EN discharge
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. medicinvetenskap
  3. elektronik

1. allmänt

discharge
Finally, concerning the Council's discharge, we granted that discharge earlier this week.
Rådet, slutligen, beviljades ansvarsfrihet tidigare i veckan.
Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust's budget.
Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
Joint motion for a resolution on the consequences of the refusal to give discharge
Gemensamt resolutionsförslag om konsekvenserna av vägran att bevilja ansvarsfrihet
discharge (även: exhaustion, release, spillage, spill)
We need measures that combat the discharge of fine dust directly at source.
Vi behöver åtgärder som innebär att vi motverkar utsläpp av fint damm direkt vid källan.
The Slovenian authorities have confirmed that there has been no discharge to the environment.
De slovenska myndigheterna har bekräftat att det inte har skett några utsläpp i omgivningarna.
This also applies to the discharge of manure, for that matter, for which legislation is already in place.
Detta gäller för övrigt även utsläpp av gödsel, som det redan finns lagstiftning om.
discharge
Meanwhile, the Court of Auditors has submitted this discharge, this report.
Samtidigt har revisionsrätten lämnat denna ansvarsbefrielse, denna rapport.
We must therefore use the discharge to push through such changes.
Vi måste därför använda förfarandet för att bevilja ansvarsbefrielse till att driva igenom sådana förändringar.
In my speech, I will concentrate on Parliament's discharge, and I want to thank Mr Staes for his very high level of cooperation.
I mitt anförande vill jag koncentrera mig på parlamentets ansvarsbefrielse och jag vill tacka Bart Staes för hans stora samarbetsvilja.
discharge (även: consideration, pay, payment, liquidation)
discharge (även: cutting, gunshot, shoot, shot)
volume_up
skott {neut.}
discharge (även: drain, exhaustion, outflow, outlet)
volume_up
avlopp {neut.}
discharge (även: discharges)
discharge (även: acknowledgement, receipt, release, voucher)
volume_up
kvitto {neut.}
discharge (även: dismissal, farewell, firing, parting)
volume_up
avsked {neut.}
discharge (även: departure, resignation, retirement, superannuation)
In previous years, the financial irregularities were so extensive that the discharge had to be turned down, which led to the fall of the Santer Commission.
Under tidigare år var de ekonomiska oegentligheterna så pass omfattande att man inte kunde bevilja kommissionen ansvarsfrihet, och detta ledde till Santer-kommissionens avgång.
discharge (även: voucher, testimonial, certification)
volume_up
intyg {neut.}
I propose that national audit bodies be involved in the audit chain so that they may issue certificates to their governments, which would be included in the discharge procedure.
Jag föreslår att nationella revisionsorgan ska delta i revisionskedjan och utfärda intyg till sina regeringar, som skulle ingå i ansvarsfrihetsförfarandet.
discharge (även: relief)
discharge (även: deliverance, disengagement, exemption, exoneration)
discharge (även: burst, ointment, salve, unguent)
volume_up
salva {utr.}
discharge (även: dismissal, liberation, release)
discharge (även: orifice, mouth)
discharge (även: absolution, aquittal)
discharge (även: efflux, emanation, outflow, outpouring)
discharge
discharge (även: dismissal, firing, removal)
discharge (även: execution)
No discharge is outstanding, the reform process started by the last Commission under the strong urgings of our Parliament has been taken up in earnest by this Commission.
Det finns inget fullgörande av åtaganden som fattas, reformprocessen som startades av den tidigare kommissionen på starka krav från vårt parlament har tagits vid av denna kommission på allvar.
discharge
discharge (även: transcription)
discharge (även: perspiration, secretion)
discharge (även: detachment, disjunction)
discharge (även: evacuation, exhaustion)
discharge

2. medicinvetenskap

discharge
volume_up
flytning {utr.} [med.]

3. elektronik

discharge
volume_up
urladdning {utr.} [elek.]

Användningsexempel för "discharge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishOn the contrary, we should support the reports which propose postponing discharge.
Tvärtom bör vi stödja de betänkanden som föreslår att ansvarsfriheten skjuts upp.
EnglishThe seven discharge proposals concern seven very important European institutions.
De sju förslagen om ansvarsfrihet rör sju mycket viktiga europeiska institutioner.
EnglishA good example of this, in my view, is the discharge for the Development Funds.
Ett bra exempel på detta anser jag vara ansvarsfriheten för utvecklingsfonden.
EnglishMr President, in the discharge for 1999, we looked at the budget from all sides.
(DA) Herr talman! I ansvarsfriskrivningen för 1999 har vi gått igenom hela budgeten.
EnglishI will read it to you: 'Reasons for postponement of the discharge decision'.
Jag läser upp den för er: ”Skäl till uppskjutande av beslutet om ansvarsfrihet.”
EnglishParliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust' s budget.
Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
EnglishNaturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
. (FR) Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
EnglishOne of Mr Rivellni's proposals concerns the discharge of the European Council.
Ett av Crescenzio Rivellinis förslag handlar om ansvarsfrihet för Europeiska rådet.
EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
I väntan på detta menar jag att vi bör senarelägga ansvarsfrihetsförfarandet.
EnglishNeedless to say, there are also areas of concern with regard to the 1997 discharge.
Självklart, herr talman, finns det också orospunkter för ansvarsfriheten 1997.
EnglishSo thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
Så tack allesammans för detta bidrag till den komplicerade ansvarsfrihetsprocessen.
EnglishDischarge 2005: Translation Centre for the Bodies of the European Union (vote)
Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (omröstning)
EnglishOne of the duties of the Committee on Petitions is to discharge that responsibility.
Det hör till utskottets för framställningar åligganden att utöva detta ansvar.
EnglishEvery time, however, Parliament pretends to see progress, and grants discharge.
Varje gång låtsas dock parlamentet se framsteg och beviljar ansvarsfrihet.
EnglishHowever, I pointed out that we are only at the beginning of this discharge procedure.
Jag påpekade emellertid att vi bara är i början av detta ansvarsfrihetsförfarande.
English'In the light of these considerations, decides to give a discharge to the Commission'.
" Beslutar, i ljuset av dessa beaktanden, att bevilja kommissionen ansvarsfrihet"
English2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (
Ansvarsfrihet 2007: sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (
EnglishNor can we vote in favour of discharge in respect of the Committee of the Regions.
Vi kan inte heller rösta för ansvarsfrihet när det gäller Regionkommittén.
English2008 discharge: seventh, eighth, ninth and tenth European Development Funds (EDF)
Ansvarsfrihet för 2008: sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden