Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "to enable"

 

"to enable" svensk översättning

Resultat: 1-30 av 2838

to enable {verb}

to enable [enabled|enabled] {vb} (även: to please, to permit of, to let, to have)

Our policies therefore need to enable new technologies to develop outside our towns as well.

Vår politik måste därför tillåta nya tekniker att utvecklas även utanför våra städer.

Scholarships that are awarded must enable all categories of candidates to participate in these exchanges.

Beviljade anslag bör tillåta alla kategorier av kandidater att delta i dessa utbyten.

Europe has a wealth of local breeds authorising their vaccination will enable us to protect them.

Europa är rikt på lokala raser: vi måste förse oss med medel som kan skydda dem genom att tillåta vaccination.

Finally, in order to enable everyone, men and women, to become involved in public life, working hours must be drastically reduced.

Och slutligen krävs det en massiv arbetstidsförkortning för att tillåta alla att engagera sig i det offentliga livet.

To promote legal offers - in other words, content that will enable our industry and our cultural diversity to prosper.

För att främja lagliga erbjudanden - med andra ord innehåll som kommer att tillåta vår industri och vår kulturella mångfald att blomstra.

to enable [enabled|enabled] {vb} (även: to make for, enables)

This will enable them to make informed choices when they are purchasing services.

Detta kommer att möjliggöra val som bygger på fullständig information vid köp av tjänster.

What is at stake is a total European perspective that will enable the Union to be enlarged.

Det handlar om det paneuropeiska perspektivet, om att möjliggöra unionens utvidgning.

This is to enable criminal law measures to be implemented in the event of pollution.

Detta för att möjliggöra straffrättsliga åtgärder vid föroreningar.

We have to enable this sadly wasted potential to be mobilised and to succeed.

Vi måste möjliggöra för denna sorgligt bortkastade potential att mobiliseras och nå framgång.

This would enable full consultation of all economic actors and stakeholders.

Detta skulle möjliggöra ett fullständigt samråd med alla ekonomiska aktörer och intressenter.

This will enable us to ensure that this assistance is provided in good time.

Detta kommer att göra det möjligt för oss att se till att bistånd ges i god tid.

These measures should enable us to simplify the obligations imposed on farmers.

Dessa åtgärder ska göra det möjligt att förenkla jordbrukarnas åligganden.

Let us enable them to put forward their demands and claims here in this House.

Låt oss göra det möjligt för dem att föra fram sina krav och anspråk här i parlamentet.

This will enable us to assess improvements in the Commission's control procedures.

Det skulle göra det möjligt för oss att bedöma förbättringar i kommissionens granskning.

The political strategy for 2007 must enable us to provide sound answers.

Den politiska strategin för 2007 måste göra det möjligt för oss att ge bra svar.

to enable [enabled|enabled] {vb} (även: to activate)

The Monetize tab in Blogger makes it easy to enable AdSense ads on your blog.

Med fliken Monetize i Blogger kan du enkelt aktivera AdSense-annonser i din blogg.

In order to save your settings, make sure that you enable cookies on your browser.

Se till att inställningarna sparas genom att aktivera cookies i webbläsaren.

Go back to your list of extensions at any time to re-enable disabled extensions.

Du kan när som helst öppna listan med tillägg och aktivera inaktiverade tillägg igen.

To disable or re-enable these messages in Chrome, follow the steps below.

Om du vill inaktivera dessa meddelanden i Chrome, eller aktivera dem igen, gör du så här:

To enable or disable these features, follow the steps for your browser below:

Om du vill aktivera eller inaktivera dessa funktioner följer du stegen för din webbläsare:

to enable [enabled|enabled] {vb} (även: to strike, to thump, to beat on, to turn on)

slå på {vb}
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "to enable" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

At the same time it would have also enabled EU environmental standards to rise.

Samtidigt skulle man ha säkerställt en höjning av Europeiska unionens miljönivå.

And by going, you will enable the Europe in which you believe to move forward.

Genom att ni avgår gör ni det möjligt för det Europa som ni tror på att gå vidare.

We hope that these diplomatic proceedings will enable us to achieve our objective.

Vi hoppas att dessa diplomatiska diskussioner skall ge det förväntade resultatet.

The Doha Conference in a few weeks should enable it to start moving forward again.

Dohakonferensen om några veckor bör ge oss möjlighet att börja gå framåt igen.

Our rural communities require stability to enable them to plan for the future.

Våra landsbygdssamhällen behöver stabilitet för att kunna planera inför framtiden.

This enables Google to provide you with useful status and statistical information.

På så sätt kan Google förse dig med praktisk information om status och statistik.

The next vital step will be the enabling the officials elected to take office.

Nästa viktiga steg är att se till att de valda representanterna kan tillträda.

Madam President, I believe that this agreement has enabled us to do two things.

Med detta avtal tror jag att vi, fru talman, har lyckats åstadkomma två saker.

We have resumed an extra 15 minutes later to enable him to take part in the debate.

Vi har ju börjat en kvart senare särskilt för att han skall kunna delta i debatten.

To enable them to do so, we need a legislative framework and legal certainty.

För att de ska kunna göra det behöver vi en rättslig ram och rättslig klarhet.

It is very structured and therefore does not enable unambiguous interpretation.

Betänkandet är mycket strukturerat och omöjliggör därför en entydig tolkning.

This clause in fact enables a number of Member States to move forward in this area.

Den klausulen ger ju möjlighet för några medlemsstater att gå före på detta område.

The prospect: research has enabled us to find certain renewable sources of energy.

En synvinkel: Forskningen har lett till att vissa förnybara energikällor uppkommit.

Use this icon to open a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Med den här ikonen öppnar du en dialogruta där du skapar och redigerar hyperlänkar.

Let us use our vote, then, to enable us to sit down to eat with a good conscience.

Låt oss använda våra röster så att vi kan sitta ner och äta med gott samvete.

If you have Google Instant enabled, results may dynamically appear as you type.

Om du har aktiverat Google Instant kan resultaten visas dynamiskt medan du skriver.

We would like to see figures which would enable us to compare one year with another.

Vi skulle vilja se siffror som gör det möjligt att jämföra ett år med ett annat.

An agreement will enable us to set up intensive relations in a very concrete manner.

Ett avtal ger möjlighet att nu mycket konkret börja jobba på intensiva förbindelser.

An interinstitutional agreement will enable these agencies to be successful.

Ett interinstitutionellt avtal kan hjälpa dessa myndigheter att bli framgångsrika.

That enables immediate compatibility if there is no agreement within two months.

Detta system medger omedelbar kompatibilitet om avtalet inte ingås inom två månader.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

emptying · empyreal · empyrean · emrentence · EMS · emtpy · EMU · emulation · emulsification · emulsion · enable · enabled · enablement · enables · enabling · enactment · enamel · enamelled · enamelware · enamored · enamoured

Ta en titt på bab.las tysk-svenska lexikon.