Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Engelsk-svensk översättning av "feeble"

 

"feeble" svensk översättning

Resultat: 1-40 av 69

feeble {adjektiv}

feeble {adj.} (även: pasteboard, pale, low, frail)

svag {adj.}

The wording about the principle of public access to official records looks to be very feeble.

Det verkar bli en mycket svag skrivning om offentlighetsprincipen.

That seems to me a very feeble basis for monitoring legislation.

Detta synes mig vara en ytterst svag grund för att kontrollera lagstiftning.

It is my assumption that real estate speculators take advantage of the feeble nature of Valencian autonomy.

Jag antar att de som spekulerar i fastigheter drar nytta av att Valencias autonomi är så svag.

The Council has struck a feeble compromise, which just may take effect after the review in a few years’ time.

Rådet har kommit fram till en svag kompromiss som bara kanske kan få effekt efter översynen om några år.

At the moment, it is feeble at any rate, and will not do much to help improve the situation of the environment.

Just nu är den svag i alla fall och kommer inte att göra mycket för att förbättra situationen för miljön.

feeble {adj.} (även: limp, lax, languorous, beefy)

slapp {adj.}

We have ended up with a feeble compromise of an agreement relating to a six-litre car in 2010.

I slutändan fick vi endast en slapp kompromiss i form av ett avtal om en sexlitersbil till 2010.

The British Presidency has announced a code of conduct, but this code of conduct must not become a feeble compromise.

Det brittiska ordförandeskapet har aviserat en uppförandekodex, men den uppförandekodexen får inte bli en slapp kompromiss.

feeble {adj.} (även: ill, disordered, crummy, crook)

sjuk {adj.}

feeble {adj.} (även: pale, matt, mat, leaden)

matt {adj.}

feeble {adj.} (även: poor, meagre, frail, fragile)

klen {adj.}

From now on they will be unable to make do with such a feeble budget as the one we are being offered.

Från och med nu kommer de omöjligt att klara sig med en sådan klen budget som den vi har erbjudits.

The statements made by the European Parliament are a feeble substitute for the lack of political will being shown by the EU Member States to avoid another tragedy in the Balkans.

Europaparlamentets viljeyttringar är en klen ersättning för den bristande politiska viljan i EU: s medlemsländer för att förhindra ytterligare en tragedi på Balkan.

feeble {adj.} (även: opaque, obscure, nebulous, muddy)

dunkel {adj.}

feeble {adj.} (även: opaque, obscure, indistinct, faint)

otydlig {adj.}

feeble {adj.} (även: nice, fragile, delicate, sensitive)

ömtålig {adj.}

feeble {adj.} (även: pale, green, doughy, sickly)

blek {adj.}

feeble {adj.} (även: powerless, listless, impoverished, nerveless)

kraftlös {adj.}

It is about time that the message sank in that feeble political will is not the answer to this crisis and makes solutions more expensive.

Det är på tiden att budskapet sjunker in om att en kraftlös politisk vilja inte är svaret på denna kris utan bara gör lösningarna dyrare.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "feeble":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "feeble" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "feeble" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

We cannot approve a Commission that comes up with such feeble answers in this area.

Vi kan inte godkänna en kommission som kommer med så otydliga svar på detta område.

But it is also regrettable that the Commission's report is so feeble and meaningless.

Det är dock också att beklaga att kommissionens rapport är så torftig och uttryckslös.

It is also significant insofar as its conclusions could not have been more feeble.

Det har även varit av betydelse, eftersom slutsatserna inte hade kunnat vara ynkligare.

Couched in terms of total harmonisation, the proposal is too feeble for us.

Vi anser att förslaget är alltför kraftlöst för att medföra en fullständig harmonisering.

I have never heard such feeble excuses in all my life; it is time to get this done.

Jag har aldrig i mitt liv hört maken till lama ursäkter! Det är dags att få detta gjort nu.

Stockholm syndrome must be treated, but not through feeble reforms, as is happening in Romania.

Stockholmssyndromet måste behandlas, men inte med klena reformer, som i Rumänien.

We do not deplore its substance; rather, we find it pretty feeble.

Vi beklagar inte innehållet, utan finner det snarare halvhjärtat.

Likewise, I think the choice of words with regard to energy policy is far too feeble.

På samma sätt tycker jag att det är alldeles för blekt ordval när det handlar om energipolitiken.

The proposed amendments are far too feeble to have any real significance.

Förslagen är alltför veka för att få någon faktisk betydelse.

The excuses chosen by the budget wreckers are rather feeble.

De ursäkter som budgetsabotörerna har valt är rätt kraftlösa.

The European Union' s reaction to violations of these principles is sometimes feeble and often divided.

Europeiska unionen reagerar ibland svagt och ofta splittrat på kränkningar av dessa principer.

And those freedoms - national freedoms - will triumph in the end, despite all your feeble machinations.

Och dessa friheter - nationella friheter - kommer att segra i slutändan, trots allt ert ynkliga tricksande.

This feeble compromise is a gift to the industry.

Denna svaga kompromiss är en gåva till industrin.

It cannot be justified by resorting to such feeble arguments as the high tax regimes in certain fiscal systems.

Det kan inte rättfärdigas med halvhjärtade argument som att en del skattesystem har höga skatter.

At first reading, the European Parliament was wrong not to react to the feeble proposals from the European Commission.

I förstabehandlingen reagerade tyvärr inte Europaparlamentet på Europeiska kommissionens lama förslag.

We want this second reading to alter the Council's Common Position, which is poor, feeble, and far from forward-looking.

Med denna andra behandling vill vi för det första ändra rådets dåliga, kraftlösa och föga förutseende gemensamma ståndpunkt.

The Commissioner's feeble reply to the Parliament debate on Monday night shows that this is, in fact, very far from the case.

Komissionärens dunkla svar till parlamentet under måndagens debatt visar, utan tvekan, att så inte är fallet.

The European Union's generous and feeble asylum policy is the real cause of the large influx of asylum seekers.

Europeiska unionens generösa och kraftlösa asylpolitik är den verkliga orsaken till den stora tillströmningen av asylsökande.

That actually sounds pretty feeble.

Det låter faktiskt rätt torftigt.

Alas, apart from France, Europe is too divided, so that we are reduced to the feeble words we have just heard from the Council.

Med undantag för Frankrike är tyvärr även Europa delat, så vi är hänvisade till de menlösa ord vi nyss hörde från rådet.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

fed-up · federal · federalisation · federalism · federalist · federate · federated · federation · federative · fee · feeble · feeble-minded · feebleness · feebly · feed · feedback · feeder · feeding · feeds · feedstock · feel

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.