Engelsk-svensk översättning av "fortune"

EN fortune Svensk översättning

volume_up
fortune {substantiv}

EN fortune
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

fortune (även: cruise, excursion, expedition, go)
volume_up
tur {utr.}
Eight is a lucky number in Chinese culture and is associated with good fortune and prosperity.
Åtta är ett lyckotal i kinesisk kultur och förknippas med tur och välmåga.
She and I had the good fortune of going to Senegal and talking to the fishermen.
Hon och jag hade turen att få åka till Senegal och prata med fiskarna.
We, the French and the Dutch, had the good fortune to be free.
Vi fransmän och nederländare hade den stora turen att vara fria.
fortune (även: hap, happiness, luck, mercy)
volume_up
lycka {utr.}
As rapporteur for Agenda 2000, I wish you good fortune and plenty of luck.
Som föredragande för Agenda 2000 önskar jag dem lycka till.
And if our fates are intertwined, then we believe that it is good karma, it is good fortune.
Och om våra öden är sammanflätade då vi anser att det är bra karma, det är lycka.
You could get killed chasing after your damn fortune and glory!
Du kommer att bli dödad medan du jagar din förbannade lycka och framgång!
fortune (även: destiny, fate, kismet, lot)
volume_up
öde {neut.}
And if our fates are intertwined, then we believe that it is good karma, it is good fortune.
Och om våra öden är sammanflätade då vi anser att det är bra karma, det är lycka.
If they are not practical and people are agreeing to them, then we will be giving hostages to fortune in this regard.
Att enas om dem trots att de är orealistiska, utmanar vi ödet i detta hänseende.
It leaves a lot of hostages to fortune.
fortune (även: going)
Just as international fortunes are intertwined, there is more and more overlap between policy areas.
Precis som internationella omständigheter är sammanflätade blir handlingsområden alltmer överlappande.
fortune
fortune

2. näringsliv

fortune (även: capital)
volume_up
förmögenhet {utr.} [näring.]
I want that enormous fortune and for all investigations against me to cease.
En enorm förmögenhet och alla undersökningar nedlagda.
It would cost a small fortune for no tangible benefit.
Det skulle kosta en liten förmögenhet, men har inga påtagliga fördelar.
But, none of you fear that this straight fortune may drive us all to destruction.
Är ingen rädd att denna stora förmögenhet...... att föra oss i fördärv?

Synonymer (engelska) till "fortune":

fortune

Användningsexempel för "fortune" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again.
Herr ordförande! " Nu avslutas en olycksperiod och Indien återfinner sig själv.
EnglishThis is fortune telling and not research, and certainly not policy making.
Detta är spådom, inte forskning, och det är verkligen inte att skapa politik.
EnglishI also had the good fortune to be in those lectures, up in the balcony.
Jag hade också förmånen att vara med på sådana föreläsningar, uppe på läktaren.
EnglishThis paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.
Den här färgburken räddade färgföretaget Dutch Boy. och gjorde dem rika.
EnglishIt is equally scandalous to make a fortune from manufacturing and trafficking weapons.
Men att bli rik tack vare tillverkningen av och handeln med vapen är en lika stor skam.
EnglishIt is our good fortune to be better informed than our predecessors.
Vi kan skatta oss lyckliga att vi är bättre informerade än våra företrädare.
EnglishWe still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.
Båtlaster med lycksökande migranter anländer fortfarande till Lampedusa.
EnglishYou may regard this as perhaps the most ancient game of Wheel of Fortune.
Du kanske tycker att detta ser ut som det urgamla spelet lyckohjulet.
English(Applause) I had the fortune to live and work for a time in the United States.
(Applåder) Jag hade förmånen att få bo och arbeta en tid i USA.
EnglishWe, the French and the Dutch, had the good fortune to be free.
Den andra principen, när det gäller utvidgningen, är att hålla sina löften.
EnglishSimilarly, I wish good fortune and a great deal of wisdom to the Spanish Presidency.
Jag hoppas också att det spanska ordförandeskapet lyckas väl och uppvisar ett stort mått av vishet.
EnglishI certainly wish the Slovenian Presidency good fortune in its efforts.
Jag hoppas verkligen att det slovenska ordförandeskapet kommer att lyckas i sina ansträngningar.
EnglishThe law clearly states that you would not inherit the Baudelaire fortune if anything happened to the children.
Lagen säger klart och tydligt att du inte skulle ärva förmögenheten om något händer barnen.
EnglishTheir presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.
Att de söker konsultation är ett resultat av ödets nycker.
EnglishThat is our good fortune, because the Slovaks are one of the most likeable races in Europe.
Det är lyckligt för oss att detta har skett, ty det slovakiska folket är ett av de mest sympatiska folken i Europa.
EnglishIn 1994, I had the good fortune to be rapporteur for the directive on the incineration of hazardous waste.
Jag hade det stora nöjet att år 1994 vara föredragande för direktivet för förbränning av farligt avfall.
EnglishThe European Union is not responsible for these fortune seekers.
EU bär inte ansvaret för dessa lycksökare.
EnglishThe drugs barons, on the other hand, are earning a fortune: 80 % of the drugs sold in the US come from Colombia.
Narkotikahandlarna tjänar gyllene slantar. Av de droger som säljs i USA kommer 80 procent från Colombia.
EnglishThis certificate says that I have the fortune now.
Den här licensen ger mig rätten till förmögenheten.
EnglishMr President, the agricultural budget is probably typified by strokes of good fortune as well as huge setbacks.
Herr talman! Jordbruksbudgeten kännetecknas troligen av glada nyheter och också av mycket allvarliga bakslag.