Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "frozen"

 

"frozen" svensk översättning

Resultat: 1-32 av 208

frozen {adjektiv}

frozen {adj.} (även: chilly)

frusen {adj.}

The term frozen has a notion of appeasement.

Termen ”frusen” antyder en viss undfallenhet.

This prevents frozen fish whose legality has not been confirmed from being landed at European ports.

Härigenom förhindras att frusen fisk som inte har kontrollerats och befunnits vara laglig landas i europeiska hamnar.

As far as the separatist Transnistria area of Moldova is concerned, this overheating has much to do with a frozen conflict.

När det gäller utbrytarregionen Transnistrien i Moldavien har denna överhettning mycket att göra med en frusen konflikt.

Consumers think they are buying fresh fruit, but it is not fresh fruit at all - it has the same nutritional value as deep-frozen or bottled fruit.

Han tror att han köper färsk frukt, men det är inte alls någon färsk frukt, utan det har samma näringsvärde som frusen eller konserverad frukt.

Another positive point is the introduction of a new control system that will close European ports to landings of frozen fish of doubtful or illegal origin.

En annan positiv sak är införandet av ett nytt kontrollsystem som kommer att stänga EU:s hamnar för landning av frusen fisk av tveksamt eller olagligt ursprung.

frozen {adj.}

fryst {adj.}

She has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.

Man har fryst hennes tillgångar och nekat henne tillgång till hennes egen advokat.

The tariff for Thai cooked chicken meat is one seventh of that on frozen fresh chicken.

Tullen på thailändsk tillagad kyckling är en sjundedel av den på fryst färsk kyckling.

In mid-May we re-introduced export refunds for fresh and frozen pigmeat on the bone.

Redan i mitten av maj återinfördes exportbidragen för färskt och fryst griskött med ben.

In fact, our own understanding of the substance of these conflicts has often been frozen.

Det är i själva verket vår förståelse av kärnan i dessa konflikter som ofta varit fryst.

Frozen chickens are being imported from Brazil and from the Far East.

Fryst kyckling importeras från Brasilien och från Fjärran östern.

freeze {substantiv}

freeze (of prices) {substantiv}

frysning (t.ex. frysning av priser) {utr.}

freeze {substantiv}

köldknäpp {utr.}

freeze {substantiv}

hård frost {utr.}

to freeze {verb}

to freeze [froze|frozen] {vb} (även: to be cold)

to freeze [froze|frozen] {vb} (även: to refrigerate)

frysa in {vb}

to freeze [froze|frozen] {vb} (även: to freeze to death)

förfrysa {vb}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "frozen":

Synonymer (engelska) till "freeze":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "frozen" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "frozen" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

   Mr President, Poland is one of the EU’s main producers of frozen strawberries.

   – Herr talman! Polen är en av EU:s största producenter av frusna jordgubbar.

This means we could be said to have a frozen conflict in the heart of Europe.

Man kan således säga att det finns en låst konflikt mitt i hjärtat av Europa.

As far as I am concerned, I have never felt that this 190 million should be frozen.

Vad mig beträffar har jag aldrig ansett att dessa 190 miljoner euro bör frysas.

Over there it is thawed, filleted, frozen again and shipped back to Europe.

Där tinas den upp, fileas, och fryses om för att skickas tillbaka till Europa.

It has been said that 14 chapters are frozen because of the Ankara Protocol.

Det har sagts att 14 kapitel har blockerats på grund av Ankaraprotokollet.

Ratification of its Partnership and Cooperation Agreement with the EU remains frozen.

Ratificeringen av dess partnerskaps- och samarbetsavtal med EU ligger fortfarande på is.

The neighbourhood policy should help them to find an answer to their frozen conflicts.

Grannskapspolitiken bör kunna hjälpa dem att hitta en lösning på deras låsta konflikter.

However, we tracked them down and they have all now been suspended, frozen.

Vi har ändå lyckats hitta alla. Och nu har alla dessa kontrakt upphävts.

The social security system is also being decimated and wages and pensions are being frozen.

Även socialförsäkringssystemet decimeras och löner och pensioner fryses.

Fish caught off Europe's shores is frozen and then shipped to China.

Fisk som fångas längs med Europas kuster fryses och skeppas till Kina.

THERMIE II has been frozen for years, SAVE II was reduced to one third.

Thermie II ligger på is, Save II har skurits ned till en tredjedel.

In the resolution we also speak about Transnistria, the frozen conflict.

I resolutionen tar vi även upp Transnistrien, den låsta konflikten.

Fourteen chapters are frozen because Turkey stubbornly refuses to extend the Ankara Protocol.

Fjorton kapitel har frusits eftersom Turkiet envist vägrar att utvidga Ankaraprotokollet.

Many were frozen in mid-growth by the standstill budgets of the past two years.

Många tvingades stanna mitt i sin utveckling på grund av de två senaste årens frysta budgetar.

As a partial counterweight, all other items of expenditure have been frozen at the 1997 level.

För att delvis motverka detta har alla andra utgiftsposter frusits på 1997 års nivå.

on behalf of the PSE Group. - Mr President, we speak about frozen conflicts.

för PSE-gruppen. - (EN) Herr talman! Vi talar om låsta konflikter.

The muscles were frozen, paralyzed -- dystonic is how we refer to that.

Musklerna var frusna, paralyserade -- vi kallar det för dystoni.

The assets of the Ben Ali and Trabelsi families must not only be monitored; they must be frozen.

Familjerna Ben Alis och Trabelsis tillgångar ska inte vara övervakas, utan måste frysas.

There is no more time to play local, ethnic or frozen gimmicks.

Det finns inte tid för att ägna sig åt lokala eller etniska knep eller låsningstrick.

Why does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?

Varför heter Grönland som det gör trots att det är helt fruset?
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

frost · frostbite · frostiness · frosting · frosty · froth · frottage · froward · frown · frowzy · frozen · fructose · frugal · frugality · fruit · fruit-basket · fruitful · fruition · fruity · frump · frustrated

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.