Engelsk-svensk översättning av "government"

EN government Svensk översättning

volume_up
government {substantiv}
SV

EN government
volume_up
{substantiv}

government (även: majesty)
volume_up
regeringen {enb. sing.} (bestämd form)
The instruments of ratification are to be deposited with the Italian Government.
Ratifikationsinstrumenten ska deponeras hos den italienska regeringen.
The French government should follow the example of the British government.
Den franska regeringen borde följa den brittiska regeringens exempel.
It amounts to the institutionalisation of human rights abuses by the government.
Regeringen institutionaliserar kränkandet av de mänskliga rättigheterna.
government (även: administration)
We reject government by officials as much as we reject government by judges.
Vi säger därför nej till en regering av tjänstemän liksom till en regering av domare.
The reason the UK Government did this is because the Government of Iran asked it to.
Skälet till att Storbritanniens regering gjorde det är att Irans regering bad dem om det.
We call on the government to reform itself into a government of national unity.
Vi uppfordrar regeringen att bilda en regering för nationell enhet.
government (även: conveyance, direction, guidance, heading)
The European Commission is the economic government of Europe.
Europeiska kommissionen är EU:s ekonomiska ledning.
What are the European Commission and the European governments, led by the Spanish Government, saying?
Vad säger kommissionen och EU:s regeringar under ledning av Spaniens regering?
What we really need is, of course, not an emergency government.
Det vi verkligen behöver är självfallet inte en ledning i en nödsituation.
government (även: administration, authority, board, board of directors)
It is the original form - government by the people and not government on behalf of the people.
Det är den ursprungliga formen - styrelse av folket och inte för folket.
And our motto is: "Secrecy shows up the weakness of bad government, disclosure reveals the strength of sound government" .
Vårt motto i det avseendet lyder: "Hemlighållande visar svagheten i en dålig styrelse, öppenhet visar kraften i en bra styrelse".
And our motto is: " Secrecy shows up the weakness of bad government, disclosure reveals the strength of sound government ".
Vårt motto i det avseendet lyder: " Hemlighållande visar svagheten i en dålig styrelse, öppenhet visar kraften i en bra styrelse ".
government (även: containment)
In general they have no voting rights, and cannot therefore be involved in electing government.
Dessa saknar i regel rösträtt och kan alltså inte delta i valet av de styrande.
The government has created a dense network of ever wider motorways.
De styrande har skapat ett tätt nät av allt bredare motorvägar.
Now we have IRA terrorists in government.
Nu har vi IRA-terrorister i styrande ställning.
government (även: polity)
All countries, regardless of their size, influence or form of government should begin a process of decommissioning their nuclear arsenals as soon as possible.
Alla länder bör, oavsett storlek, inflytande eller statsskick, börja en process för att avveckla sina kärnvapenarsenaler så snart som möjligt.
Their crime was to express opposition to the present repressive government of Laos and call for peaceful change towards a pluralistic system of government.
Deras brott låg i att uttrycka opposition mot Laos makthavande förtryckarregering, och förespråka en fredlig förändring till ett pluralistiskt statsskick.
As immortalised by Victor Hugo's wisdom, it requires us to know how much of the future can be introduced into the present, as the secret of great government.
Som Victor Hugo har lärt oss krävs det att vi vet hur mycket av framtiden som vi kan föra in i nutiden - vilket är hemligheten bakom ett stort statsskick.
government
This boosts market confidence in its decisions and is a great example of open government.
Detta ökar marknadens tilltro till dess beslut och är ett bra exempel på ett öppet styrelsesätt.
It is going to be hard to get that balanced package, but the public expect it of us and that is what democratic, responsible government is about.
Det kommer att bli tufft att få fram detta balanserade paket, men allmänheten förväntar sig att vi klarar det, och det är just vad ett demokratiskt, ansvarigt styrelsesätt handlar om.
The majority BNP Government, in power since 2001, has particular problems with economic reform as it is often blocked by political in-fighting and corruption.
Vi inom EU måste ha tålamod och ge Bangladesh allt politiskt och ekonomiskt stöd samt främja ett gott styrelsesätt och stödja kampen mot korruption och islamisk fundamentalism.
government (även: administration, cabinet)
government
Federalism is a sensible form of government in the United States, Canada, Switzerland and Germany.
Federalism är en förståndig regeringsform i Förenta staterna, Kanada, Schweiz och Tyskland.
Democracy is the ideal form of government that enables the full consent of the peoples involved.
Demokrati är den ideala regeringsformen, som tillåter fullständigt samtycke från de människor som är delaktiga.

Användningsexempel för "government" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOfficial Reports of the Swedish Government
EnglishOne solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
En lösning på detta dödläge kunde vara att utfärda statsobligationer på EU-nivå.
EnglishBox 176 FI- 00023 Government Tel.: +358 9 160 05 E-mail: kirjaamo.um[at]formin.fi
Box 176 FI- 00023 Government Tel.: +358 9 160 05 E-mail: kirjaamo.um[at]formin.fi
EnglishAs a Danish government minister I signed the Ottowa Treaty on behalf of my country.
Som danskt statsråd undertecknade jag Ottawakonventionen för mitt lands räkning.
EnglishI repeat, it is affirmed very vigorously several times in the government's text.
Jag upprepar, detta bekräftas flera gånger med stort eftertryck i regeringens text.
EnglishThe Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
Myndigheternas föraktliga hållning sammanfattar algerierna i ett ord: " hogra ".
EnglishUnder the previous government's policy even the city water supply was privatized.
Där privatiserades rentav stadens vattenverk under den föregående regeringens tid.
EnglishOnly the Belgian Head of Government, Mr Verhofstadt, was a notable exception.
Det var endast den belgiska regeringschefen, Verhofstadt, var ett gott undantag.
EnglishThere is a body in Northern Ireland which is government -sponsored and -financed.
Det finns en organisation i Nordirland som sponsras och finansieras av staten.
EnglishWe therefore demand that the military government return to constitutional rule.
Vi uppmanar således militärregeringen att återgå till att följa författningen.
EnglishThis case in Italy with the Roma is a clear example of government-sponsored racism.
Fallet med romerna i Italien är ett tydligt exempel på regeringssponsrad rasism.
EnglishAnd the stated goal was to increase popular support for the Afghan government.
Och det officiella målet var att öka det folkliga stödet för det Afganska styret.
EnglishIDABC provides a more comprehensive coverage of pan-European eGovernment services.
IDABC ger en mer heltäckande räckvidd för alleuropeiska e-förvaltningstjänster.
EnglishNevertheless, the communication totally fails to address the issue of ‘Government’.
Likväl underlåter meddelandet fullständigt att ta upp frågan om ”e-förvaltning”.
EnglishJoint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike.
EnglishI also join with others in saluting the initiative taken by the Finnish Government.
Jag instämmer med övriga talare och välkomnar den finska regeringens initiativ.
EnglishIn Swaziland for example, this accounts for up to 40 % of all government revenue.
Swaziland uppgår dessa till ca 40 procent av de totala intäkterna för staten.
EnglishSuch is the case with the British government's nuclear installation at Sellafield.
Det är fallet med den brittiska regeringens kärnenergianläggning i Sellafield.
EnglishPresident Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
President Putin meddelade den ryska regeringens avgång för några dagar sedan.
EnglishWhy does he propose this for the Turkish military government in paragraph 18?
Varför föreslår ni i punkt 18 överläggningar med den turkiska militärledningen?