Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "entitled"

 

"entitled" svensk översättning

Resultat: 1-34 av 1577

entitled {verb}

entitled {perf. part.}

berättigad {perf. part.}

Apparently the judge decided that the plaintiff was not entitled to relief under state law.

Tydligen beslutade domaren att käranden inte var berättigad till hjälp enligt delstatens lagar.

But the writer of the song is entitled to life plus 70 years.

Men den som har skrivit sångtexten är berättigad till ersättning på livstid plus 70 år.

The duration and total amount of the unemployment benefits you are entitled to will remain unchanged.

Hur länge du får arbetslöshetsförmåner och vilka belopp du är berättigad ändras inte.

I would like to point out that my question is not concerned with whether this factory is entitled to aid or not.

Jag vill poängtera att min fråga inte handlar om huruvida denna fabrik är berättigad till stöd eller inte.

The only institution entitled to deal with the protection of human rights on the continent is the Council of Europe.

Den enda institution som är berättigad att behandla mänskliga rättigheter på den här kontinenten är Europarådet.

entitled {adjektiv}

entitled {adj.} [näring.]

berättigad {adj.} [näring.]

to entitle {verb}

to entitle [entitled|entitled] {vb} (även: to phrase, to name, to designate, to describe)

to entitle [entitled|entitled] {vb} (även: to qualify, to legitimize, to legitimise, to legitimate)

I entitled (Simple past)

jag berättigas (Presens Passiv)

you entitled (Simple past)

du berättigas (Presens Passiv)

he/she/it entitled (Simple past)

han/hon/den/det berättigas (Presens Passiv)

we entitled (Simple past)

vi berättigas (Presens Passiv)

you entitled (Simple past)

ni berättigas (Presens Passiv)

they entitled (Simple past)

de berättigas (Presens Passiv)

to entitle [entitled|entitled] {vb} (även: to classify, to label)

rubricera {vb}

I entitled (Simple past)

jag rubriceras (Presens Passiv)

you entitled (Simple past)

du rubriceras (Presens Passiv)

he/she/it entitled (Simple past)

han/hon/den/det rubriceras (Presens Passiv)

we entitled (Simple past)

vi rubriceras (Presens Passiv)

you entitled (Simple past)

ni rubriceras (Presens Passiv)

they entitled (Simple past)

de rubriceras (Presens Passiv)

to entitle [entitled|entitled] {vb} (även: to title)

betitla {vb}

I entitled (Simple past)

jag betitlas (Presens Passiv)

you entitled (Simple past)

du betitlas (Presens Passiv)

he/she/it entitled (Simple past)

han/hon/den/det betitlas (Presens Passiv)

we entitled (Simple past)

vi betitlas (Presens Passiv)

you entitled (Simple past)

ni betitlas (Presens Passiv)

they entitled (Simple past)

de betitlas (Presens Passiv)
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "entitle":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "entitled" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "entitled" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

It seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...

Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...

5) that each Member State be entitled to a Commissioner with full voting rights;

5) Att varje medlemsland har rätt till en kommissionsledamot med full rösträtt.

The Cuban people are fully entitled to choose a socialist model for their society.

Det kubanska folket är i sin fulla rätt att välja en socialistisk samhällsmodell.

A very worthy objective, some will think. And they are entitled to their opinion.

Ett mycket meriterande mål kanske några tänker, och de har rätt att tänka det.

This initiative is impressively entitled: " An Information Society For All ".

Rubriken för hela programmet är också ståtlig: Ett informationssamhälle för alla.

The honourable Member is entitled to declare his solidarity for the French drivers.

Den ärade ledamoten har rätt att visa sin solidaritet med de franska chaufförerna.

EU citizens are entitled to expect the highest level of safety with blood products.

EU: s medborgare har rätt att förvänta den högsta säkerhetsnivån för blodprodukter.

However, in so doing, we are also entitled to expect reciprocity from others.

Men genom att göra det har vi även rätt att förvänta oss ömsesidighet från andra.

If Mr Schulz wishes to speak, Mr Cohn-Bendit is entitled to address us first.

Om Martin Schulz önskar tala så är det Daniel Cohn-Bendits tur att tala först.

This report is entitled 'Women and Sport' but its objective is mixed participation.

Detta betänkande heter ?Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.

Morally, it is entitled to our aid and we can certainly afford to provide it.

Landet har en moralisk rätt till vårt stöd, och vi har definitivt råd med det.

Women and men are entitled to a free choice of suitable and comfortable activities.

Kvinnor och män har rätt till att fritt välja en lämplig och bekväm sysselsättning.

This is the least that he and his family can expect or should be entitled to.

Detta är det minsta som han och hans familj kan eller har rätt att förvänta sig.

Madam President, animals, like humans, are entitled to good and healthy food.

Fru ordförande! Precis som människor har djur rätt till god och hälsosam föda.

This report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.

Detta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.

That is what our citizens are entitled to expect, and that is what they are getting.

Detta är vad våra medborgare har rätt att förvänta sig, och detta är vad de får.

We are therefore entitled, as Parliament, to point out that it is doing nothing.

Därför har vi som parlament rätt att påpeka att ordförandeskapet inte gör någonting.

This initiative is impressively entitled: "An Information Society For All" .

Rubriken för hela programmet är också ståtlig: Ett informationssamhälle för alla.

Anyone who is in favour of a referendum is entitled to express this in this House.

Alla som är för en folkomröstning har rätt att uttrycka detta i parlamentet.

Madam President, of course Mr Swoboda is entitled to receive an accurate reply.

Fru talman! Naturligtvis har min ärade kollega Swoboda rätt att få ett korrekt svar.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.