Engelsk-svensk översättning av "feeble"

EN feeble Svensk översättning

feeble {adj.}

EN feeble
play_circle_outline
{adjektiv}

feeble (även: asthenic, bad, dead, dim)
That seems to me a very feeble basis for monitoring legislation.
Detta synes mig vara en ytterst svag grund för att kontrollera lagstiftning.
The wording about the principle of public access to official records looks to be very feeble.
Det verkar bli en mycket svag skrivning om offentlighetsprincipen.
It is my assumption that real estate speculators take advantage of the feeble nature of Valencian autonomy.
Jag antar att de som spekulerar i fastigheter drar nytta av att Valencias autonomi är så svag.
feeble (även: doughy, green, pale, sickly)
Likewise, I think the choice of words with regard to energy policy is far too feeble.
På samma sätt tycker jag att det är alldeles för blekt ordval när det handlar om energipolitiken.
This being the case, should we really be presenting feeble reform proposals such as these in this field at this historic juncture?
Ska vi då verkligen komma med dessa bleka reformförslag på området i detta historiska läge?
A Commission initiative which is inclined to allocate only EUR 300 million to combat these diseases is therefore welcome, albeit somewhat feeble.
Ett initiativ från kommissionen som bara vill anslå en summa på 300 miljoner euro för att bekämpa dessa sjukdomar är därför välkommet, men en smula blekt.
feeble (även: bad, diseased, ill, unsound)
feeble (även: dead, depressed, dim, downcast)
feeble (även: ambiguous, blurred, faint, ill-defined)
We cannot approve a Commission that comes up with such feeble answers in this area.
Vi kan inte godkänna en kommission som kommer med så otydliga svar på detta område.
feeble (även: ambiguous, blurry, cloudy, dark)
feeble (även: adynamic, beefy, floppy, languorous)
We have ended up with a feeble compromise of an agreement relating to a six-litre car in 2010.
I slutändan fick vi endast en slapp kompromiss i form av ett avtal om en sexlitersbil till 2010.
The British Presidency has announced a code of conduct, but this code of conduct must not become a feeble compromise.
Det brittiska ordförandeskapet har aviserat en uppförandekodex, men den uppförandekodexen får inte bli en slapp kompromiss.
I find that a particularly feeble argument.
Jag anser att det är ett ytterst slappt argument.
feeble (även: adynamic, asthenic, impoverished, listless)
It is about time that the message sank in that feeble political will is not the answer to this crisis and makes solutions more expensive.
Det är på tiden att budskapet sjunker in om att en kraftlös politisk vilja inte är svaret på denna kris utan bara gör lösningarna dyrare.
feeble (även: fragile, nice, sensitive, sore)
feeble (även: flimsy, fragile, frail, poor)
From now on they will be unable to make do with such a feeble budget as the one we are being offered.
Från och med nu kommer de omöjligt att klara sig med en sådan klen budget som den vi har erbjudits.
Stockholm syndrome must be treated, but not through feeble reforms, as is happening in Romania.
Stockholmssyndromet måste behandlas, men inte med klena reformer, som i Rumänien.
The statements made by the European Parliament are a feeble substitute for the lack of political will being shown by the EU Member States to avoid another tragedy in the Balkans.
Europaparlamentets viljeyttringar är en klen ersättning för den bristande politiska viljan i EU: s medlemsländer för att förhindra ytterligare en tragedi på Balkan.

Synonymer (engelska) till "feeble":

feeble

Användningsexempel för "feeble" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is also significant insofar as its conclusions could not have been more feeble.
Det har även varit av betydelse, eftersom slutsatserna inte hade kunnat vara ynkligare.
EnglishBut it is also regrettable that the Commission's report is so feeble and meaningless.
Det är dock också att beklaga att kommissionens rapport är så torftig och uttryckslös.
EnglishI have never heard such feeble excuses in all my life; it is time to get this done.
Jag har aldrig i mitt liv hört maken till lama ursäkter! Det är dags att få detta gjort nu.
EnglishCouched in terms of total harmonisation, the proposal is too feeble for us.
Vi anser att förslaget är alltför kraftlöst för att medföra en fullständig harmonisering.
EnglishThe proposed amendments are far too feeble to have any real significance.
Förslagen är alltför veka för att få någon faktisk betydelse.
EnglishWe do not deplore its substance; rather, we find it pretty feeble.
Vi beklagar inte innehållet, utan finner det snarare halvhjärtat.
EnglishThe excuses chosen by the budget wreckers are rather feeble.
De ursäkter som budgetsabotörerna har valt är rätt kraftlösa.
EnglishIt cannot be justified by resorting to such feeble arguments as the high tax regimes in certain fiscal systems.
Det kan inte rättfärdigas med halvhjärtade argument som att en del skattesystem har höga skatter.
EnglishAnd those freedoms - national freedoms - will triumph in the end, despite all your feeble machinations.
Och dessa friheter - nationella friheter - kommer att segra i slutändan, trots allt ert ynkliga tricksande.
EnglishAt first reading, the European Parliament was wrong not to react to the feeble proposals from the European Commission.
I förstabehandlingen reagerade tyvärr inte Europaparlamentet på Europeiska kommissionens lama förslag.
EnglishThe Commissioner's feeble reply to the Parliament debate on Monday night shows that this is, in fact, very far from the case.
Komissionärens dunkla svar till parlamentet under måndagens debatt visar, utan tvekan, att så inte är fallet.
EnglishThe European Union's generous and feeble asylum policy is the real cause of the large influx of asylum seekers.
Europeiska unionens generösa och kraftlösa asylpolitik är den verkliga orsaken till den stora tillströmningen av asylsökande.
EnglishI think hastily adopting a short resolution, as Mr Poettering proposes, would be a feeble, unimaginative solution.
Jag tror att det skulle vara en trångsynt och platt lösning om vi antar en kort resolution i all hast, såsom Poettering föreslår.
EnglishWe want this second reading to alter the Council's Common Position, which is poor, feeble, and far from forward-looking.
Med denna andra behandling vill vi för det första ändra rådets dåliga, kraftlösa och föga förutseende gemensamma ståndpunkt.
EnglishAlas, apart from France, Europe is too divided, so that we are reduced to the feeble words we have just heard from the Council.
Med undantag för Frankrike är tyvärr även Europa delat, så vi är hänvisade till de menlösa ord vi nyss hörde från rådet.
EnglishI also agree with the findings of the Kok report on the feeble level of implementation on the part of the Member States.
Jag håller också med om slutsatserna i Wim Koks rapport om den blygsamma nivån på medlemsstaternas försök att genomföra strategin.
EnglishThat actually sounds pretty feeble.
EnglishThe phasing-in period (six months) is inadequate, since it is a procedure that is too feeble for such a serious case of dumping.
Infasningsperioden på sex månader är för kort, eftersom förfarandet är alltför kraftlöst för ett så allvarligt fall av dumpning.
EnglishFirstly, the outcome is a compromise between conservatives and socialists - a situation that has led to feeble and contradictory wordings.
För det första är resultatet en kompromiss mellan konservativa och socialdemokrater vilket har lett till lama och motsägelsefulla skrivningar.
EnglishThere are also Member States which, with feeble justifications, are not removing the social services from amongst the services to which this transposition relates.
Det finns också medlemsstater som, med torftiga motiveringar, inte skiljer ut de sociala tjänsterna från de tjänster som införlivandet gäller.