EN connection
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. amerikansk engelska
  3. teknik, amerikansk engelska
  4. religion, amerikansk engelska

1. allmänt

connection
The value added, the commercial potential of every connection is going up all the time.
Mervärdet, den kommersiella potentialen hos varje uppkoppling ökar hela tiden.
A News error occurred: Invalid NNTP connectionTry connecting again.
Fel i diskussionsgrupper: ogiltig NNTP-uppkoppling.
Failed to open a connection to '' due to LDAP error '' (0x02X).
Kunde inte öppna uppkoppling till '' på grund av LDAP-felet '' (0x02X).

2. amerikansk engelska

connection (även: employment, favor, office, place)
3.requirements concerning practical guidance for students, trainees etc. in connection with training which under EC law constitutes a service of general interest.
3.krav på praktisk vägledning för studerande, praktikanter m.m. i samband med en utbildning som är en tjänst i allmänhetens intresse enligt EU-lagstiftningen.
connection (även: accommodation, area, capacity, employment)
volume_up
plats {utr.}
The organisation Journalists Without Frontiers has published a list in connection with press freedom on which, out of 158 countries, Russia is in 148th place.
Organisationen Reportrar utan gränser har offentliggjort en förteckning över tryckfriheten i 158 länder, där Ryssland hamnar på 148: e plats.
In this connection it is only fair to mention the ongoing help received from both the Commission and the Ombudsman.
I detta sammanhang är det på sin plats att tacka för den ovärderliga hjälp som vi får från såväl kommissionen som Europeiska ombudsmannen.
connection (även: association, bearing, concern, liaison)
volume_up
samband {neut.}
The problems arise in connection with the commercial utilisation of animals.
Problemen uppstår i samband med den kommersiella användningen av djuren.
What steps has the Commission taken in connection with these developments?
Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit i samband med denna utveckling?
There are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
Det föreligger också grundläggande problem för budgeten i samband med kategori 1.
connection (även: contact, switch, touch, contingence)
Accordingly, the Commission’s action automatically sets off a connection with Parliament.
Kommissionens åtgärder utlöser därför automatiskt en kontakt med parlamentet.
 Has contact been taken up with the Turkish Government in this connection?
 Har någon kontakt om detta tagits med den turkiska regeringen?
Has contact been taken up with the Turkish Government in this connection?
Har man tagit kontakt med den turkiska regeringen i denna fråga?
connection (även: employment, hiring, job, place)
One of the problems to be emphasised in this connection is the excessive red-tape and slow procedures for taking on staff.
Ett av de problem som måste betonas i detta sammanhang är den överdrivna byråkratin och de långsamma förfarandena för anställning av personal.
connection (även: experience, internship, job experience, practice)
connection (även: conveyance, direction, government, guidance)
In that connection, I also welcome the decision by the Council to send the EULEX Kosovo mission led by Yves de Kermabon.
I detta sammanhang välkomnar jag också rådets beslut att sända Kosovomissionen Eulex under ledning av Yves de Kermabon.
In this connection the future Commission will commit itself to relaunching negotiations on a framework decision on racism and xenophobia, which has been blocked in the Council for far too long.
Alla dessa initiativ, och andra som kommissionärerna kan komma att överväga eller som ni föreslår, kommer att beredas under min ledning.
However, higher government subsidies are no guarantee of a closer connection between the parties' leadership and apparatus on the one hand and the parties' membership on the other.
Men högre partistöd är ingen garanti för en närmare förbindelse mellan partiernas ledning och apparat å ena sidan och partiernas medlemmar å andra sidan.
connection (även: batch, match, part, round)
volume_up
parti {neut.}
During the hearing, she indicated repeatedly that she cannot be blamed for the suspicion levelled at her party in connection with receiving anonymous donations.
Under utfrågningen antydde hon upprepade gånger att hon inte kan lastas för den misstanke som riktas mot hennes parti med anledning av det har mottagit anonyma bidrag.
Mr President, I fail to understand why, at the start of the sitting, Mrs Napoletano referred to my party, Forza Italia, in connection with the incident which occurred in the Chamber.
Jag förstår inte varför Napoletano i sessionens inledning åberopade mitt parti, Forza Italia, i samband med det som hände i kammaren.
connection (även: association, band, cement, club)
connection (även: affiliation, association)
The exhibitor must be able to substantiate such a connection if so required.
Det ankommer på utställaren att kunna bevisa sådan anknytning.
It is this connection, it is this link that some want to destroy.
Det är denna anknytning, detta band, som man vill förstöra.
We reject that interpretation too, especially in connection with the first sentence.
Vi tillbakavisar även den tolkningen, särskilt med anknytning till den första meningen.
connection (även: adherence, affiliation, association, concurrence)
Using SSL provides greater privacy and security than an unencrypted web connection.
SSL ger större sekretess och säkerhet än en okrypterad anslutning.
There are few legal questions raised in connection with this report.
Det är få rent juridiska frågor som uppkommer i anslutning till betänkandet.
Introduce a number of demonstrators in connection with welding
Införa ett antal demonstratorer i anslutning till svetsning
connection (även: degree, family, relatives, stock)
volume_up
släkt {utr.}
connection (även: bearing, coherence, context, contexture)
In this connection the cooperation of the tobacco industry will be essential.
I detta sammanhang kommer samarbetet med tobaksindustrin att vara avgörande.
Cooperation with the global community must of course be central in this connection.
Samarbetet med världsamfundet måste självfallet vara centralt i detta sammanhang.
That means that the Lisbon process is the most important thing in this connection.
Detta innebär att Lissabonprocessen är det viktigaste i detta sammanhang.
connection (även: circle, circuit, circuitry, division)
volume_up
krets {utr.}
connection (även: alliance, kin, kinship, relatedness)
connection (även: alliance, association, bond, commitment)
Construct connection - As soon as you select an individual table or query, a connection to the data source is constructed.
Skapa förbindelse - när du markerar en tabell eller en sökning skapas en förbindelse till datakällan.
At present, there is only one daily connection in each direction, both in the middle of the night.
För närvarande finns bara en daglig förbindelse i vardera riktningen, och båda går mitt i natten.
I believe it is important to establish a connection with inland waterway transport.
Jag anser att det är viktigt att få till stånd en förbindelse med transporten på de inre vattenvägarna.
connection (även: association, communion, community, company)
connection (även: collateral, cousin, kin, relation)
connection (även: clientele, custom, goodwill)
connection (även: clientele)
connection (även: lot)
volume_up
anhang {neut.}
connection (även: connexion)
Organizations that hold a dominant market position will have to offer new market operators access and connection under transparent, reasonable and non-discriminatory conditions.
Organisationer med marknadsdominerande ställning kommer att vara tvungna att erbjuda nya marknadsaktörer tillträde och samtrafik på öppna, rimliga och icke diskriminerande villkor.
connection (även: join, joint, seam, splice)
volume_up
skarv {utr.}
connection
connection

3. teknik, amerikansk engelska

connection
volume_up
koppling {utr.} [tekn.]
Check if there's a connection between the grandfather and the Toymaker.
Kolla om det fins nån koppling mellan morfar och Leksaksmakaren.
This would create a connection between Europe and the people of Europe.
Detta skulle skapa en koppling mellan Europa och Europas folk.
A direct connection cannot be made between European and national budgets.
Man kan inte göra en direkt koppling mellan EU-budgeten och de nationella budgetarna.

4. religion, amerikansk engelska

connection
volume_up
samfund {neut.} [reli.]

Synonymer (engelska) till "connection":

connection

Användningsexempel för "connection" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA first step in this connection is a certification system for type and origin.
Ett första steg i den riktningen är ett certifieringssystem för typ och ursprung.
EnglishThat is a common problem in connection with our development and association aid.
Detta är ett vanligt problem när det gäller vårt utvecklings- och associationsstöd.
EnglishThe only difference we have is on how to strengthen the connection capacity.
Den enda skillnaden som finns är hur vi skall stärka sammankopplingskapaciteten.
EnglishA high child mortality rate is of course the connection with the status of women.
En hög barnadödlighetsnivå är naturligtvis kopplad till kvinnornas ställning.
EnglishWhat sanctions or other measures is the Commission considering in this connection?
Vilka sanktioner eller andra åtgärder kan kommissionen tänka sig i detta avseende?
EnglishIn connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.
Det gläder mig att parlamentet har gått sin egen väg i fråga om CE-märkningen.
EnglishWill the Commission say what specific measures it has taken in this connection?
Kan kommissionen upplysa mig om vilka åtgärder den vidtagit med anledning av detta?
EnglishAmongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
Bland annat föreslås ett beslutsamt agerande när det gäller efterfrågan på energi.
EnglishI therefore ask that a resolution be taken in connection with the oral question.
Därför ber jag att en resolution får bli resultatet av den muntliga frågan.
EnglishAs I am in the Great Alaskan Bush, satellite is my connection to the world."
Eftersom jag bor i den stora alaskabushen är satelliten min länk till världen."
EnglishNow to a question which was touched on in connection with my country, Greece.
För att nu komma till den fråga som togs upp angående mitt hemland, Grekland.
EnglishIn this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
Sett ur det perspektivet är självständighetsförklaringen en normal process.
EnglishAs I said, all Member States have huge problems in connection with the labour market.
Samtliga medlemsländer har som sagt stora problem när det gäller arbetsmarknaden.
EnglishThere is a connection here, which means that Amendment 14 cannot be approved either.
Detta hänger ihop och det innebär att inte heller ändringsförslag 14 kan godkännas.
EnglishI would also like to establish a connection with tomorrow's debate, Mr President.
Herr talman, jag skulle också vilja säga några ord om morgondagens debatt.
EnglishObviously, animal experiments must not take place in connection with cosmetic products.
Självfallet skall djurförsök inte förekomma när det gäller kosmetiska produkter.
EnglishThere is a connection here, which means that Amendment 14 cannot be approved either.
Detta hänger ihop och det innebär att inte heller ändringsförslag 14 kan godkännas.
EnglishThe report refers in this connection to an effective monitoring mechanism.
I betänkandet hänvisas i detta avseende till en effektiv övervakningsmekanism.
EnglishSelect a driver from the list and mark this box in order to pool its connection.
Välj en drivrutin i listan och markera den här rutan för att poolning ska göras för den.
EnglishYou mentioned the question of tax havens and money laundering in connection with this.
Ni nämnde frågan om skatteparadis och penningtvätt vilka förknippas med detta.