Synonymer

discharge: exhaust · expel · eject

charge: blame · saddle · burden

mer (20)

Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Engelsk-svensk översättning av "discharge"

 

"discharge" svensk översättning

Resultat: 1-201 av 775

discharge {substantiv}

discharge {substantiv}

Naturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.

Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.

Joint motion for a resolution on the consequences of the refusal to give discharge

Gemensamt resolutionsförslag om konsekvenserna av vägran att bevilja ansvarsfrihet

The seven discharge proposals concern seven very important European institutions.

De sju förslagen om ansvarsfrihet rör sju mycket viktiga europeiska institutioner.

Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust's budget.

Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.

Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust' s budget.

Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.

discharge {substantiv} (även: release, exhaustion, spillage, spill)

utsläpp {neut.}

We need measures that combat the discharge of fine dust directly at source.

Vi behöver åtgärder som innebär att vi motverkar utsläpp av fint damm direkt vid källan.

The Slovenian authorities have confirmed that there has been no discharge to the environment.

De slovenska myndigheterna har bekräftat att det inte har skett några utsläpp i omgivningarna.

We need strict emission standards, not just discharge standards.

Strikta normer för utsläpp och inte bara för insläpp är nödvändiga.

This also applies to the discharge of manure, for that matter, for which legislation is already in place.

Detta gäller för övrigt även utsläpp av gödsel, som det redan finns lagstiftning om.

We have many slaughterhouses and meat processing plants that discharge effluent into domestic sewage systems in our major towns.

Vi har många slakterier och köttbearbetningsanläggningar som släpper ut utsläpp i hushållsavloppssystemen i våra större städer.

discharge {substantiv} (även: outlet, outflow, exhaust, exhaustion)

avlopp {neut.}

discharge {substantiv} (även: pay, liquidation, consideration, payment)

betalning {utr.}

discharge {substantiv} (även: gunshot, cutting, shoot, shot)

skott {neut.}

I voted in favour of granting 2009 discharge to the Euratom Supply Agency because it has managed its finances accurately and carefully.

Jag röstade ja till att bevilja Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för 2009, eftersom byrån har skött sin ekonomi korrekt och noggrant.

discharge {substantiv} (även: retirement, resignation, parting, firing)

avsked {neut.}

They shall be engaged and discharged by him.

De skall anställas och avskedas av honom.

discharge {substantiv} (även: orifice, mouth)

mynning {utr.}

discharge {substantiv} (även: retirement, resignation, superannuation, departure)

avgång {utr.}

In previous years, the financial irregularities were so extensive that the discharge had to be turned down, which led to the fall of the Santer Commission.

Under tidigare år var de ekonomiska oegentligheterna så pass omfattande att man inte kunde bevilja kommissionen ansvarsfrihet, och detta ledde till Santer-kommissionens avgång.

discharge {substantiv} (även: certification, testimonial, voucher)

intyg {neut.}

I propose that national audit bodies be involved in the audit chain so that they may issue certificates to their governments, which would be included in the discharge procedure.

Jag föreslår att nationella revisionsorgan ska delta i revisionskedjan och utfärda intyg till sina regeringar, som skulle ingå i ansvarsfrihetsförfarandet.

discharge {substantiv} (även: relief)

avlastning {utr.}

discharge {substantiv} (även: rescue, relief, release, liberation)

befrielse {utr.}

discharge {substantiv} [med.]

flytning {utr.} [med.]

discharge {substantiv} (även: ointment, cerate, burst, salve)

salva {utr.}

discharge {substantiv} (även: discharges)

lossning {utr.}

discharge {substantiv} (även: receipt, voucher, acknowledgement, release)

kvitto {neut.}

discharge {substantiv} (även: release, liberation, dismissal)

frigivning {utr.}

discharge {substantiv} (även: absolution, aquittal)

frikännande {neut.}

discharge {substantiv} (även: execution)

fullgörande {neut.}

No discharge is outstanding, the reform process started by the last Commission under the strong urgings of our Parliament has been taken up in earnest by this Commission.

Det finns inget fullgörande av åtaganden som fattas, reformprocessen som startades av den tidigare kommissionen på starka krav från vårt parlament har tagits vid av denna kommission på allvar.

discharge {substantiv}

uppfyllande {neut.}

discharge {substantiv} (även: transcription)

utskrivning {utr.}

discharge {substantiv} (även: perspiration, secretion)

utsöndring {utr.}

discharge {substantiv} (även: outpouring, outflow, efflux, effluent)

utflöde {neut.}

discharge {substantiv} [elek.]

urladdning {utr.} [elek.]

discharge {substantiv}

klarering {utr.}

discharge {substantiv} (även: removal, firing, dismissal)

avskedande {neut.}

discharge {substantiv}

Meanwhile, the Court of Auditors has submitted this discharge, this report.

Samtidigt har revisionsrätten lämnat denna ansvarsbefrielse, denna rapport.

We must therefore use the discharge to push through such changes.

Vi måste därför använda förfarandet för att bevilja ansvarsbefrielse till att driva igenom sådana förändringar.

In my speech, I will concentrate on Parliament's discharge, and I want to thank Mr Staes for his very high level of cooperation.

I mitt anförande vill jag koncentrera mig på parlamentets ansvarsbefrielse och jag vill tacka Bart Staes för hans stora samarbetsvilja.

The report we asked for from the committee of experts is part of the consequences of our withholding the discharge for 1996.

Den begärda rapporten från expertkommittén ingår i det sammanhang som blev följden av att ansvarsbefrielse för budgeten 1996 inte beviljades.

We welcome this week's action plan for the Structural Funds, but this needs to be underpinned with credibility, both for Parliament and for the discharge of the Commission.

Vi välkomnar denna veckas handlingsplan för strukturfonderna, men den måste vara underbyggd på ett trovärdigt sätt, både för parlamentets skull och för kommissionens ansvarsbefrielse.

discharge {substantiv} (även: exhaustion, evacuation)

uttömning {utr.}

discharge {substantiv} (även: disjunction, detachment)

avsöndring {utr.}

discharge {substantiv}

avlossande {neut.}

to discharge {verb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to pay, to liquidate, to give, to fund)

I believe that we have a major debt to discharge in this regard, and there is still much that we need to do, and urgently so.

Jag anser att vi har en stor skuld att betala i detta hänseende och det är fortfarande mycket vi måste göra och det omedelbart.

I can understand my fellow Members' concern that many unscrupulous masters will discharge waste at sea in order to avoid paying fees, but I would like to say that there is another side to the coin.

Jag förstår att många kolleger är upprörda över att många befälhavare slänger sitt avfall i havet för att slippa betala avgifter, men jag vill säga att det också finns en annan aspekt.

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to people, to meet, to live up to, to grant)

If we do not, we cannot discharge our responsibilities for our continent on the world stage, and mistakes can be made.

Om vi inte gör det kan vi inte uppfylla vår kontinents ansvar på världsscenen, och misstag kan inträffa.

Meanwhile, countries like mine, Great Britain, which are serious military powers, have to discharge that responsibility.

Samtidigt måste betydande krigsmakter som Storbritannien, mitt hemland, uppfylla det ansvaret.

If there are such rules, who has the responsibility for enforcing them and what are they doing to discharge that responsibility?

Om det finns sådana regler vem ansvarar för att de efterlevs och vad gör de för att uppfylla det ansvaret?

The message to come out of Mrs Oomen's report is that Turkey must discharge its obligations towards the European Union in full if it wishes to accede to the Union.

Budskapet i Ria Oomen-Ruijtens betänkande är att Turkiet fullt ut måste uppfylla sina förpliktelser gentemot EU om det vill bli medlem.

Further progress with the SAP will be dependent on both parties, the EU and the countries of the Western Balkans, being determined to discharge their obligations.

Ytterligare framsteg inom stabiliserings- och associeringsprocessen beror på hur fast beslutna de båda parterna är, EU och länderna på västra Balkan, att uppfylla sina förpliktelser.

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to implement, to execute, to complete)

Needless to say, the Commission will discharge its responsibilities as best it can.

Kommissionen kommer självfallet att fullgöra sitt ansvar så gott man kan.

It is now for Albania to put into discharge in full the obligations of this agreement.

Nu måste Albanien fullgöra alla sina skyldigheter enligt detta avtal.

We have to discharge our obligations; pacta sunt servanda - and that means by both parties.

Vi måste fullgöra våra skyldigheter; pacta sunt servanda - och detta gäller båda parter.

This is a signal that Poland will discharge its obligations with regard to the Treaty.

Det här är en signal om att Polen kommer att fullgöra sina skyldigheter i fråga om fördraget.

This is what we must work towards; Europe has this responsibility and Europe must discharge it.

Det är detta vi måste arbeta för att uppnå. EU har detta ansvar och EU måste fullgöra detta.

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to resolve, to release, to clear up, to settle)

I do not think that we can solve it by postponing the discharge, but perhaps we can use this to illustrate what is wrong.

Jag tror visserligen inte att vi kan lösa det genom att skjuta upp ansvarsfriheten, men kanske kan vi belysa det på så vis.

to discharge [discharged|discharged] (from hospital) {vb} [med.]

skriva ut (från sjukhus) {vb} [med.]

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to release, to relax, to loosen, to loose)

lossa {vb}

to discharge a ship

lossa ett fartyg

Everyone knows that some vessels even took advantage of the pollution caused by the wreck of the Erika to discharge their waste at sea.

Alla vet att vissa fartyg till och med utnyttjat utsläppen vid Erikas förlisning för att lossa sitt avfall till havs.

Everyone knows that some vessels even took advantage of the pollution caused by the wreck of the Erika to discharge their waste at sea.

Reglerna skulle definitivt få fartygen att lossa sina lastrester eller annat avfall snarare än att rensa tankarna på öppet hav, en förkastlig vana som är vardagsmat i dag.

to discharge [discharged|discharged] {vb} [näring.] (även: to break bulk, to unload)

lossa {vb} [näring.]

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to release, to let out, to let off, to emit)

It is much cheaper to discharge something illegally into the sea.

Det är mycket billigare att släppa ut olagliga ämnen i havet.

That time-limit is equivalent to authorising undertakings to discharge their toxic substances for another 20 years.

Fristen innebär tjugo års tillstånd för företagen att släppa ut giftiga ämnen.

It is quite timely that BNFL is making applications to the British Government to deal with how much radioactive materials it can discharge into the Irish Sea.

Det är mycket lägligt att BNFL lämnar in en ansökan till den brittiska regeringen som handlar om hur mycket radioaktivt material man kan släppa ut i Irländska sjön.

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to let off, to fire)

Four of the remaining five institutions are open to criticism, but not of so serious a character that there is reason for questioning whether discharge should be granted.

Mot fyra av de övriga fem kan det riktas kritik, men inte av så allvarlig karaktär att det finns skäl att ifrågasätta beviljandet av ansvarsfrihet.

Four reports propose that the discharge should be granted, one that it should be postponed, and one that it should be refused.

I fyra av betänkandena yrkar man att ansvarsfrihet skall beviljas, i ett att man skall skjuta upp beviljandet och i ett betänkande yrkar man att ansvarsfrihet inte skall beviljas.

to discharge [discharged|discharged] {vb} [jur.] (även: to rescind, to abate, to void)

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to release, to liberate, to free, to emancipate)

frige {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to remove, to obliterate, to eliminate, to dismiss)

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to fester, to run)

vara sig {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to fade, to bleach, to blanch)

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to go, to denounce, to cancel, to terminate)

säga upp {vb}

The need has increased, partly due to the crisis in the automotive industry from 2008 where you had to discharge lots of staff and outsource whole activities.

Behovet har ökat, delvis på grund av krisen i fordonsindustrin från 2008 där man tvingats säga upp massor av personal och outsourcat hela verksamheter.

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to exhaust, to evacuate, to empty, to draw)

I also note that the Council's seats are empty, even though we are going to be dealing with discharge to the Council, about which we have a number of concerns.

Jag noterar också att rådets platser är tomma, trots att vi ska behandla frågan om ansvarsfrihet för rådet, där vi har en rad betänkligheter.

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to rid, to rescue, to relieve, to release)

But, Commissioner, we cannot discharge our duty as legislator until you exercise your right of initiative.

Men, herr kommissionsledamot, vi kan inte befria oss från vår plikt som lagstiftare förrän ni utövar er initiativrätt.

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to fire, to shoot)

skjuta av {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to fire, to volley)

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to fire)

avlossa {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to put down, to drop, to set aside)

sätta av {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to unhinge)

lyfta av {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to cancel, to annul, to abate, to void)

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to shed, to effuse, to expectorate)

utgjuta {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to exude, to excrete)

utsöndra {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to draw)

tömma ut {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to exempt)

frita {vb}
ladda ur {vb} [elek.]
avsöndra {vb} [med.]

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to dismiss, to carry on)

låta gå {vb}

to discharge [discharged|discharged] {vb} (även: to assoil)

fritaga {vb}

Consequently, in order to discharge its responsibility, the Commission made a proposal presented to the House by Commissioner Barnier.

Följaktligen utarbetade kommissionen ett förslag för att avbörda sig ansvaret, vilket kommissionsledamot Michel Barnier lade fram inför kammaren.
avfärga {vb} [kemi]
ladda ur sig {vb} [elek.]

charge {substantiv}

charge {substantiv} [näring.] (även: fee)

avgift {utr.} [näring.]

The Member States have not even managed to agree about a common charge on carbon dioxide.

Medlemsländerna har inte ens lyckats komma överens om en gemensam avgift på koldioxid.

I do not accept that we should charge the ships that specifically go there.

Jag accepterar inte att vi tar ut en avgift för de skepp som särskilt går i dessa farvatten.

Sometimes airlines all charge the same amount for the same airport and sometimes they do not.

Ibland tar flygbolaget ut samma avgift för samma flygplats och ibland gör de inte det.

I believe it is wrong to pass this charge on to the applicants.

Jag anser att det är fel att belasta de sökande med en sådan avgift.

We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.

Vi bör vara flexibla när det gäller att återspegla utvecklingen om hur denna avgift skall bedömas.

charge {substantiv} (även: order, commission, mission, commitment)

uppdrag {neut.}

I have been talking with those in charge of that mission.

Jag har talat med dem som ansvarar för detta uppdrag.

One might think that the man in charge was not bold enough to dismiss those who were not fulfilling their duties.

Det verkar som om det inte fanns någon tillräckligt djärv ledare för att avskeda de som inte accepterade sitt uppdrag.

If I were in charge of an industrial plant, my job would be to find a favourable course of action to take.

Om jag skulle företräda en industri, har jag också i uppdrag att söka en lämplig väg. Vi måste således definiera vad BAT är.

The men and women charged with the task of dealing with European defence are entitled to have access to new weapons.

De män och kvinnor som har åtagit sig uppdraget att i våra medlemsländer svara för Europas försvar har rätt att få tillgång till moderna vapen.

When the task planned in accordance with Article I-41(1) and Article III-309 cannot be charged to the Union budget, the Council shall authorise the Union Minister for Foreign Affairs to use the fund.

Om det planerade uppdraget i enlighet med artiklarna I-41.1 och III-309 inte får belasta unionens budget, skall rådet bemyndiga unionens utrikesminister att utnyttja fonden.

charge {substantiv} (även: rate, praise, pot, damage)

pris {neut.}

On the other hand, we should not make a charge if it is not necessary.

Å andra sidan är det nu återigen inte så att vi måste sätta ett pris om det inte är nödvändigt.

Tourist attractions sometimes charge visitors a higher price than local residents.

På turistattraktioner måste besökare från andra länder ibland betala ett högre pris än landets invånare.

The support cannot be free of charge.

Stödet kan inte vara utan ett pris.

You should make a charge.

Det måste man beräkna ett pris för.

It is therefore important that the collection and recycling cost should be an integral part of the product's price and not a separate, visible charge.

Därför är det viktigt att kostnaden för insamlande och återvinning blir en integrerad del av produktens pris, inte en separat synlig avgift.

charge {substantiv} (även: account)

konto {neut.}

If you place an order using a Google Wallet account, you'll receive an automatic email from Google notifying you if there is a failed charge.

Om du gör en beställning med ett Google Wallet-konto får du ett automatiskt e-postmeddelande från Google om det finns en avvisad debitering.

Note that the timing of the charge is based on the seller's discretion and the Google Wallet settings the seller has selected in their account.

Observera att tidpunkten för debiteringen bestäms av säljarens önskemål och de Google Wallet-inställningar som säljaren har valt i sitt konto.

If you don't recognize specific items on your statement, sign in to your account to review all charges.

Om du inte känner igen specifika poster på kontoutdraget ska du logga in på kontot och gå igenom alla debiteringar.

Visits from our system won't appear as impressions or clicks in your AdWords account - so you won't be charged for these visits.

Besök från vårt system visas inte som visningar eller klick i AdWords-kontot. Du debiteras därför inte för dessa besök.

If you use this option, the amount you're charged per click depends in part on the maximum cost-per-click bid you set in your account, also called maximum CPC bid.

Om du väljer detta alternativ beror beloppet du debiteras per klick delvis på det bud för högsta kostnad per klick du har angivit i kontot, även kallat högsta CPC-bud.

charge {substantiv} (även: preservation, nursing, custody, care)

vård {utr.}

We appealed for the incorporation of a legal base that allows Member States to charge foreign patients the true cost and to have them co-pay for the care they receive in our country.

Vi ville infoga en rättslig grund som tillåter medlemsstaterna att ta ut den verkliga kostnaden för utländska patienter och låta dem vara med och betala för den vård de fått i vårt land.

Although I admit to having certain concerns about the commitment of some of those in charge, as a result of certain particularly active lobbies, I believe that the effort will be worthwhile.

Men även om jag erkänner att jag hyser viss oro över vissa ansvarigas beslutsamhet att gå i den riktningen, p.g.a. vissa särskilt aktiva lobbyister, anser jag att kampen är värd att föras.

If air traffic control services were charged based on average values it might well mean that charges would clearly rise in some areas.

Om flygkontrolltjänsterna skulle avgiftsbeläggas på grundval av genomsnittliga värden, skulle detta mycket väl kunna betyda att avgifterna klart kommer att höjas inom några områden.

charge {substantiv} (även: poundage, fee, excise, dodger)

avgift {utr.}

charge {substantiv} (även: prize, tax, treasure, assessment)

skatt {utr.}

Finally, we shall approve and support Amendment No 40 tabled by the Verts/ALE Group, because we believe that a toll cannot amount to nothing more than a tax or an additional charge.

Slutligen kommer vi att godkänna och stödja ändringsförslag 40 som har lagts fram av Verts/ALE-gruppen, eftersom vi anser att en vägtull inte bara kan vara en skatt eller ännu en pålaga.

There, taxes and social charges are somewhat higher still.

Här är skatterna och de sociala avgifterna ännu något högre.

Fourthly the reform of tax law in order to reduce both the charges on work and to help to bring the national budget more into balance.

För det fjärde, ombildning av skattesystemet för att både minska skatten på arbete och hjälpa till att få statsbudgeten i balans.

It also strikes a blow against tax evasion on the part of European companies falsely claiming to be based outside the EU and not charging VAT to consumers.

Den slår också mot europeiska företag som smiter undan skatten genom att oriktigt hävda att de är etablerade utanför EU och som inte tar ut moms av sina kunder.

Just now, for the first time, charges of smuggling have been brought against multinational companies bringing tobacco into the European Union and attempting to avoid paying the duty due.

För första gången har man nu tagit med förfaranden för smuggel mot multinationella företag som förde in tobak i Europeiska unionen för att undkomma skatten.

charge {substantiv} (även: reward, replacement, repayment, remuneration)

ersättning {utr.}

For basic services, materials and data, however, specialist organisations must be able to recover their costs and make a reasonable charge.

Vad gäller grundläggande service, material och uppgifter måste specialorganisationerna kunna få ersättning för sina kostnader och ta ut en skälig avgift.

These include the proposal that the Commission would be authorised to levy a management charge on the registry for services provided.

Dessa omfattar förslaget om att kommissionen bör ha rätt att kräva ersättning för förvaltningskostnader för tjänster till stöd för registerorganisationens verksamhet.

There is one area that we have so far mentioned only very briefly and that is the EUR 40 that it will be possible, in future, to charge as a flat rate in the event of a late payment.

Det finns ett område som vi hittills bara har nämnt helt kort - det schablonbelopp på 40 euro som i framtiden kommer att vara möjligt att debitera som ersättning för sen betalning.

charge {substantiv} (även: inspection, superintendence, supervision, attention)

tillsyn {utr.}

charge {substantiv} (även: expense, cost)

kostnad {utr.}

The return of electronic waste free of charge will be a good incentive.

Inlämning av elektroniskt avfall utan kostnad vore en bra stimulans i det sammanhanget.

It is quite obvious that Member States should provide visas for these people free of charge.

Det är helt klart att medlemsländerna skall förse dessa personer med visum utan kostnad.

Consumers must have freedom of choice and the possibility of changing their supplier free of charge.

Konsumenter måste få frihet att välja och kunna byta leverantör utan extra kostnad.

In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.

I praktiken bör alla leverantörer av digitala televisionstjänster sända dessa kanaler utan kostnad.

Their application should be processed quickly and free of charge.

Deras ansökan handläggs i regel snabbt och utan kostnad.

charge {substantiv} (även: coaching)

instruktion {utr.}

charge {substantiv} [näring.] (även: accusation, incrimination)

anklagelse {utr.} [näring.]

I am making a political charge, and I expect a politician to respond to it.

Jag gör en politisk anklagelse och jag förväntar att en politiker svarar på det.

He is indicted on a charge of high treason, which is a very strong and extreme charge and for what?

Han åtalas för högförräderi, vilket är en mycket allvarlig och extraordinär anklagelse.

Refusal to recognise another state or the rights of its people is a charge of great magnitude.

Att vägra att erkänna en annan stat eller dess folks rättigheter är en mycket allvarlig anklagelse.

To face prosecution for any charge, a Member must have his or her immunity lifted as the previous speaker said.

För att kunna åtalas för en anklagelse måste en ledamots immunitet upphävas, som föregående talare sade.

This is a very serious charge, Minister, and comes from one of the banking world's own leading members.

Detta är en mycket allvarlig anklagelse, fru minister, som kommer från en av bankvärldens egna ledande medlemmar.

charge {substantiv} [elek.]

laddning {utr.} [elek.]

It must be carry resistible charge passing through the barrier.

De måste bära någon form av laddning sedan dom passerade barriären.

The armour-plating used in the Second World War was pierced by shells with a hollow charge, powered by chemical energy.

Bepansringarna från andra världskriget genomborrades av projektiler med RSV-laddning, med kemisk energi.

Well, in many ways a black hole is an incredibly simple object, because there are only three characteristics that you can describe: the mass, the spin, and the charge.

På många sätt är ett svart hål ett oerhört simpelt objekt, eftersom det endast finns tre attribut som man kan beskriva det med: dess massa, dess spin, och dess laddning.

But with 23 microprocessors and eight charges.

Men med 23 microprocessor och åtta laddningar.

charge {substantiv} (även: outlay, expense, expenditure, spending)

utgift {utr.}

charge {substantiv}

ämbete {neut.}

charge {substantiv} (även: jar, shock, trauma)

chock {utr.}

charge {substantiv} (även: order, injunction, direction, dictate)

befallning {utr.}

charge {substantiv} (även: post, position, place, office)

befattning {utr.}

charge {substantiv}

bekostnad {utr.}

Yes, Mr Verheugen is in charge of negotiating with his US counterpart to promote trade between our two regions, but can he do it by sacrificing European health standards?

Ja, Günter Verheugen är ansvarig för förhandlingar med sin amerikanska motpart för att främja handeln mellan våra två regioner, men får det ske på bekostnad av europeiska hälsonormer?

charge {substantiv}

debitering {utr.}

The charge for the good will generally post to your credit/debit card within a few days.

Debitering för varan bokförs på ditt kredit-/betalkort inom några dagar.

If the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.

Eftersom beställningen har annullerats leder det reserverade beloppet inte till någon debitering.

If your order has been cancelled, the pending amount that you've noticed is only an authorization, not an actual charge.

Om beställningen har annullerats är det utestående beloppet som visas på utdraget bara ett reserverat belopp, inte en faktisk debitering.

If you place an order using a Google Wallet account, you'll receive an automatic email from Google notifying you if there is a failed charge.

Om du gör en beställning med ett Google Wallet-konto får du ett automatiskt e-postmeddelande från Google om det finns en avvisad debitering.

Charges appear on your statement as GOOGLE*Seller's name.

Debiteringen visas på ditt kreditkortsutdrag med GOOGLE*säljarens namn.

charge {substantiv} (även: rate, tariff)

taxa {utr.}

We therefore think it should also be the Member States who ultimately determine the charges.

Därför tycker vi att det också bör vara medlemsländerna som slutligen fastställer taxorna.

charge {substantiv} (även: inspection, guardianship, custody, watch)

uppsikt {utr.}

charge {substantiv} (även: counsel, admonition)

maning {utr.}

charge {substantiv} [mil.] (även: strike)

anfall {neut.} [mil.]

The United Kingdom Government has been leading the charge on that.

Den brittiska regeringen har lett detta anfall.

All right, charge!

All right, anfall!

Of course, I do not imagine Commissioner Kinnock leading a Commission cavalry charge to liberate the Lille-Brussels road.

Jag föreställer mig naturligtvis inte att kommissionär Kinnock skall leda ett anfall för kommissionens kavalleri för att befria vägen mellan Lille och Bryssel.

charge {substantiv} (även: accusation, imputation)

anklagelse {utr.}

charge {substantiv} (även: tax)

pålaga {utr.}

Finally, we shall approve and support Amendment No 40 tabled by the Verts/ALE Group, because we believe that a toll cannot amount to nothing more than a tax or an additional charge.

Slutligen kommer vi att godkänna och stödja ändringsförslag 40 som har lagts fram av Verts/ALE-gruppen, eftersom vi anser att en vägtull inte bara kan vara en skatt eller ännu en pålaga.

Additional charges have been imposed.

Ytterligare pålagor har införts.

charge {substantiv} (även: blast)

The brutal intervention by the police regrettably resulted in the detonation of an explosive charge, which destroyed the cross.

Tyvärr slutade polisens brutala ingripande med att man detonerade en sprängladdning som förstörde korset.

charge {substantiv} (även: accusation, allegement, imputation)

beskyllning {utr.}

charge {substantiv} (även: prescription, injunction)

åläggande {neut.}

charge {substantiv} (även: custody, confinement)

charge {substantiv}

charge {substantiv} (även: word, fee, ransom, password)

lösen {neut.}

charge {substantiv} [tekn.]

charge {enb. plur.} [tekn.]

I have requested, as a first stage, that a regionalised delegation mission be established in Belarus, headed by a chargé d’affaires under the head of mission of Kiev.

Jag har som ett första steg krävt att en regional beskickning inrättas i Vitryssland, ledd av en chargé d’affaires som står under beskickningschefen i Kiev.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "discharge":

Synonymer (engelska) till "charge":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "discharge" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "discharge" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Let me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.

Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.

A good example of this, in my view, is the discharge for the Development Funds.

Ett bra exempel på detta anser jag vara ansvarsfriheten för utvecklingsfonden.

On the contrary, we should support the reports which propose postponing discharge.

Tvärtom bör vi stödja de betänkanden som föreslår att ansvarsfriheten skjuts upp.

Needless to say, there are also areas of concern with regard to the 1997 discharge.

Självklart, herr talman, finns det också orospunkter för ansvarsfriheten 1997.

In anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.

I väntan på detta menar jag att vi bör senarelägga ansvarsfrihetsförfarandet.

So thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.

Så tack allesammans för detta bidrag till den komplicerade ansvarsfrihetsprocessen.

One of the duties of the Committee on Petitions is to discharge that responsibility.

Det hör till utskottets för framställningar åligganden att utöva detta ansvar.

Mr President, in the discharge for 1999, we looked at the budget from all sides.

(DA) Herr talman! I ansvarsfriskrivningen för 1999 har vi gått igenom hela budgeten.

In fact, there is no such thing as beneficial incineration and harmful discharges.

Det är faktiskt inte så att det finns snäll förbrukning och elaka soptippar.

However, I pointed out that we are only at the beginning of this discharge procedure.

Jag påpekade emellertid att vi bara är i början av detta ansvarsfrihetsförfarande.

Agriculture and forestry, however, are still problems, with their diffuse discharges.

Jord- och skogsbruk utgör fortfarande problemområden med sina utspridda belastningar.

Mr President, since 1996, the discharge has acquired a heavy, political significance.

Herr talman! Sedan 1996 har ansvarsfriheten fått en tung politisk betydelse.

Parliament has a path to follow: the discharge procedure, not the budgetary procedure.

Parlamentet har en väg vilken är godkännandet av förvaltningen, inte budgetförfarandet.

Some of them, I am sorry to say, discharge polluting materials into air and water.

Några av dem, måste jag tyvärr säga, släpper ut förorenande material i luft och vatten.

This could be the Council's working motto for the 2006 discharge process.

Detta skulle kunna vara rådets arbetsmotto för ansvarsfrihetsförfarandet 2006.

Mr President, illegal discharges of oil from ships is a major problem in Danish waters.

Det är inte bara en fråga om att havet blir förorenat och att fisket skadas.

Finally, this discharge report is naturally addressed to the Commission.

Slutligen, denna ansvarsfrihetsrapport riktar sig naturligtvis också till kommissionen.

Until they understand this, I think we should postpone granting discharge.

Fram till dess att de förstår detta, tycker jag att vi skall skjuta upp ansvarsfriheten.

We shall return to this subject in connection with the discharge procedure for 2000.

Vi måste återkomma till denna fråga i samband med ansvarsfrihetsförfarandet för år 2000.

This was a significant discharge, because it is the last discharge before the elections.

Detta var ett viktigt ansvarsfrihetsförfarande, eftersom det är det sista före valet.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.