Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Engelsk-svensk översättning av "departure"

 

"departure" svensk översättning

Resultat: 1-44 av 317

departure {substantiv}

departure {substantiv}

avvikelse {utr.} [bild.]

Unilateral departure from the Conventions would, by contrast, be quite unacceptable.

En ensidig avvikelse från konventionerna skulle däremot vara tämligen oacceptabel.

The crisis marked a departure from our European way of doing business.

Krisen utgjorde en avvikelse från vårt europeiska handlingssätt.

Lane departure warning systems and electronic stability control are also important.

Varningssystem vid avvikelse ur fil och elektroniska stabilitetskontrollsystem är också viktiga.

What we now have before us is therefore very much a radical departure from this.

Det som nu ligger framför oss är därför i mångt och mycket en genomgripande avvikelse från detta.

Any form of EU tax would be a departure from this principle.

Varje form av EU-skatt vore en avvikelse från den principen.

departure {substantiv} (även: passing, end, decease, death)

död {utr.}

departure {substantiv} (även: retirement, resignation, discharge, superannuation)

avgång {utr.}

President Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.

President Putin meddelade den ryska regeringens avgång för några dagar sedan.

His departure has opened the way to the possible transformation of Egypt.

Hans avgång öppnar vägen för en möjlig omvandling av Egypten.

We were delighted, Commissioner, at the departure of General Guei.

Herr kommissionär, vi gladde oss åt general Gueis avgång.

Muammar Gaddafi's departure is a matter of urgency today.

skriftlig. - (FR) Muammar Khadaffis avgång är i dag mycket angelägen.

That will depend on free and fair elections in Serbia and, I hope, on the departure of Mr Milosevic.

Detta kommer att vara beroende av fria och rättvisa val i Serbien och av, hoppas jag, Milosevic avgång.

departure {substantiv} (även: deviation)

avsteg {neut.}

It has not escaped our attention that this departure favours big financial and industrial groups.

Det har inte undgått oss att detta avsteg främjar stora ekonomiska och industriella grupperingar.

It marks a huge departure from EU legislation and practice.

Det innebär ett enormt avsteg från EU:s lagstiftning och praxis.

This decision is therefore a departure from the rules.

Detta beslut är därför ett avsteg från bestämmelserna.

Mr President, in our Group we view Eurodac as a drastic departure from the Dublin Convention.

Herr talman! I vår grupp upplever vi Eurodac som ett våldsamt avsteg från bestämmelserna i Dublinkonventionen.

Accepting a 48-hour working week when 35 hours is being considered in many countries is a major departure and we must not go beyond this.

Att acceptera 48 timmars arbetsvecka när man i många länder talar om 35-timmarsvecka är redan det ett stort avsteg. Det får inte gå längre.

departure (in conversation) {substantiv}

vändning (i samtal) {utr.}

departure {substantiv}

avresa {utr.}

This will be a new formal departure in future.

Detta blir en ny formell avresa mot framtiden.

A document with a number of tips regarding things you should think about prior to departure, such as insurance during work-trips.

Ett dokument med några tips på vad du bör tänka på innan avresa, så som försäkring under tjänsteresor.

One example is the necessity of economic migrants having access, following their departure, to the money paid by them into European social security schemes.

Ett exempel är vikten av att ekonomiska migranter efter sin avresa får tillgång till de pengar de betalat in till europeiska system för social trygghet.

Similarly, all would agree on the importance of health screening on departure from the affected areas and the provision of information to passengers and flight crews.

På samma sätt borde alla enas om vikten av hälsokontroll vid avresa från drabbade områden och tillhandahållandet av information till passagerare och flygpersonal.

The European Parliament has enforced the principle of voluntary departure, so that what does not currently exist in all Member States will, in future, be a principle.

Europaparlamentet har genomfört principen med frivillig avresa, så att det som för närvarande inte finns i alla medlemsstater i framtiden kommer att bli en princip.

departure {substantiv} (även: start)

avfärd {utr.}

It is half past eight in the morning when we step into the mini bus for departure to Kalix.

Klockan är halv nio på morgonen och vi kliver in i minibussen för avfärd mot Kalix.

Was it not the forthcoming announcement of joint patrols in Italy and Libya that hastened the departure of boats to Europe in recent weeks?

Är det inte meddelandet om att Italien och Libyen ska börja patrullera gemensamt som har påskyndat båtarnas avfärd till Europa de senaste veckorna?

An on-call official veterinarian must be informed about the route prior to the departure of any horse transported in dedicated transport in an outbreak.

En jourhavande officiell veterinär skall informeras om färdvägen före avfärd med häst som transporteras i särskilt utsedd hästtransport vid ett utbrott.

departure {substantiv} (även: passing, decease)

bortgång {utr.}

If we look for prominent women in the recent period, we are struck by the departure of two people: Mother Teresa and Diana, Princess of Wales.

Om man letar efter framträdande kvinnor under senare tid slås man av två personers bortgång: Moder Terersas och Dianas.

departure {substantiv}

departure {substantiv}

departure {substantiv}

bortfärd {utr.}

departure {substantiv}

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "departure":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "departure" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "departure" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.

Förslagets utgångspunkt är att en asylsökande egentligen är en misstänkt person.

(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.

(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.

The point of departure must be that all documents are to be accessible to the public.

Utgångspunkten skall vara att alla dokument skall vara tillgängliga för allmänheten.

This is a new departure and it is a very worthwhile and welcome departure.

Detta är en nyorientering och det är en mycket värdefull och välkommen nyorientering.

The politicians could not be more inactive than they are now, even after his departure.

Politikerna kunde inte vara mer inaktiva än de är just nu, inte ens sedan han rest.

Is it simply that they are made to wait two, three or four hours in the departure hall?

Handlar det bara om att de måste vänta i två, tre eller fyra timmar i avgångshallen?

Fourthly, the ban on departure in adverse weather conditions proposed by the Commission.

För det fjärde: det avgångsförbud vid storm som kommissionen föreslagit.

I believe that Mr Botz's report offers a good point of departure for this.

Jag anser att kollega Botz betänkande därför är en god utgångsposition.

The point of departure is that it applies to anyone in a state of illegality.

Utgångspunkten är att det är tillämpligt på alla som befinner sig i en illegal situation.

I hope that we have made a start here this evening and that this has been a new departure.

Jag hoppas att vi har börjat om här i kväll och att detta blir ett nytt avstamp.

Paragraphs 1 to 7 of the guidelines to this communication provide good points of departure.

Punkterna 1-7 i riktlinjerna i detta meddelande ger goda anknytningspunkter.

I think that we should not confuse respect for diversities with a departure of this nature.

Enligt min mening bör man inte förväxla respekt för olikheter och ett sådant brott.

The forthcoming summit will provide the opportunity for a new departure.

Det kommande toppmötet kommer att ge möjlighet till ett nytt avstamp.

In this respect I would like to highlight the countries of departure.

I detta avseende skulle jag vilja belysa de länder som sjukvårdspersonalen flyttar från.

In my view, this is a good departure point for dealing with future difficulties.

Enligt min bedömning är det en bra utgångspunkt för att ta sig an svårigheterna i framtiden.

This does not mean full-blown democracy but is certainly a departure from the past.

Detta innebär inte en fullständig demokrati men det är absolut en förbättring från tidigare.

The Commission's White Paper is a good point of departure for continued work on the strategy.

Kommissionens vitbok är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med strategin.

Moreover, respect for human rights must be, and remain, its indispensable point of departure.

Vi vill även att de mänskliga rättigheterna skall vara och förbli en orubblig utgångspunkt.

My report contains a proposal that may serve as a point of departure.

I mitt betänkande ingår ett förslag som kan tjäna som utgångspunkt.

It is about acting from the heart and taking the company as one's point of departure.

Att låta hjärtat vara med. Att låta verksamheten vara utgångspunkt.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.