Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "flux"

 

"flux" svensk översättning

Resultat: 1-23 av 25

flux {substantiv}

flux {substantiv} [tekn.]

flux {neut.} [tekn.]

This resulted in a CO2 flux of more than 500 kg m-2 h-1 and a CO2/H2 separation factor of 15 at room temperature.

This resulted in a CO2 flux of more than 500 kg m-2 h-1 and a CO2/H2 separation factor of 15 at room temperature.

flux {substantiv} (även: flow, flood, flow rate)

flöde {neut.}

Ours is, if I may say, a world in flux.

Vår värld befinner sig i ett flöde.

flux {substantiv}

flux {substantiv} [tekn.]

flux {neut.} [tekn.]
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "flux":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "flux" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "flux" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The creation of budget item 10 04 04 02 (Operation of the high-flux reactor (HFR));

Inrättandet av budgetpost 10 04 04 02 (Drift av högflödesreaktor (HFR)).

The High Flux Reactor also receives major financing from the European pharmaceutical industry.

Högflödesreaktorn får också ett betydande finansiellt stöd från den europeiska läkemedelsindustrin.

We need reference points within the constant situation of flux we experience in our lives nowadays.

Vi behöver referenspunkter inom den ständigt föränderliga situation som vi upplever i vår vardag.

The situation is in constant flux and is hard to predict.

Situationen befinner sig i ständig förändring och är svår att förutsäga.

And finally, the whole situation is in a state of flux.

Slutligen vill jag säga att hela situationen är stadd i omvandling.

From Mauretania to Oman, people are in flux.

Från Mauretanien till Oman befinner sig människor i förändring.

The situation in Belarus is in a state of flux and calls for a measured and strategic response from the European Union.

Situationen i Vitryssland håller på att förändras och kräver ett väl avvägt och strategiskt gensvar från EU.

To lay down precise rules in a technological environment that is essentially very much in a state of flux, is no easy matter.

Det är inte lätt att fastställa noggranna regler i ett i grund och botten föränderligt tekniskt sammanhang.

A long presentation by Chancellor Kohl summed up the situation which, of course, was still necessarily in flux.

En lång redogörelse av förbundskansler Helmut Kohl sammanfattade situationen, som naturligtvis fortfarande ständigt förändrades.

We're in a constant state of flux.

Vi är i ständig förändring.

At a time when so much is in flux in Korea this is the wrong message to the people of this country and to the people of other countries.

Just nu när det händer så mycket i Sydkorea är det en felaktig signal till befolkningen i det landet och till andra länders befolkning.

These funds will go to the fighting of bluetongue, the creation of a high flux reactor in addition to funds directed to Europol and OLAF.

Dessa medel kommer att gå till bekämpandet av blåtunga och till skapandet av en högflödesreaktor utöver medlen till Europol och Olaf.

To conclude, while the online market for music is still in flux, legislating in favour of a particular licensing model would appear premature.

Avslutningsvis är nätmarknaden för musik fortfarande stadd i ständig förändring, och det är för tidigt att lagstifta om en viss licensieringsmodell.

Just as society is in a state of flux, European legislation must not remain standing still either because we are facing new problems and challenges.

Eftersom samhället hela tiden förändras får inte heller den europeiska lagstiftningen stå stilla, för vi ställs inför nya problem och utmaningar.

We note that this vote includes the creation of a budget item to provide supplementary funding to the High Flux Reactor (HFR) at Petten, Netherlands.

Vi noterar att denna röst innefattar skapandet av en budgetpost för ytterligare finansiering av högflödesreaktorn i Petten i Nederländerna.

I take that to be your perestroika, to match the glasnost which you refer to, but not an everlasting reform, not a constant state of flux.

Jag antar att det är er perestroika, att matcha med glasnost som ni refererade till, men inte en oändlig reform, inte ett tillstånd av ständig förändring.

The Commission is acutely aware of the need to do no harm and of the risks of acting at a time when markets are in a state of flux.

Kommissionen är starkt medveten om behovet av att inte orsaka någon skada och om riskerna med att agera vid en tidpunkt när marknaderna är stadda i omvandling.

The latest scientific findings certainly cannot yet be regarded as hard and fast evidence and are still in a state of flux; they are not the be-all and end-all.

De senaste vetenskapliga rönen kan i alla fall inte betraktas som absolut vedertagna bevis ännu, och de förändras fortfarande ständigt, de ligger inte fast.

The Petten High Flux Reactor has produced 60 % of the isotopes needed for cancer diagnoses and therapies in European hospitals and other medical centres.

Högflödesreaktorn i Petten har producerat hela 60 procent av de isotoper som krävs för diagnoser och behandling av cancer vid sjukhus och andra europeiska medicinska centra.

The Petten High Flux Reactor has produced 60% of the isotopes needed for cancer diagnoses and therapies in European hospitals and other medical centres.

Högflödesreaktorn i Petten har producerat hela 60 procent av de isotoper som krävs för diagnoser och behandling av cancer vid sjukhus och andra europeiska medicinska centra.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

flurry · flush · flushrails · flustered · flute · fluted · fluting · flutings · flutter · fluviatile · flux · fly · fly-fishing · flycatcher · flyer · flying · flyover · flypaper · flyswatter · flywheel · foal

Mer i det tysk-svenska lexikonet.