Engelsk-svensk översättning av "disability"

EN disability Svensk översättning

disability {substantiv}
ability {substantiv}

EN disability
play_circle_outline
{substantiv}

disability (även: liability)
I look forward to seeing further directives, perhaps starting with disability.
Jag ser fram emot ytterligare direktiv, kanske ett som startar med handikapp.
And interestingly, from an identity standpoint, what does it mean to have a disability?
Och, väldigt intressant ur en identitetssynvinkel, vad betyder "att ha ett handikapp"?
Deaf people are often excluded from many areas of society on account of their disability.
På grund av sitt handikapp utesluts döva ofta på många områden i samhället.
disability (även: disablement)
Many of those child victims are disabled by cluster munitions and have to live with that disability for the rest of their lives.
Många av dessa barnoffer är invalidiserade av klustervapnen och måste leva med denna invaliditet resten av livet.
And a modern system is a system that offers security, security for job seekers, job security, security in the event of illness, old age or disability.
Moderna system är de som även ger trygghet: trygghet när man söker arbete, trygghet på arbetet, trygghet vid sjukdom, på äldre dagar eller vid invaliditet.
   – Mr President, Commissioner, 4.8 million accidents a year resulting in 5 200 deaths and leaving 13 000 victims with permanent disabilities.
Det sker 4,8 miljoner olyckor per år, som leder till 5 200 dödsfall och orsakar permanent invaliditet för 13 000 offer.
Movement, activity and health in older people and people down severe disability
Rörelse, aktivitet och hälsa hos äldre personer och personer ned svår funktionsnedsättning
For me, it is very important that no one should be discriminated against on the grounds of disability.
Det är mycket viktigt för mig att ingen diskrimineras p.g.a. funktionsnedsättning.
The Commission also has a new disability strategy.
Kommissionen har också tagit fram en ny strategi för personer med funktionsnedsättning.
disability (även: defect, fault)
disability (även: disablement)

Synonymer (engelska) till "disability":

disability
ability
English

Användningsexempel för "disability" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt also underlines the need to mainstream disability issues into all policies.
I betänkandet betonas också behovet av att införliva handikappfrågor i alla frågor.
EnglishI need to support my intergroup chairman, Richard Howitt, on the issue of disability.
Jag måste stödja min gruppordförande Richard Howitt i frågan om funktionshinder.
EnglishIt is cynical political manipulation to play games with disability rights.
Det är cynisk politisk manipulering att leka med funktionshindrades rättigheter.
EnglishThe Member States are mainly responsible for implementing disability policy.
Medlemsstaterna ska bära huvudansvaret för genomförandet av handikappolitiken.
EnglishI also think that we need to pay particular attention to gender and disability.
Jag anser också att vi måste ge särskild uppmärksamhet till köns- och handikappfrågan.
EnglishToday, the disability index is 60% on average in the twenty-five Member States.
I dag är handikappindex 60 procent i genomsnitt i de 25 medlemsstaterna.
English2.In which Member States is deafblindness recognised as a distinct disability?
2.I vilka medlemsstater erkänns dövblindhet som ett eget funktionshinder?
English4.In which Member States is deafblindness recognised as a distinct disability?
4.I vilka medlemsstater erkänns dövblindhet som ett eget funktionshinder?
EnglishThis prohibits discrimination on a number of grounds, including disability.
Där förbjuds diskriminering av olika anledningar, däribland funktionshinder.
EnglishThere are approximately 38 million people in the European Union who have a disability.
Det finns ungefär 38 miljoner människor med funktionshinder inom Europeiska unionen.
EnglishIt is very important that we have a disability criterion in the structural funds.
Det är mycket viktigt att det finns ett kriterium för funktionshinder inom strukturfonderna.
EnglishThe question remains whether long-term illness falls under the heading of disability.
Frågan som kvarstår är huruvida långsiktig sjukdom faller under rubriken funktionshinder.
EnglishToday she works with what she calls critical disability research in gender research.
Idag arbetar hon med vad hon kallar kritisk funktionshinderforskning inom genusforskningen.
EnglishMr President, you, the Commissioner and I all live with a disability.
Herr talman! Ni, kommissionsledamoten och jag, vi lever alla med ett funktionshinder.
EnglishIn: The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence.
In: The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence.
EnglishI also sought advice from another 100 disability organisations across the European Union.
Jag har också rådfrågat 100 andra handikapporganisationer över hela Europeiska unionen.
EnglishThe disabled have the right to break out of the vicious circle of poverty and disability.
De funktionshindrade har rätt att ta sig ur den onda cirkeln med fattigdom och oförmåga.
EnglishIt should cover disability, age, religion or belief and sexual orientation.
Det bör omfatta funktionshinder, ålder, religion eller trosuppfattning och sexuell läggning.
EnglishThe issue of disability amongst children and young people is especially important.
Frågan om funktionshindrade barn och ungdomar är särskilt viktig.
EnglishIn addition, a training session on disability was held in September 2005.
Dessutom hölls en utbildningskurs om funktionshinder i september 2005.