Search for the most beautiful word
plain writing
rotten egg

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "government"

 

"government" svensk översättning

Resultat: 1-44 av 5956

government {substantiv}

government {substantiv} (även: majesty)

regeringen (bestämd form) {enb. sing.}

This has delighted British Government representatives to the European Convention.

Företrädarna för den brittiska regeringen i konventet gläds åt denna utveckling.

It is obvious that the intention of the Zimbabwean Government is to silence them.

Det är uppenbart att den zimbabwiska regeringen har för avsikt att tysta ned dem.

But as I said, our critique of the government in this country is the main thing.

Men som sagt, för närvarande är vår kritik mot regeringen i det landet viktigast.

Should we not be looking at investment issues as the French Government are doing?

Bör vi inte titta på investeringsmöjligheter i likhet med den franska regeringen?

The Government must also play its part and it is certainly not blameless in this.

Regeringen måste också delta och den är minsann inte utan skuld i sammanhanget.

government {substantiv} (även: administration)

regering {utr.}

Now the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.

Nu tvingar kommissionen Viktor Orbáns regering att ändra de skandalösa lagarna.

Registration tax when abused by government raises the price of cars exorbitantly.

När registreringsskatten missbrukas av en regering blir bilpriserna orimligt höga.

Mr President, the greatest constraint on a government is external competition.

(EN) Herr talman! Den största begränsningen för en regering är konkurrens utifrån.

These are the priorities of a government that is facing an enormous social crisis.

Och sådana prioriteringar gör en regering som står inför en enorm social kris.

Instead of restricting this practice, the Malaysian Government encourages it.

I stället för att begränsa denna praxis uppmuntrar Malaysias regering till den.

government {substantiv} (även: pipe, management, live wire, line)

ledning {utr.}

What we really need is, of course, not an emergency government.

Det vi verkligen behöver är självfallet inte en ledning i en nödsituation.

What are the European Commission and the European governments, led by the Spanish Government, saying?

Vad säger kommissionen och EU:s regeringar under ledning av Spaniens regering?

In this light, we need an active and involved government in order to promote sustainable fishing.

Mot den bakgrunden behöver vi en aktiv och engagerad politisk ledning, för att främja ett hållbart fiske.

I freely admit that the government under President Berdymukhamedov has made progress.

Jag medger gärna att regeringen under ledning av president Gurbanguli Berdimuchammedov har gjort framsteg.

Ukraine also needs a comprehensive energy plan to which the country's government and leaders can commit.

Ukraina behöver också en heltäckande energiplan som landets regering och ledning förbinder sig att uppfylla.

government {substantiv} (även: management, directorate, direction, council)

styrelse {utr.}

It is the original form - government by the people and not government on behalf of the people.

Det är den ursprungliga formen - styrelse av folket och inte för folket.

And our motto is: "Secrecy shows up the weakness of bad government, disclosure reveals the strength of sound government" .

Vårt motto i det avseendet lyder: "Hemlighållande visar svagheten i en dålig styrelse, öppenhet visar kraften i en bra styrelse".

Has the Commission received a reply from the Greek Government to the letter it sent five months ago?

Vem är behörig att se till att OTE:s styrelse avhåller sig från åtgärder av extraordinär karaktär tills ärendet har slutreglerats?

And our motto is: " Secrecy shows up the weakness of bad government, disclosure reveals the strength of sound government ".

Vårt motto i det avseendet lyder: " Hemlighållande visar svagheten i en dålig styrelse, öppenhet visar kraften i en bra styrelse ".

One final point is that democracy means government by the people - an identifiable and cohesive unit - and not government by an arbitrary collection of persons.

En sista punkt är att demokrati betyder styrelse av folket - en identifierbar och sammanhängande enhet - och inte styrelse av en godtycklig samling personer.

government {substantiv} (även: containment)

styrande {neut.}

In general they have no voting rights, and cannot therefore be involved in electing government.

Dessa saknar i regel rösträtt och kan alltså inte delta i valet av de styrande.

The government has created a dense network of ever wider motorways.

De styrande har skapat ett tätt nät av allt bredare motorvägar.

If you will forgive me for using this ghastly phrase, they represent a 'joined-up policy, joined-up government '.

Om ni kan förlåta mig för att jag använder denna hemska fras, så står de för? en samlad politik, ett samlat styrande?.

If you will forgive me for using this ghastly phrase, they represent a 'joined-up policy, joined-up government'.

Om ni kan förlåta mig för att jag använder denna hemska fras, så står de för ?en samlad politik, ett samlat styrande?.

Now we have IRA terrorists in government.

Nu har vi IRA-terrorister i styrande ställning.

government {substantiv} (även: polity)

statsskick {neut.}

Their crime was to express opposition to the present repressive government of Laos and call for peaceful change towards a pluralistic system of government.

Deras brott låg i att uttrycka opposition mot Laos makthavande förtryckarregering, och förespråka en fredlig förändring till ett pluralistiskt statsskick.

As immortalised by Victor Hugo's wisdom, it requires us to know how much of the future can be introduced into the present, as the secret of great government.

Som Victor Hugo har lärt oss krävs det att vi vet hur mycket av framtiden som vi kan föra in i nutiden - vilket är hemligheten bakom ett stort statsskick.

All countries, regardless of their size, influence or form of government should begin a process of decommissioning their nuclear arsenals as soon as possible.

Alla länder bör, oavsett storlek, inflytande eller statsskick, börja en process för att avveckla sina kärnvapenarsenaler så snart som möjligt.

They are the very cornerstone of the state and society and are therefore one of the main obstacles to the development of Turkey towards a democratic and pluralist system of government.

Armén är statens och samhällets hörnsten, och är därför ett av de huvudsakliga hindren för Turkiets utveckling mot ett demokratiskt och pluralistiskt statsskick.

I know why, having met Mr Vichea last April and been deeply impressed by his commitment to democracy and good government and improving the lives of his fellow citizens.

Jag vet varför, för jag mötte Chea Vichea i april förra året och blev djupt imponerad av hans engagemang för demokrati och gott statsskick och för att förbättra livet för alla medborgare i landet.

government {substantiv}

styrelsesätt {neut.}

This boosts market confidence in its decisions and is a great example of open government.

Detta ökar marknadens tilltro till dess beslut och är ett bra exempel på ett öppet styrelsesätt.

The majority BNP Government, in power since 2001, has particular problems with economic reform as it is often blocked by political in-fighting and corruption.

Vi inom EU måste ha tålamod och ge Bangladesh allt politiskt och ekonomiskt stöd samt främja ett gott styrelsesätt och stödja kampen mot korruption och islamisk fundamentalism.

Water is not only a common asset, but a universal human right, and the management of water services as a local public service is the basis of good government action.

Vatten är inte bara en kollektiv tillgång, utan en allmän mänsklig rättighet och förvaltningen av vattentjänster som en lokal offentlig tjänst är grunden för ett gott styrelsesätt.

It is going to be hard to get that balanced package, but the public expect it of us and that is what democratic, responsible government is about.

Det kommer att bli tufft att få fram detta balanserade paket, men allmänheten förväntar sig att vi klarar det, och det är just vad ett demokratiskt, ansvarigt styrelsesätt handlar om.

It is too late to say now that if the style of government had been more flexible right from the start, today the citizens could enjoy the fruit of all those sound economic steps.

Det är nu för sent att säga att om regeringens styrelsesätt hade varit mer flexibelt från första början, så hade medborgarna i dag kunnat njuta frukterna av alla dessa sunda ekonomiska åtgärder.

government {substantiv} (även: cabinet, administration)

ministär {utr.}

government {substantiv}

Federalism is a sensible form of government in the United States, Canada, Switzerland and Germany.

Federalism är en förståndig regeringsform i Förenta staterna, Kanada, Schweiz och Tyskland.

government {adjektiv}

government {adj.} (även: public, national)

statlig {adj.}

(CS) The Internet has so far been managed without government involvement.

(CS) Internet har hittills kunnat hanteras utan statlig inblandning.

Mr Oostlander spoke of the official registration of partnerships with the government.

Oostlander talade om officiell statlig registrering av partnerskap.

We are dealing with extremely permeable borders and a lack of any effective government control.

Vi har att göra med oerhört genomträngliga gränser och en brist på effektiv statlig kontroll.

It goes without saying that the answer is government control of credit.

Det behöver inte sägas att lösningen är statlig kreditkontroll.

In my group, the ECR, we believe in light-touch government.

I min grupp, ECR-gruppen, tror vi på så lite statlig inblandning som möjligt.

to govern {verb}

to govern [governed|governed] {vb} (även: to regulate, to order, to master, to head)

This delay is not in keeping with the spirit of solidarity which should govern us.

Förseningen står inte i samklang med den solidaritetsanda som borde styra oss.

The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.

En parlamentsledamots uppgift är inte att styra måste jag dessvärre säga.

People have asked whether rule by the people is even the right way to govern a country.

Man har undrat om folkstyre över huvud taget är rätt sätt att styra ett land.

A day will come when federal and cosmopolitan parliaments will join to govern the world.

En dag kommer federala, kosmopolitiska parlament att samarbeta för att styra världen.

It is not for the European Union to say who must or who must not govern these countries.

Det är inte EU:s sak att säga vem som ska eller inte ska styra dessa länder.

to govern [governed|governed] {vb} (även: to resolve, to prescribe, to name, to fix)

Because fundamentally I believe in the right of Member States to govern within their boundaries that which affects their citizens.

I grunden tror jag nämligen på medlemsstaternas rätt att inom sina gränser bestämma över det som påverkar landets medborgare.

We assert the right of the UK as a nation state to govern itself and make its own laws, transport and environment laws being no exception.

Vi hävdar Storbritanniens rätt att bestämma över sin egen nation och stifta sina egna lagar, inklusive transport- och miljölagar.

So an extremely resolute approach is required: it is no longer enough to let ourselves be overtaken by events; we must attempt to govern such events.

Det krävs alltså ett extremt positivt förhållningssätt, att inte längre bara låta sig dras med av händelserna utan att försöka bestämma över dessa händelser.

to govern [governed|governed] {vb} (även: to monitor, to hold down, to go over, to control)

No government can control or govern its people's thinking.

Ingen regering kan kontrollera eller styra sitt folks tänkande.

The key question is whether the rules designed to govern the operation of commercial aircraft will be adequate for operating simpler and smaller, often single-engine aircraft.

Den viktigaste frågan är om de regler som är avsedda att kontrollera affärsflyget är lämpliga för operatörer av enkla och ofta mindre, enmotoriga luftfartyg.

to govern [governed|governed] {vb} (även: to reign, to domineer, to dominate, to command)

härska {vb}

We know that numbers are useful for us when we advertise, manage, govern, search.

Vi vet dessa siffror är användbara för oss när vi annonserar, leder, härska och söker.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "government":

Synonymer (engelska) till "govern":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "government" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "government" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

For the present, the ball will soon be in the court of the national governments.

För ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.

One solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.

En lösning på detta dödläge kunde vara att utfärda statsobligationer på EU-nivå.

Box 176 FI- 00023 Government Tel.: +358 9 160 05 E-mail: kirjaamo.um[at]formin.fi

Box 176 FI- 00023 Government Tel.: +358 9 160 05 E-mail: kirjaamo.um[at]formin.fi

We therefore demand that the military government return to constitutional rule.

Vi uppmanar således militärregeringen att återgå till att följa författningen.

Under the previous government's policy even the city water supply was privatized.

Där privatiserades rentav stadens vattenverk under den föregående regeringens tid.

Such is the case with the British government's nuclear installation at Sellafield.

Det är fallet med den brittiska regeringens kärnenergianläggning i Sellafield.

There is a body in Northern Ireland which is government -sponsored and -financed.

Det finns en organisation i Nordirland som sponsras och finansieras av staten.

And the stated goal was to increase popular support for the Afghan government.

Och det officiella målet var att öka det folkliga stödet för det Afganska styret.

We therefore need the Europe of citizens and not just a Europe of governments!

Därför behöver vi ett medborgarnas Europa och inte bara ett regeringarnas Europa!

IDABC provides a more comprehensive coverage of pan-European eGovernment services.

IDABC ger en mer heltäckande räckvidd för alleuropeiska e-förvaltningstjänster.

It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.

Det är dags att dessa hänsynslösa regeringar slutar tömma företagen på livskraft.

Only the Belgian Head of Government, Mr Verhofstadt, was a notable exception.

Det var endast den belgiska regeringschefen, Verhofstadt, var ett gott undantag.

President Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.

President Putin meddelade den ryska regeringens avgång för några dagar sedan.

The grip of the central government is becoming tighter in true Russian style.

De centrala myndigheternas grepp blir allt hårdare igen, enligt Sovjetmodell.

Why does he propose this for the Turkish military government in paragraph 18?

Varför föreslår ni i punkt 18 överläggningar med den turkiska militärledningen?

In Swaziland for example, this accounts for up to 40 % of all government revenue.

Swaziland uppgår dessa till ca 40 procent av de totala intäkterna för staten.

The Länder had them, but there were none in the government of the Federal Republic.

Länder- ministrar har funnits men ingen minister för den federala republiken.

I repeat, it is affirmed very vigorously several times in the government's text.

Jag upprepar, detta bekräftas flera gånger med stort eftertryck i regeringens text.

I also join with others in saluting the initiative taken by the Finnish Government.

Jag instämmer med övriga talare och välkomnar den finska regeringens initiativ.

The Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.

Myndigheternas föraktliga hållning sammanfattar algerierna i ett ord: " hogra ".
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "government" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

gouge · Goulash · gourd · gourmand · gourmet · gout · gouty · governance · governess · governing · government · governmental · government personnel · governor · Gowing · gown · GPA · grab · grabby · graben · grace

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.