Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "dispatch"

 

"dispatch" svensk översättning

Resultat: 1-141 av 181

dispatch {substantiv}

dispatch {substantiv} [journ.]

rapport {utr.} [journ.]

Secondly, I should like to join Mr Rehn in expressing great sympathy for the German tourists who, according to a dispatch, have been kidnapped by Kurdish rebels in Turkey.

För det andra vill jag instämma med Olli Rehn och framföra mitt djupa deltagande när det gäller de tyska turister som enligt en rapport har kidnappats av kurdiska rebeller i Turkiet.

dispatch {substantiv}

utskick {neut.}

dispatch {substantiv} (även: hurry)

hast {utr.}

dispatch {substantiv}

spedition {utr.}

dispatch {substantiv} (även: kill, killing)

dödande {neut.}

dispatch {substantiv} (även: office, expedition)

expedition {utr.}

dispatch {substantiv}

mördande {neut.}

dispatch {substantiv} (även: expedition)

skyndsamhet {utr.}

I too wish to add my thanks to everyone involved - political colleagues and the administration - for the extraordinary work, efficiency and dispatch with which this was carried out.

Jag vill tacka alla inblandade - politiska kolleger och administrationen - för det utomordentliga arbete, den effektivitet och den skyndsamhet varmed detta har genomförts.

dispatch {substantiv}

expediering {utr.}

dispatch {substantiv}

avfärdande {neut.}

dispatch {substantiv}

avsändande {utr.}

dispatch {substantiv} (även: liquidation)

likvidering {utr.}

dispatch {substantiv}

uträttande {neut.}

dispatch {substantiv}

avsändning {utr.}

dispatch {substantiv}

depesch (brådskande ämbetsskrivelse) {utr.}

dispatch {substantiv}

expedierande {neut.}

dispatch {substantiv}

to dispatch {verb}

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to post, to pass, to get off, to forward)

skicka {vb}

The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops.

Det är bara en politisk begränsning, nämligen att det krävs enhällighet för att skicka iväg trupper.

With regard to the elections, you surely remember how hopeful I was in July that we could also dispatch an electoral observation mission.

När det gäller valen minns ni säkert hur hoppfull jag var i juli om att vi också skulle kunna skicka en valobservatörsgrupp.

And if he decides to dispatch a human time bomb made up of a hundred thousand people against Montenegro, we will really see a problem of political destabilisation.

Och om han bestämmer sig för att skicka en mänsklig bomb bestående av hundratusen människor mot Montenegro, så kommer detta även att skapa ett politiskt destabiliseringsproblem.

As for human rights in Cambodia, the Commission and the Member States have been officially invited by Cambodia to nominate and dispatch observers to monitor the local elections.

När det gäller de mänskliga rättigheterna i Kambodja har Kambodja officiellt inbjudit kommissionen och medlemsstaterna att utse och skicka observatörer som skall övervaka kommunalvalet.

I also contest the argument advanced by Arnold Beichman, that Europe must dispatch expeditionary forces to our continent to rescue the hapless African masses from weak states.

Jag bestrider också det argument som lades fram av Arnold Beichman, att EU bör skicka expeditionsstyrkor till vår kontinent för att rädda de olyckliga afrikanska massorna i svaga stater.

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to present, to enclose, to direct, to delegate)

As we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.

Som vi vet kommer EU att sända ett fullständigt valövervakningsuppdrag.

The UN, however, have pledged to dispatch a police force of 4 800.

FN har däremot lovat honom att sända ut en polisstyrka på 4 800 man.

The German authorities accepted the Commission proposal to dispatch to Germany experts in epidemiology of food-borne diseases from the Commission, the ECDC and the EFSA.

De tyska myndigheterna gick med på kommissionens förslag att sända experter i epidemiologi om livsmedelsburna sjukdomar till Tyskland från kommissionen, ECDC och Efsa.

ASEAN leaders also agreed to dispatch the foreign minister of Malaysia, the current chair of ASEAN, to assess the democratic process during a visit.

Ledarna i Asean enades även om att sända utrikesministern i Malaysia, nuvarande ordföranden i Asean, för att göra en bedömning av den demokratiska processen under ett besök.

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to pull off, to negotiate, to manage, to knock out)

klara av {vb}

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to get through, to finish, to end, to conclude)

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to mow down, to kill off, to kill, to finish off)

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to form, to fix, to contract, to conclude)

göra upp {vb}

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to murder, to kill, to do for, to assassinate)

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to repudiate, to reject, to dispose of, to dismiss)

avfärda {vb}

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to liquidate, to eliminate, to settle, to countermine)

avsända {vb} [näring.]

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to make up, to finish, to execute, to dispose of)

expediera {vb}

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to knock out, to knock off)

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to ship)

to dispatch [dispatched|dispatched] {vb} (även: to go through)

patch {substantiv}

patch {substantiv} (även: period, cycle, run, semester)

period {utr.}

patch {substantiv} (även: piece, part, paragraph, lump)

stycke {neut.}

patch {substantiv} (även: tab, tag)

lapp {utr.}

Let me see your patch.

Får jag se din lapp?

patch {substantiv} (även: mark, discoloration, cloud, smear)

fläck {utr.}

patch {substantiv} (även: plot)

täppa {utr.}

patch {substantiv}

jordbit {utr.}

patch {substantiv}

musch {utr.}

patch {substantiv}

programfix {neut.}

patch (eye) {substantiv} (även: eyepatch)

skyddslapp (för öga) {utr.}

patch {substantiv} [GBR] [vard.]

patrulleringsområde {neut.} [vard.]
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "dispatch":

Synonymer (engelska) till "patch":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "dispatch" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "dispatch" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The European Commission has already dispatched a needs-assessment mission to Iraq.

Europeiska kommissionen har redan sänt en delegation för behovsbedömning till Irak.

All that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.

Allt vi ber om är att rådet tar ställning till denna strävan så snart som möjligt.

Currently, our monitors are blocked from Ukrainian dispatch centres.

För närvarande är våra monitorer blockerade från de ukrainska sändningscentrumen.

I was just a little upset when you dispatched and leave the Zeus station without saying a word.

Jag blev faktiskt ganska upprörd när du packade ihop och åkte till Zeus stationen utan ett ord.

We dispatched equipment to pump water and to extinguish fires.

Vi sände iväg utrustning för att pumpa vatten och släcka bränder.

If Viktor were so easy to dispatch...... you'd have done it yourself centuries ago.

Om Viktor vore så enkel att göra sig av med...... så hade du gjort det för flera århundraden sedan.

But it was he...... who crept room to room...... dispatching everyone close to your heart.

Men det var han...... som kröp från rum till rum...... och tog kål på dem som du älskade så mycket.

Then we request a ship be dispatched to ascertain the fate of the One.

Då skickar vi ut ett skepp som får utröna den utvaldes öde.

The Belgian magistracy has dispatched an investigating committee to the Democratic Republic of Congo.

De belgiska domarna har skickat en undersökningskommitté till Demokratiska republiken Kongo.

The African Union has dispatched the African Mission In Burundi peace-keeping force known as the AMIB.

Ändå tycks det finnas ekonomiska svårigheter med att behålla den på fältet.

I hope that, this time, with the dispatch of Mr Mitchell to the area, political progress will be made.

Jag hoppas att politiska framsteg kommer att göras denna gång, nu när George Mitchell sänts till området.

Similarly Moldovan interest in the possibility of the dispatch of an EU fact-finding mission is positive.

Likaledes är det moldaviska intresset i ett eventuellt undersökningsuppdrag från EU positivt.

According to the cab's dispatch unit, he's been driving that cab for 12 years.

Enligt taxibolaget, har han kört sin taxi i tolv år.

For example, why do we dispatch animals to third countries?

Varför skickar vi t.ex. iväg djur till tredjeland?

In addition, a general dispatch programme and a specific plan for the return to Afghanistan have been adopted.

Vidare har man antagit ett allmänt program för återsändande och en konkret plan för återvändande till Afghanistan.

Our worries related, first of all, to the conditions of issue of the passports and the time limit for dispatching them.

Vår oro gällde till att börja med villkoren för utfärdande av intyg och handläggningstiden.

The Charter of Fundamental Rights, which was supposed to be a figurehead for this summit was dispatched without ceremony.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna som skulle vara en galjonsfigur stökades undan utan omsvep.

It is good to know that the Community has responded to this natural catastrophe so promptly by dispatching experts and money.

Det känns bra att veta att gemenskapen reagerat så snabbt på denna naturkatastrof och sänt ut experter och pengar.

We believe that an international force should be dispatched there when the time is right and subject to the consent of both parties.

Vi anser att en internationell styrka borde sändas dit när tiden är mogen, under förutsättning att båda parter accepterar det.

If someone outside the EU makes a purchase and the dealer dispatches the goods in the EU then this contradicts current trademark law.

Om någon handlar utanför EU och säljaren skickar varan till EU, strider detta enligt rådande rättsläge mot varumärkesrätten.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.