Search for the most beautiful word
chyliferous
dawdling

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "governs"

Infinitiv av governs: to govern
 

"governs" svensk översättning

Resultat: 1-24 av 63

to govern {verb}

to govern [governed|governed] {vb} (även: to regulate, to order, to master, to head)

he/she/it governs (Present)

han/hon/den/det styr (Presens)

to govern [governed|governed] {vb} (även: to resolve, to prescribe, to name, to fix)

he/she/it governs (Present)

han/hon/den/det bestämmer (Presens)

to govern [governed|governed] {vb} (även: to monitor, to hold down, to go over, to control)

he/she/it governs (Present)

han/hon/den/det kontrollerar (Presens)

to govern [governed|governed] {vb} (även: to reign, to domineer, to dominate, to command)

härska {vb}

he/she/it governs (Present)

han/hon/den/det härskar (Presens)
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "govern":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "governs" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Directive 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.

Direktiv 2001/95/EG styr de allmänna säkerhetskrav som gäller för varor.

No person in power should seek to be served by those he governs, as is the case in Cuba.

Ingen ledare får kräva att bli tjänad av sina underlydande, vilket sker i Kuba.

It is used by all centre-right and centre-left governments, and governs capital in the EU.

Den används av alla center-höger- och center-vänsterregeringar, och styr kapitalet i EU.

This is the article which governs the appearance of officials before committees of inquiry.

Det är denna artikel som reglerar tjänstemännens inställelse inför undersökningskommittén.

This is also dictated by the freedom of the markets which governs the internal market.

Dessa styrs även av de fria marknaderna, som styr den inre marknaden.

Patent law governs the legal relationship between the inventor and third parties.

Det yrkesmässiga rättsskyddet reglerar rättsförhållandet mellan uppfinnare och tredje person.

We already have the NEAFC, which governs the international waters of the North-East Atlantic.

Vi har redan NEAFC, som reglerar Nordostatlantens internationella vatten.

It is this that governs our approach, rather than something I am negotiating in these talks.

Det är detta som styr vårt förhållningssätt, snarare än något jag förhandlar om i dessa samtal.

Hence this basic premise and own resources ceiling of 1.27 % which governs the overall thinking.

Det är den sortens antagande och taket på 1, 27 % som styr hela tankearbetet.

It is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.

Vi står därför på er sida, herr rådsordförande, i kampen mot alla försök att minska EU: s budget.

Secondly, Rule 19 governs order and the conduct of the House.

För det andra styr artikel 19 ordningen och uppförandet i parlamentet.

However, it is difficult not to notice the contradiction which governs EU's policy.

Det är emellertid svårt att inte fästa uppmärksamhet vid den motsägelsefullhet som råder i EU: s politik.

The reality that governs the situation of women in the world of science is not the same everywhere, though.

Den verklighet som styr kvinnors situation inom vetenskapen ser dock inte likadan ut överallt.

This depends, to a crucial degree, on who governs in Tehran.

Detta beror till stor del på vem som styr i Teheran.

It is this amendment which governs all the rest.

Det är detta ändringsförslag som styr resten.

Could the Commission please explain why a non-EU member is being referred to in a Treaty which only governs EU states?

Kan kommissionen förklara varför ett tredjeland nämns i ett fördrag som reglerar EU-stater?

However, beyond this, a feature which governs this Commission communication is its generality, its lack of detail.

För övrigt kännetecknas emellertid detta meddelande från kommissionen av sin allmänna karaktär, av bristen på detaljer.

In short, when the centre-right governs, the press is at risk, and when the centre-left governs, there are no problems.

Kort sagt när mitten-högern regerar löper pressen risk och när mitten-vänstern regerar är det inga problem.

The management board of a regulatory agency governs and supervises the agency.

I vilken utsträckning kan/ska Europaparlamentets position vid tillsättningen av direktörer för tillsynsmyndigheter stärkas?

His instrument for enforcing this tyranny was, of course, the Chinese Communist Party, which still governs China.

Det instrument han använde för att tvinga fram sitt förtryck var förstås Kinas kommunistiska parti som fortfarande styr Kina.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

tits · titter · titties · tittle · titubant · titular · tizzy · TLD · TNO · to · to govern · toad · toads · toadstool · toast · toaster · toastmaster · toasty · tobacco · toboggan · today

Bab.la erbjuder även det tysk-svenska lexikonet för fler översättningar.