of 'divide and rule'.
Fru talman, USA:s regering främjar allt som ligger i det egna intresset genom sin favoritmetod, ”söndra och härska”.
It would be wrong for a 'divide and rule' policy to be undertaken by the Russian Government at the present time, which is what could happen.
Det skulle var fel om den ryska regeringen i detta läge skulle försöka sig på en politik av att " söndra och härska" , vilket är just vad som skulle kunna hända.

Användningsexempel för "governs" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNo person in power should seek to be served by those he governs, as is the case in Cuba.
Ingen ledare får kräva att bli tjänad av sina underlydande, vilket sker i Kuba.
EnglishDirective 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.
Direktiv 2001/95/EG styr de allmänna säkerhetskrav som gäller för varor.
EnglishPatent law governs the legal relationship between the inventor and third parties.
Det yrkesmässiga rättsskyddet reglerar rättsförhållandet mellan uppfinnare och tredje person.
EnglishThis is also dictated by the freedom of the markets which governs the internal market.
Dessa styrs även av de fria marknaderna, som styr den inre marknaden.
EnglishIt is used by all centre-right and centre-left governments, and governs capital in the EU.
Den används av alla center-höger- och center-vänsterregeringar, och styr kapitalet i EU.
EnglishIt is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.
Vi står därför på er sida, herr rådsordförande, i kampen mot alla försök att minska EU: s budget.
EnglishHence this basic premise and own resources ceiling of 1.27 % which governs the overall thinking.
Det är den sortens antagande och taket på 1, 27 % som styr hela tankearbetet.
EnglishWe already have the NEAFC, which governs the international waters of the North-East Atlantic.
Vi har redan NEAFC, som reglerar Nordostatlantens internationella vatten.
EnglishThis is the article which governs the appearance of officials before committees of inquiry.
Det är denna artikel som reglerar tjänstemännens inställelse inför undersökningskommittén.
EnglishIt is this that governs our approach, rather than something I am negotiating in these talks.
Det är detta som styr vårt förhållningssätt, snarare än något jag förhandlar om i dessa samtal.
EnglishHowever, it is difficult not to notice the contradiction which governs EU's policy.
Det är emellertid svårt att inte fästa uppmärksamhet vid den motsägelsefullhet som råder i EU: s politik.
EnglishSecondly, Rule 19 governs order and the conduct of the House.
För det andra styr artikel 19 ordningen och uppförandet i parlamentet.
EnglishThe reality that governs the situation of women in the world of science is not the same everywhere, though.
Den verklighet som styr kvinnors situation inom vetenskapen ser dock inte likadan ut överallt.
EnglishThe management board of a regulatory agency governs and supervises the agency.
I vilken utsträckning kan/ska Europaparlamentets position vid tillsättningen av direktörer för tillsynsmyndigheter stärkas?
EnglishThis depends, to a crucial degree, on who governs in Tehran.
Detta beror till stor del på vem som styr i Teheran.
EnglishCould the Commission please explain why a non-EU member is being referred to in a Treaty which only governs EU states?
Kan kommissionen förklara varför ett tredjeland nämns i ett fördrag som reglerar EU-stater?
EnglishIn short, when the centre-right governs, the press is at risk, and when the centre-left governs, there are no problems.
Kort sagt när mitten-högern regerar löper pressen risk och när mitten-vänstern regerar är det inga problem.
EnglishIt is this amendment which governs all the rest.
Det är detta ändringsförslag som styr resten.
EnglishHowever, beyond this, a feature which governs this Commission communication is its generality, its lack of detail.
För övrigt kännetecknas emellertid detta meddelande från kommissionen av sin allmänna karaktär, av bristen på detaljer.
EnglishA further directive governs effort sharing with regard to the emissions not covered by the ETS.
I ett annat direktiv fastställs hur ansvaret ska fördelas när det gäller utsläpp som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.