Engelsk-svensk översättning av "to confirm"

EN to confirm Svensk översättning

EN to confirm
volume_up
[confirmed|confirmed] {verb}

  1. allmänt
  2. näringsliv
  3. religion

1. allmänt

to confirm (även: to acknowledge, to bear out, to certify, to corroborate)
Can the Commission confirm that this position will be maintained?
Kan kommissionen bekräfta att denna förhandlingsposition kommer att upprätthållas?
In conclusion, may I now confirm the Commission's position on the amendments.
Kan jag nu avslutningsvis bekräfta kommissionens inställning till ändringsförslagen.
Can the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?
Kan kommissionären bekräfta att han skriver under uttalandet från transportutskottet?
to confirm
The Commission's implementation reports confirm that the programme objectives have been achieved.
Kommissionens genomföranderapporter bekräftar att programmens syften uppnåtts.
The Commission' s implementation reports confirm that the programme objectives have been achieved.
Kommissionens genomföranderapporter bekräftar att programmens syften uppnåtts.
Confirm the dialog with OK to transfer the data in the user register.
Om Du bekräftar med OK, visas uppgifterna i användarregistret.
to confirm (även: to accept, to accredit, to admit, to adopt)
At that meeting, Mercosur refused to confirm the best offers exchanged.
Vid detta möte vägrade Mercosur att godkänna utbytet av de bästa erbjudanden.
Yet, there has been no evidence in the railway sector to confirm the belief that liberalisation is the only way it can be revived.
På järnvägsområdet kan vi inte godkänna dogmen om avreglering som ett enda sätt för nystart.
It is therefore up to you to confirm the approval of the text by your vote, thus opening the way to its final adoption.
Det är med andra ord ni som nu skall slutgiltigt godkänna texten och bereda väg för dess slutliga godkännande.
to confirm (även: to back, to back up, to buoy up, to corroborate)
The Government's own investigation confirmed that 93% of all killings were the responsibility of the Government's own armed forces.
Regeringens egen undersökning bekräftade att dess väpnade styrkor stod för 93 procent av alla mord.
If we analyse the efficacy of our cooperation for development, we will confirm that in those countries where democracy and respect for human rights are improved, everything works better.
Om vi analyserar hur effektivt vårt utvecklingssamarbete är, kommer vi att kunna styrka att allting funderar bättre i de länder där demokrati och respekt gör framsteg.
Mr President, the recent election in your country confirmed that the people of Ukraine have embraced democracy.
Vi anser att den oranga revolutionens tolv dagar inte bara visade på styrkan i ert lands längtan efter demokrati, president Jusjtjenko.
to confirm (även: to bolster, to cement, to energise, to fortify)
At the Summit we will confirm our commitment to strengthening non-proliferation and encourage closer cooperation.
Vid toppmötet kommer vi att bekräfta vårt engagemang för att stärka icke-spridning och uppmuntra närmare samarbete.
The Socialist motion of censure was a motion of confirmation of the Commission.
Det socialistiska förslaget till misstroendevotum var ett förslag till att stärka kommissionen.
It was a good summit, it was pragmatic and constructive in character and it confirmed Russia's desire for a stronger relationship with the European Union.
Det var ett bra, praktiskt inriktat och konstruktivt toppmöte, som bekräftade att Ryssland vill stärka sina förbindelser med EU.
to confirm (även: to affirm, to attest, to certify, to testify)
She can confirm that we took on about 80% of Parliament’s proposals.
Hon kan intyga att vi antog cirka 80 procent av parlamentets förslag.
I will also be able to confirm that you were present.
I cannot see my name on the attendance register, but my neighbours can confirm that I was here.
Jag ser inte mitt namn i protokollet och mina bänkgrannar kan intyga att jag åtminstone var fysiskt närvarande.
to confirm (även: to authenticate, to certify, to corroborate, to verify)
After analysis, however, OLAF was unable to confirm any of the fraud cases of which it had been informed.
Efter analys lyckades dock inte OLAF att bestyrka något av de bedrägerifall som den hade blivit informerad om.
to confirm (även: to ratify)
How are citizens to understand that their elected representatives do not wish to confirm the rights which they politically pretend to support?
Hur skall medborgarna kunna förstå att deras valda representanter inte vill stadfästa de rättigheter som de i politiskt hänseende låtsas stå bakom?
to confirm
to confirm (även: to acquiesce, to agree, to approve, to assent)
to confirm (även: to legalize, o validate, to confirm by law)
to confirm (även: to affirm)

2. näringsliv

to confirm (även: to certify, to affirm, to ratify)
Can the Commission confirm that this position will be maintained?
Kan kommissionen bekräfta att denna förhandlingsposition kommer att upprätthållas?
In conclusion, may I now confirm the Commission's position on the amendments.
Kan jag nu avslutningsvis bekräfta kommissionens inställning till ändringsförslagen.
Can the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?
Kan kommissionären bekräfta att han skriver under uttalandet från transportutskottet?
to confirm (även: to attest, to authenticate)
volume_up
bestyrka {vb} [näring.]
After analysis, however, OLAF was unable to confirm any of the fraud cases of which it had been informed.
Efter analys lyckades dock inte OLAF att bestyrka något av de bedrägerifall som den hade blivit informerad om.
to confirm
volume_up
stadfästa {vb} [näring.]
How are citizens to understand that their elected representatives do not wish to confirm the rights which they politically pretend to support?
Hur skall medborgarna kunna förstå att deras valda representanter inte vill stadfästa de rättigheter som de i politiskt hänseende låtsas stå bakom?

3. religion

to confirm
volume_up
konfirmera {vb} [reli.]
OK, I call the SPCA to confirm this -- they confirm it.
Jag fattar" OK, jag ringer SPCA för att konfirmera detta, de konfirmerar.

Användningsexempel för "to confirm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
Jag kan konstatera att det egentligen finns en majoritet för att opt-outen ska bort.
EnglishCheck to confirm you haven't added words to your browser's dictionary instead.
Kontrollera att du inte har lagt till ord i webbläsarens ordlista istället.
EnglishI also call PETA, just for fun, and they don't like it -- but they confirm it.
Jag ringer också till PETA, för skojs skull, och de gillar det inte, men konfirmerar.
EnglishIt would also be desirable for the UN Security Council to confirm such a measure.
Det skulle därför också vara önskvärt att FN: s säkerhetsråd bekräftade en sådan åtgärd.
EnglishThis will confirm or otherwise the existence of parallel criminal proceedings;
Därigenom kan man utröna om det föreligger några parallella straffrättsliga förfaranden.
EnglishThe evidence from the various economies does not confirm this analysis.
Olikheterna i medlemsstaternas ekonomier framkommer inte av den här analysen.
EnglishThe President of the Council did not confirm that agreement until 6.30 p.m. last night.
Denna överenskommelse bekräftades först klockan 18.30 i går kväll av rådsordföranden.
EnglishThe President of the Council did not confirm that agreement until 6.30 p. m. last night.
Denna överenskommelse bekräftades först klockan 18.30 i går kväll av rådsordföranden.
EnglishThe figures regularly published at international level constantly confirm this.
Detta bekräftas ständigt av de siffror som regelbundet offentliggörs på internationell nivå.
EnglishSince then, the Commission must confirm what the Members have said.
Därefter kan kommissionen endast instämma i vad parlamentsledamöterna har sagt.
EnglishIf that is really the case then we shall not be the last to confirm it.
Om detta verkligen är fallet, så kommer vi inte att vara de sista som fastställer det.
EnglishI can confirm that, on this point, this is not the approach that we have chosen.
Ni skulle vilja att kommissionen gör ett uttalande om tillämpningen av artikel 118 i fördraget.
EnglishIt is very easy to confirm this, because I was present for the roll-call votes.
Det är mycket lätt att kontrollera eftersom jag var närvarande vid omröstningen med namnupprop.
EnglishI can confirm that I am touch with Turkey and have been from the first day.
Jag talar med Israel - jag talade på nytt med utrikesministern i går.
EnglishThese only confirm the sense of purpose and ambition which we all share.
Dessa utgör endast en bekräftelse på den målmedvetenhet och ambition som vi har gemensamt.
EnglishIt still has work to do and I am sure that Mrs Gradin will confirm that.
Den har ytterligare arbete att utföra och jag är övertygad om att Gradin håller med om det.
EnglishIt would be of vital importance if you could confirm this in your response.
Jag skulle verkligen uppskatta om ni bekräftade detta i ert svar.
EnglishCould you confirm whether this has already been done or is at least in hand?
Kan ni verifiera att detta verkligen skett eller kommer att ske?
EnglishCould the Council confirm what pressure it is putting on the Spanish Government to
Kan rådet redogöra för vilka påtryckningar man utövar på den spanska regeringen för att få den att
EnglishIt is up to producers to confirm that their products meet the standards.
Det är producenternas sak att försäkra sig om att deras produkter uppfyller EU:s standarder.