Engelsk-svensk översättning av "frozen"

EN frozen Svensk översättning

frozen {adj.}
to freeze {vb}

EN frozen
volume_up
{adjektiv}

frozen (även: chilly)
volume_up
frusen {adj.}
The term frozen has a notion of appeasement.
Termen ”frusen” antyder en viss undfallenhet.
This prevents frozen fish whose legality has not been confirmed from being landed at European ports.
Härigenom förhindras att frusen fisk som inte har kontrollerats och befunnits vara laglig landas i europeiska hamnar.
As far as the separatist Transnistria area of Moldova is concerned, this overheating has much to do with a frozen conflict.
När det gäller utbrytarregionen Transnistrien i Moldavien har denna överhettning mycket att göra med en frusen konflikt.
frozen
volume_up
fryst {adj.}
Frozen chickens are being imported from Brazil and from the Far East.
Fryst kyckling importeras från Brasilien och från Fjärran östern.
The tariff for Thai cooked chicken meat is one seventh of that on frozen fresh chicken.
Tullen på thailändsk tillagad kyckling är en sjundedel av den på fryst färsk kyckling.
In fact, our own understanding of the substance of these conflicts has often been frozen.
Det är i själva verket vår förståelse av kärnan i dessa konflikter som ofta varit fryst.

Synonymer (engelska) till "frozen":

frozen

Användningsexempel för "frozen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   Mr President, Poland is one of the EU’s main producers of frozen strawberries.
   – Herr talman! Polen är en av EU:s största producenter av frusna jordgubbar.
EnglishAs far as I am concerned, I have never felt that this 190 million should be frozen.
Vad mig beträffar har jag aldrig ansett att dessa 190 miljoner euro bör frysas.
EnglishThis means we could be said to have a frozen conflict in the heart of Europe.
Man kan således säga att det finns en låst konflikt mitt i hjärtat av Europa.
EnglishOver there it is thawed, filleted, frozen again and shipped back to Europe.
Där tinas den upp, fileas, och fryses om för att skickas tillbaka till Europa.
EnglishI am also pleased that the proposal that assets be frozen has been accepted.
Det gläder mig därför att förslaget om frysning av tillgångar har antagits.
EnglishIt has been said that 14 chapters are frozen because of the Ankara Protocol.
Det har sagts att 14 kapitel har blockerats på grund av Ankaraprotokollet.
EnglishRatification of its Partnership and Cooperation Agreement with the EU remains frozen.
Ratificeringen av dess partnerskaps- och samarbetsavtal med EU ligger fortfarande på is.
EnglishHowever, we tracked them down and they have all now been suspended, frozen.
Vi har ändå lyckats hitta alla. Och nu har alla dessa kontrakt upphävts.
EnglishThe neighbourhood policy should help them to find an answer to their frozen conflicts.
Grannskapspolitiken bör kunna hjälpa dem att hitta en lösning på deras låsta konflikter.
EnglishMany were frozen in mid-growth by the standstill budgets of the past two years.
Många tvingades stanna mitt i sin utveckling på grund av de två senaste årens frysta budgetar.
English. - Mr President, we speak about frozen conflicts.
för PSE-gruppen. - (EN) Herr talman! Vi talar om låsta konflikter.
EnglishAs a partial counterweight, all other items of expenditure have been frozen at the 1997 level.
För att delvis motverka detta har alla andra utgiftsposter frusits på 1997 års nivå.
EnglishWhy does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
Varför heter Grönland som det gör trots att det är helt fruset?
EnglishThe social security system is also being decimated and wages and pensions are being frozen.
Även socialförsäkringssystemet decimeras och löner och pensioner fryses.
EnglishIn the resolution we also speak about Transnistria, the frozen conflict.
I resolutionen tar vi även upp Transnistrien, den låsta konflikten.
EnglishThere is no more time to play local, ethnic or frozen gimmicks.
Det finns inte tid för att ägna sig åt lokala eller etniska knep eller låsningstrick.
EnglishAs we speak it is frozen over, which illustrates how problematic the natural conditions are there.
I dagens läge är den isbelagd, vilket beskriver de svåra naturförhållandena.
EnglishFish caught off Europe's shores is frozen and then shipped to China.
Fisk som fångas längs med Europas kuster fryses och skeppas till Kina.
EnglishFourteen chapters are frozen because Turkey stubbornly refuses to extend the Ankara Protocol.
Fjorton kapitel har frusits eftersom Turkiet envist vägrar att utvidga Ankaraprotokollet.
EnglishTHERMIE II has been frozen for years, SAVE II was reduced to one third.
Thermie II ligger på is, Save II har skurits ned till en tredjedel.