Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Engelsk-svensk översättning av "disability"

 

"disability" svensk översättning

Resultat: 1-40 av 567

disability {substantiv}

disability {substantiv} (även: liability)

handikapp {neut.}

I look forward to seeing further directives, perhaps starting with disability.

Jag ser fram emot ytterligare direktiv, kanske ett som startar med handikapp.

And interestingly, from an identity standpoint, what does it mean to have a disability?

Och, väldigt intressant ur en identitetssynvinkel, vad betyder "att ha ett handikapp"?

Deaf people are often excluded from many areas of society on account of their disability.

På grund av sitt handikapp utesluts döva ofta på många områden i samhället.

I also had the honour of being the rapporteur for the report on disability.

Jag hade också äran att vara föredragande för betänkandet om handikapp.

I would like, under Article 13, to see a specific directive on age and on disability.

Jag vill till exempel se ett specifikt direktiv om ålder och om handikapp under artikel 13.

disability {substantiv}

Movement, activity and health in older people and people down severe disability

Rörelse, aktivitet och hälsa hos äldre personer och personer ned svår funktionsnedsättning

For me, it is very important that no one should be discriminated against on the grounds of disability.

Det är mycket viktigt för mig att ingen diskrimineras p.g.a. funktionsnedsättning.

The Commission also has a new disability strategy.

Kommissionen har också tagit fram en ny strategi för personer med funktionsnedsättning.

Passengers with a disability or reduced mobility will get free assistance at terminals and on board buses or coaches.

Resenärer med funktionsnedsättning eller rörelsehinder får gratis assistans vid terminaler och ombord.

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease are a major factor in long-term disability.

Neurodegenerativa sjukdomar, som alzheimer och parkinson, är en vanlig orsak till långvarig funktionsnedsättning.

disability {substantiv} (även: disablement)

invaliditet {utr.}

Many of those child victims are disabled by cluster munitions and have to live with that disability for the rest of their lives.

Många av dessa barnoffer är invalidiserade av klustervapnen och måste leva med denna invaliditet resten av livet.

And a modern system is a system that offers security, security for job seekers, job security, security in the event of illness, old age or disability.

Moderna system är de som även ger trygghet: trygghet när man söker arbete, trygghet på arbetet, trygghet vid sjukdom, på äldre dagar eller vid invaliditet.

We are all aware that the EU has a significantly ageing population, and companies have a responsibility for maintaining the health of people who go on long-term disability.

Vi är alla medvetna om att EU har en åldrande befolkning, och företagen har ett ansvar för att bevara hälsan hos människor som drabbas av långvarig invaliditet.

disability {substantiv} (även: fault, defect)

lyte {neut.}

disability {substantiv} (även: disablement)

oduglighet {utr.}

ability {substantiv}

ability {substantiv} (även: power, might, genius, faculty)

förmåga {utr.}

The role of ombudsman also demands a certain ability to make the job one’s own.

Rollen som ombudsman kräver även en viss förmåga att göra arbetet till sitt eget.

This requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.

Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.

What comforts me is our proven ability to work together when times get tough.

Det som tröstar mig är vår dokumenterade förmåga att samarbeta i svåra tider.

The main question is the ability of the relevant organisations to absorb the funds.

Huvudfrågan är de relevanta organisationernas förmåga att tillgodogöra sig bidragen.

It also makes demands of our ability to operate in an international context.

Det ställer också krav på vår förmåga att verka i det internationella sammanhanget.

ability {substantiv} (även: power, gift, endowment, talent)

talang {utr.}

This legislation will encourage employers to seek to use the talents, the ability, the experience of all people in our society.

Denna lagstiftning skall uppmuntra arbetsgivare att sträva efter att använda talang, förmåga och erfarenhet hos alla människor i vårt samhälle.

That is incredibly important, and I believe that your Vice-President, Margot Wallström, has the required talents and ability to communicate.

Detta är oerhört viktigt, och jag anser att er vice ordförande, Margot Wallström, har den talang och förmåga som krävs för att nå ut till människor.

ability {substantiv} (även: mastery, faculty, experience, execution)

skicklighet {utr.}

'Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year.

”Politisk skicklighet är att förutsäga vad som kommer att hända i morgon, nästa vecka, nästa månad och nästa år.

In case we lose touch with Mr Jarzembowski, I would like to tell him that we will always remember the ability he demonstrated on that committee.

Om vi skulle tappa kontakten med Georg Jarzembowski vill jag tala om för honom att vi alltid kommer att minnas den skicklighet han visade i det utskottet.

One of the most important issues we need to stress here tonight is that this Parliament has the ability, the innovation and indeed the skill to meet deadlines.

En av de viktigaste frågorna som vi måste betona här i kväll är att detta parlament har förmåga, innovation och förvisso skicklighet att hålla tidsgränser.

A special thank you goes to Mrs Almeida Garrett, who has succeeded in putting her case with great ability, and has also been successful in conducting intelligent mediation.

Ett speciellt tack går till Almeida Garrett, som med stor skicklighet har underbyggt sin ståndpunkt och även har lyckats hitta en intelligent medelväg.

Quotas belittle women, who will end up attaining certain positions simply because of their gender and not on the basis of their skill, ability or aptitude.

Kvotering förminskar kvinnors värde och de kommer i slutänden att få vissa befattningar enbart på grund av sitt kön och inte på grundval av sin skicklighet, kunskap eller lämplighet.

ability {substantiv} (även: power, gift, endowment, brilliance)

begåvning {utr.}

We therefore believe that he deserved to receive a list of Commission candidates with the talent and ability to help make a reality of his ambitious plans.

Vi anser därför att han förtjänade en lista med kandidater till kommissionen med en begåvning och förmåga som skulle kunna bidra till att förverkliga hans ambitiösa planer.

For example, the boy from the north of England who had learning difficulties and was written off by the education service, but was then found to have musical ability.

Som exempel kan nämnas pojken från norra England som hade inlärningssvårigheter och som avfärdades av utbildningsförvaltningen, men sedan upptäckte man att han var en musikalisk begåvning.

At the dawn of the 21st century, we should send a message to the world that the EU recognises the ability in all, the right to equal treatment and equal access to opportunity.

Så här i början av 2000-talet, borde vi sända ett budskap till världen att Europeiska unionen erkänner alla människors begåvning, rätten till likabehandling och tillgång för alla till möjligheter.

ability {substantiv} (även: predisposition, endowment, tendency, talent)

anlag {neut.}

ability {substantiv} (även: predisposition, outline, disposition, command)

disposition {utr.}

ability {substantiv} (även: efficiency, competence, capacity, capability)

duglighet {utr.}

Members of the Court should be appointed on the basis of their ability and specific skills, not on the basis of their nationality.

Revisionsrättens ledamöter bör utnämnas på grundval och sin duglighet och sina särskilda färdigheter, inte på grundval av sin nationalitet.

At that time - and I must insist on this - the European Central Bank displayed skill, good leadership and management and the ability to maintain the principles of independence.

I det läget såg vi - jag vill betona det - Europeiska centralbankens duglighet, dess skickliga ledning och förmågan att upprätthålla kriterierna om självständighet.

In view of the fact that there are only seven members of the panel and that their task is a very responsible one, it is important they be persons of impeccable reputation and high ability.

Eftersom kommittén endast har sju ledamöter och de har en mycket ansvarsfull uppgift är det viktigt att de är personer med klanderfritt anseende och hög duglighet.

ability {substantiv} (även: genius, faculty, turn, vocation)

fallenhet {utr.}

ability {substantiv}

abilitet {utr.}

ability {substantiv}

välmåga {utr.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "disability":

Synonymer (engelska) till "ability":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "disability" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "disability" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

My group is organising a meeting for people with disabilities on the 24 September.

Min grupp anordnar ett möte för människor med funktionshinder den 24 september.

It also underlines the need to mainstream disability issues into all policies.

I betänkandet betonas också behovet av att införliva handikappfrågor i alla frågor.

But for those with the most severe disabilities unemployment was all of 70 percent.

För de allra svårast funktionshindrade var arbetslösheten dock hela 70 procent.

The Member States are mainly responsible for implementing disability policy.

Medlemsstaterna ska bära huvudansvaret för genomförandet av handikappolitiken.

10 years ago the UN adopted its Standard Rules for people with disabilities.

För tio år sedan antog FN sina standardregler för personer med funktionshinder.

This prohibits discrimination on a number of grounds, including disability.

Där förbjuds diskriminering av olika anledningar, däribland funktionshinder.

I need to support my intergroup chairman, Richard Howitt, on the issue of disability.

Jag måste stödja min gruppordförande Richard Howitt i frågan om funktionshinder.

There are approximately 38 million people in the European Union who have a disability.

Det finns ungefär 38 miljoner människor med funktionshinder inom Europeiska unionen.

It is cynical political manipulation to play games with disability rights.

Det är cynisk politisk manipulering att leka med funktionshindrades rättigheter.

I also think that we need to pay particular attention to gender and disability.

Jag anser också att vi måste ge särskild uppmärksamhet till köns- och handikappfrågan.

2.In which Member States is deafblindness recognised as a distinct disability?

2.I vilka medlemsstater erkänns dövblindhet som ett eget funktionshinder?

4.In which Member States is deafblindness recognised as a distinct disability?

4.I vilka medlemsstater erkänns dövblindhet som ett eget funktionshinder?

Foetal diagnosis must not be used for screening out people with disabilities.

Fosterdiagnostik får inte användas till att sortera bort människor med funktionshinder.

How then would the special needs of people with disabilities be affected?

Vad skulle detta innebära för funktionshindrade människors särskilda behov?

In: The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence.

In: The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence.

Today, the disability index is 60% on average in the twenty-five Member States.

I dag är handikappindex 60 procent i genomsnitt i de 25 medlemsstaterna.

These are people with a disability, and the conclusions are not very comfortable reading.

Det handlar om funktionshindrade personer och slutsatserna är inte någon trevlig läsning.

The disabled have the right to break out of the vicious circle of poverty and disability.

De funktionshindrade har rätt att ta sig ur den onda cirkeln med fattigdom och oförmåga.

The question remains whether long-term illness falls under the heading of disability.

Frågan som kvarstår är huruvida långsiktig sjukdom faller under rubriken funktionshinder.

I also sought advice from another 100 disability organisations across the European Union.

Jag har också rådfrågat 100 andra handikapporganisationer över hela Europeiska unionen.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.