Engelsk-svensk översättning av "departure"

EN departure Svensk översättning

departure {substantiv}

EN departure
play_circle_outline
{substantiv}

departure (även: discharge, resignation, retirement, superannuation)
President Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
President Putin meddelade den ryska regeringens avgång för några dagar sedan.
Muammar Gaddafi's departure is a matter of urgency today.
. - (FR) Muammar Khadaffis avgång är i dag mycket angelägen.
His departure has opened the way to the possible transformation of Egypt.
Hans avgång öppnar vägen för en möjlig omvandling av Egypten.
departure (även: deviation)
This decision is therefore a departure from the rules.
Detta beslut är därför ett avsteg från bestämmelserna.
It marks a huge departure from EU legislation and practice.
Det innebär ett enormt avsteg från EU:s lagstiftning och praxis.
It has not escaped our attention that this departure favours big financial and industrial groups.
Det har inte undgått oss att detta avsteg främjar stora ekonomiska och industriella grupperingar.
departure
This will be a new formal departure in future.
A document with a number of tips regarding things you should think about prior to departure, such as insurance during work-trips.
Ett dokument med några tips på vad du bör tänka på innan avresa, så som försäkring under tjänsteresor.
In such a case of temporary stay, the person should obtain an E111 form before departure.
Vid en sådan tillfällig vistelse skall personen införskaffa formulär E111 före avresan.
departure (även: start)
It is half past eight in the morning when we step into the mini bus for departure to Kalix.
Klockan är halv nio på morgonen och vi kliver in i minibussen för avfärd mot Kalix.
Was it not the forthcoming announcement of joint patrols in Italy and Libya that hastened the departure of boats to Europe in recent weeks?
Är det inte meddelandet om att Italien och Libyen ska börja patrullera gemensamt som har påskyndat båtarnas avfärd till Europa de senaste veckorna?
An on-call official veterinarian must be informed about the route prior to the departure of any horse transported in dedicated transport in an outbreak.
En jourhavande officiell veterinär skall informeras om färdvägen före avfärd med häst som transporteras i särskilt utsedd hästtransport vid ett utbrott.
departure
Unilateral departure from the Conventions would, by contrast, be quite unacceptable.
En ensidig avvikelse från konventionerna skulle däremot vara tämligen oacceptabel.
The crisis marked a departure from our European way of doing business.
Krisen utgjorde en avvikelse från vårt europeiska handlingssätt.
Lane departure warning systems and electronic stability control are also important.
Varningssystem vid avvikelse ur fil och elektroniska stabilitetskontrollsystem är också viktiga.
departure (även: decease, passing)
If we look for prominent women in the recent period, we are struck by the departure of two people: Mother Teresa and Diana, Princess of Wales.
Om man letar efter framträdande kvinnor under senare tid slås man av två personers bortgång: Moder Terersas och Dianas.
departure
departure (även: death, decease, end, passing)

trending_flat
"in conversation"

departure
play_circle_outline
vändning {utr.} (i samtal)

Synonymer (engelska) till "departure":

departure

Användningsexempel för "departure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
EnglishThe proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Förslagets utgångspunkt är att en asylsökande egentligen är en misstänkt person.
EnglishThe point of departure must be that all documents are to be accessible to the public.
Utgångspunkten skall vara att alla dokument skall vara tillgängliga för allmänheten.
EnglishI hope that we have made a start here this evening and that this has been a new departure.
Jag hoppas att vi har börjat om här i kväll och att detta blir ett nytt avstamp.
EnglishThe politicians could not be more inactive than they are now, even after his departure.
Politikerna kunde inte vara mer inaktiva än de är just nu, inte ens sedan han rest.
EnglishThis is a new departure and it is a very worthwhile and welcome departure.
Detta är en nyorientering och det är en mycket värdefull och välkommen nyorientering.
EnglishIs it simply that they are made to wait two, three or four hours in the departure hall?
Handlar det bara om att de måste vänta i två, tre eller fyra timmar i avgångshallen?
EnglishThe point of departure is that it applies to anyone in a state of illegality.
Utgångspunkten är att det är tillämpligt på alla som befinner sig i en illegal situation.
EnglishIn my view, this is a good departure point for dealing with future difficulties.
Enligt min bedömning är det en bra utgångspunkt för att ta sig an svårigheterna i framtiden.
EnglishI think that we should not confuse respect for diversities with a departure of this nature.
Enligt min mening bör man inte förväxla respekt för olikheter och ett sådant brott.
EnglishI believe that Mr Botz's report offers a good point of departure for this.
Jag anser att kollega Botz betänkande därför är en god utgångsposition.
EnglishParagraphs 1 to 7 of the guidelines to this communication provide good points of departure.
Punkterna 1-7 i riktlinjerna i detta meddelande ger goda anknytningspunkter.
EnglishThis does not mean full-blown democracy but is certainly a departure from the past.
Detta innebär inte en fullständig demokrati men det är absolut en förbättring från tidigare.
EnglishFourthly, the ban on departure in adverse weather conditions proposed by the Commission.
För det fjärde: det avgångsförbud vid storm som kommissionen föreslagit.
EnglishWe endorse the departure of the entire Commission as something which is inevitable.
Vi stöder att hela kommissionen avgår eftersom det är oundvikligt.
EnglishIn my view, the Commission's proposal represents a reasonable point of departure.
Jag tyckte att kommissionens förslag var en rimlig utgångspunkt.
EnglishThe Commission's White Paper is a good point of departure for continued work on the strategy.
Kommissionens vitbok är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med strategin.
EnglishThat is an important act of solidarity, and an important point of departure.
Det är en viktig solidaritetshandling, och en viktig utgångspunkt.
EnglishWe are not willing to contemplate any departure from the principle of the rotating presidency.
Vi är inte beredda att gå med på att regeln om ett roterande ordförandeskap överges.
EnglishIt is about acting from the heart and taking the company as one's point of departure.
Att låta hjärtat vara med. Att låta verksamheten vara utgångspunkt.