Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "fortune"

 

"fortune" svensk översättning

Resultat: 1-34 av 96

fortune {substantiv}

fortune {substantiv} (även: round, mercy, luck, jam)

tur {utr.}

Eight is a lucky number in Chinese culture and is associated with good fortune and prosperity.

Åtta är ett lyckotal i kinesisk kultur och förknippas med tur och välmåga.

Now, more by good fortune than planning, there has not yet been a major accident with a ship carrying radioactive materials.

Mer på grund av tur än planering har det nu ännu inte skett en stor olycka med ett fartyg som fraktar radioaktivt material.

Member of the Commission. - Mr President, it is my good fortune to be able to respond happily to two subjects in Parliament this evening.

ledamot av kommissionen. - (EN) Herr talman! Jag har stor tur som med glädje kan ge svar i två ämnen här i parlamentet i kväll.

So in 2004, during my surgical residency, I had the great fortune to meet Dr. Roger Chen, who went on to win the Nobel Prize for chemistry in 2008.

2004, under min kirurgpraktik, hade jag tur nog att jag fick träffa dr Roger Chen som senare vann nobelpriset i kemi 2008.

More by good fortune than good planning there has not yet been a major accident with a ship carrying radioactive materials that has resulted in a major spillage.

Det beror mer på tur än bra planering att det ännu inte skett någon större olycka med ett fartyg som fraktar radioaktivt material eller att det skett några större utsläpp.

fortune {substantiv} (även: prosperity, mercy, luck, hap)

lycka {utr.}

I also wish you good fortune and happiness in your future endeavours outside of Parliament.

Jag önskar även er lycka till i era framtida projekt utanför parlamentet.

And if our fates are intertwined, then we believe that it is good karma, it is good fortune.

Och om våra öden är sammanflätade då vi anser att det är bra karma, det är lycka.

You could get killed chasing after your damn fortune and glory!

Du kommer att bli dödad medan du jagar din förbannade lycka och framgång!

As rapporteur for Agenda 2000, I wish you good fortune and plenty of luck.

Som föredragande för Agenda 2000 önskar jag dem lycka till.

But then it would've given you your fortune and glory.

Men den hade givit dig din lycka och framgång.

fortune {substantiv} [näring.] (även: capital)

förmögenhet {utr.} [näring.]

But, none of you fear that this straight fortune may drive us all to destruction.

Är ingen rädd att denna stora förmögenhet...... att föra oss i fördärv?

I should like to state clearly here that the origin of his fortune is surrounded by a lack of clarity.

Jag vill här klart och tydligt fastslå att det är högst otydligt var hans förmögenhet kommer från.

He was only marrying me to get to the Baudelaire fortune.

Han gifte sig med mig för att komma åt familjens förmögenhet.

Where else would one bullet buy us the fortune that we're getting for this?

Var skulle man annars hitta en förmögenhet som den här?

I want that enormous fortune and for all investigations against me to cease.

En enorm förmögenhet och alla undersökningar nedlagda.

fortune {substantiv} (även: lot, fate, destiny, kismet)

öde {neut.}

fortune {substantiv} (även: going)

fortune {substantiv}

fortune {substantiv}

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "fortune":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "fortune" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

This is fortune telling and not research, and certainly not policy making.

Detta är spådom, inte forskning, och det är verkligen inte att skapa politik.

Mr President, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again.

Herr ordförande! " Nu avslutas en olycksperiod och Indien återfinner sig själv.

It is equally scandalous to make a fortune from manufacturing and trafficking weapons.

Men att bli rik tack vare tillverkningen av och handeln med vapen är en lika stor skam.

This paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.

Den här färgburken räddade färgföretaget Dutch Boy. och gjorde dem rika.

I also had the good fortune to be in those lectures, up in the balcony.

Jag hade också förmånen att vara med på sådana föreläsningar, uppe på läktaren.

We still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.

Båtlaster med lycksökande migranter anländer fortfarande till Lampedusa.

You may regard this as perhaps the most ancient game of Wheel of Fortune.

Du kanske tycker att detta ser ut som det urgamla spelet lyckohjulet.

It is our good fortune to be better informed than our predecessors.

Vi kan skatta oss lyckliga att vi är bättre informerade än våra företrädare.

I certainly wish the Slovenian Presidency good fortune in its efforts.

Jag hoppas verkligen att det slovenska ordförandeskapet kommer att lyckas i sina ansträngningar.

(Applause) I had the fortune to live and work for a time in the United States.

(Applåder) Jag hade förmånen att få bo och arbeta en tid i USA.

We, the French and the Dutch, had the good fortune to be free.

Den andra principen, när det gäller utvidgningen, är att hålla sina löften.

We, the French and the Dutch, had the good fortune to be free.

Vi fransmän och nederländare hade den stora turen att vara fria.

Similarly, I wish good fortune and a great deal of wisdom to the Spanish Presidency.

Jag hoppas också att det spanska ordförandeskapet lyckas väl och uppvisar ett stort mått av vishet.

Yet on the other hand, in the Ferber report, Members of Parliament are awarding themselves fortunes.

Och i Ferbers betänkande skaffar sig parlamentsledamöterna dessutom förmögenheter.

Their presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.

Att de söker konsultation är ett resultat av ödets nycker.

Because we have the good fortune, or the challenge, of living at the dawn of a change of civilisation.

Eftersom vi har turen, eller utmaningen, att stå inför en förändring av civilisationen.

Tourism can boost the fortunes of less developed regions.

För mindre utvecklade områden kan turismen medföra ett uppsving.

In 1994, I had the good fortune to be rapporteur for the directive on the incineration of hazardous waste.

Jag hade det stora nöjet att år 1994 vara föredragande för direktivet för förbränning av farligt avfall.

This certificate says that I have the fortune now.

Den här licensen ger mig rätten till förmögenheten.

The law clearly states that you would not inherit the Baudelaire fortune if anything happened to the children.

Lagen säger klart och tydligt att du inte skulle ärva förmögenheten om något händer barnen.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.