EN discharge
play_circle_outline
{substantiv}

  1. allmänt
  2. medicinvetenskap
  3. elektronik

1. allmänt

Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust's budget.
Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
Discharge 2005: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (vote)
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten (omröstning)
2006 discharge: Translation Centre for the bodies of the European Union (
Ansvarsfrihet 2006: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (
Meanwhile, the Court of Auditors has submitted this discharge, this report.
Samtidigt har revisionsrätten lämnat denna ansvarsbefrielse, denna rapport.
We must therefore use the discharge to push through such changes.
Vi måste därför använda förfarandet för att bevilja ansvarsbefrielse till att driva igenom sådana förändringar.
In my speech, I will concentrate on Parliament's discharge, and I want to thank Mr Staes for his very high level of cooperation.
I mitt anförande vill jag koncentrera mig på parlamentets ansvarsbefrielse och jag vill tacka Bart Staes för hans stora samarbetsvilja.
discharge (även: exhaustion, release, spillage, spill)
We need measures that combat the discharge of fine dust directly at source.
Vi behöver åtgärder som innebär att vi motverkar utsläpp av fint damm direkt vid källan.
The Slovenian authorities have confirmed that there has been no discharge to the environment.
De slovenska myndigheterna har bekräftat att det inte har skett några utsläpp i omgivningarna.
We need strict emission standards, not just discharge standards.
Strikta normer för utsläpp och inte bara för insläpp är nödvändiga.
discharge (även: dismissal, farewell, firing, parting)
They shall be engaged and discharged by him.
discharge (även: cutting, gunshot, shoot, shot)
I voted in favour of granting 2009 discharge to the Euratom Supply Agency because it has managed its finances accurately and carefully.
Jag röstade ja till att bevilja Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för 2009, eftersom byrån har skött sin ekonomi korrekt och noggrant.
discharge (även: dismissal, firing, removal)
discharge (även: efflux, outflow, outpouring, effluent)
discharge (även: acknowledgement, receipt, release, voucher)
discharge (även: consideration, pay, payment, liquidation)
This is also where you will find the reasons why discharge can be given, even with a negative DAS concerning payments.
Det är också här man finner skälen till varför ansvarsfrihet kan beviljas, trots en negativ revisionsförklaring vad gäller betalningar.
The discharge procedure is neither the time nor the place for any judgment on the legality of these payments to be handed down; that is for the courts of law to do.
Ansvarsfrihetsförfarandet är varken rätt tidpunkt eller rätt plats för en bedömning av om dessa betalningar är legitima.
In fact, 24 hours ago, we were rejecting the 1996 discharge because the Court of Auditors could not guarantee the overall regularity of payments in the 1996 budget.
För 24 timmar sedan vägrade vi ge ansvarsfrihet, eftersom revisionsrätten inte kunde garantera den övergripande regelmässigheten för betalningarna i 1996 års budget.
discharge (även: dismissal, liberation, release)
discharge (även: transcription)
discharge
discharge (även: voucher, testimonial, certification)
I propose that national audit bodies be involved in the audit chain so that they may issue certificates to their governments, which would be included in the discharge procedure.
Jag föreslår att nationella revisionsorgan ska delta i revisionskedjan och utfärda intyg till sina regeringar, som skulle ingå i ansvarsfrihetsförfarandet.
discharge (även: absolution, aquittal)
discharge (även: execution)
No discharge is outstanding, the reform process started by the last Commission under the strong urgings of our Parliament has been taken up in earnest by this Commission.
Det finns inget fullgörande av åtaganden som fattas, reformprocessen som startades av den tidigare kommissionen på starka krav från vårt parlament har tagits vid av denna kommission på allvar.
discharge (även: evacuation, exhaustion)
discharge (även: departure, resignation, retirement, superannuation)
In previous years, the financial irregularities were so extensive that the discharge had to be turned down, which led to the fall of the Santer Commission.
Under tidigare år var de ekonomiska oegentligheterna så pass omfattande att man inte kunde bevilja kommissionen ansvarsfrihet, och detta ledde till Santer-kommissionens avgång.
discharge (även: relief)
For years now, the area around Gibraltar has been the scene of constant discharges of oil into the sea during the refuelling, loading and unloading of vessels.
I flera års tid har fartyg nära Gibraltar oavbrutet släppt ut kolväten i havet i samband med tankning, avlastning och pålastning.
discharge (även: detachment, disjunction)
discharge (även: orifice, mouth)
My final point is that, if untreated sewage is discharged into the river, then the Thames estuary, which is an important wetland, will be endangered.
Min slutpunkt är att om obehandlat avloppsvatten släpps ut i floden kommer Themsens mynning, som är en betydelsefull våtmark, att hotas.
discharge (även: perspiration, secretion)
discharge (även: drain, exhaustion, outflow, outlet)
discharge (även: deliverance, disengagement, exemption, exoneration)
discharge (även: burst, ointment, salve, unguent)
discharge (även: discharges)
In the course of a lawful industrial dispute in Swedish ports the trade unions impose a blockade and the loading and discharging of ships is brought to a halt.
Vid en legal facklig konflikt i svenska hamnar stoppas lastning och lossning efter att hamnarna förklarats i blockad av de fackliga organisationerna.
discharge
discharge

2. medicinvetenskap

discharge

3. elektronik

discharge

Användningsexempel för "discharge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishA good example of this, in my view, is the discharge for the Development Funds.
Ett bra exempel på detta anser jag vara ansvarsfriheten för utvecklingsfonden.
EnglishOn the contrary, we should support the reports which propose postponing discharge.
Tvärtom bör vi stödja de betänkanden som föreslår att ansvarsfriheten skjuts upp.
EnglishMr President, in the discharge for 1999, we looked at the budget from all sides.
(DA) Herr talman! I ansvarsfriskrivningen för 1999 har vi gått igenom hela budgeten.
EnglishNeedless to say, there are also areas of concern with regard to the 1997 discharge.
Självklart, herr talman, finns det också orospunkter för ansvarsfriheten 1997.
EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
I väntan på detta menar jag att vi bör senarelägga ansvarsfrihetsförfarandet.
EnglishSo thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
Så tack allesammans för detta bidrag till den komplicerade ansvarsfrihetsprocessen.
EnglishOne of the duties of the Committee on Petitions is to discharge that responsibility.
Det hör till utskottets för framställningar åligganden att utöva detta ansvar.
EnglishHowever, I pointed out that we are only at the beginning of this discharge procedure.
Jag påpekade emellertid att vi bara är i början av detta ansvarsfrihetsförfarande.
EnglishMr President, since 1996, the discharge has acquired a heavy, political significance.
Herr talman! Sedan 1996 har ansvarsfriheten fått en tung politisk betydelse.
EnglishSome of them, I am sorry to say, discharge polluting materials into air and water.
Några av dem, måste jag tyvärr säga, släpper ut förorenande material i luft och vatten.
EnglishThis could be the Council's working motto for the 2006 discharge process.
Detta skulle kunna vara rådets arbetsmotto för ansvarsfrihetsförfarandet 2006.
EnglishMadam President, the discharge for this year comes at an important moment for two reasons.
Fru talman! Ansvarsfriheten för i år kommer vid en viktig tidpunkt av två skäl.
EnglishI think that he has done a brilliant job of handling this discharge exercise.
Jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb med att hantera ansvarsfrihetsförfarandet.
EnglishMr President, the 2004 discharge was certainly marked by a strange turn of events.
Ansvarsfrihetsförfarandet för 2004 präglades förvisso av en egendomlig händelseutveckling.
EnglishWe shall return to this subject in connection with the discharge procedure for 2000.
Vi måste återkomma till denna fråga i samband med ansvarsfrihetsförfarandet för år 2000.
EnglishWould you now please start the clock for my speech on discharge with regard to transport?
Vill ni nu vara så vänlig och starta klockan för mitt anförande om transport?
EnglishThis was a significant discharge, because it is the last discharge before the elections.
Detta var ett viktigt ansvarsfrihetsförfarande, eftersom det är det sista före valet.
EnglishParliament has a path to follow: the discharge procedure, not the budgetary procedure.
Parlamentet har en väg vilken är godkännandet av förvaltningen, inte budgetförfarandet.
EnglishEvery year, we show the Council the yellow card of discharge refusal and nothing happens.
Varje år varnar vi rådet om avslag på ansvarsfriheten, men ingenting händer.