Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engelsk-svensk översättning av "to confirm"

 

"to confirm" svensk översättning

Resultat: 1-68 av 1223

to confirm {verb}

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: to corroborate, to certify, to acknowledge, to substantiate)

Can you confirm that the Commissioner will be with us today to make a statement?

Kan ni bekräfta att kommissionären kommer hit i dag för att göra ett uttalande?

I can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.

Jag kan bekräfta att vi i övermorgon kommer att hålla ett regeringssammanträde.

Much of that has also been said here, and I can only confirm and emphasise it.

Mycket av det har också nämnts här, och jag kan endast bekräfta och betona det.

I can also confirm full support from the Commission for Parliament's position.

Jag kan också bekräfta att parlamentets ståndpunkt har fullt stöd i kommissionen.

Can it confirm that these amounts will be earmarked for the fight against fraud?

Kan den bekräfta att dessa belopp kommer att öronmärkas för bedrägeribekämpning?

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} [näring.] (även: to affirm, to certify, to ratify)

I confirm that this kind of aid can be given but not to the sensitive sectors.

Jag bekräftar att den sortens stöd kan ges, men inte i de känsliga sektorerna.

Mr President, this is a period when we confirm the end to historic divisions.

Herr talman! Detta är en tid då vi bekräftar slutet på historiska uppdelningar.

Recent events confirm the need to improve the European Union's response to crises.

Den senaste tidens händelser bekräftar att EU:s krisrespons måste förbättras.

I confirm that the Commission has no intention of making any further study.

Jag bekräftar att kommissionen inte har för avsikt att göra några fler undersökningar.

If the checks confirm that the product is safe, the ban will automatically be lifted.

Om kontrollerna bekräftar att produkten är säker kommer förbudet automatiskt att hävas.

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: to pass, to okay, to clear, to authorize)

At that meeting, Mercosur refused to confirm the best offers exchanged.

Vid detta möte vägrade Mercosur att godkänna utbytet av de bästa erbjudanden.

It is therefore up to you to confirm the approval of the text by your vote, thus opening the way to its final adoption.

Det är med andra ord ni som nu skall slutgiltigt godkänna texten och bereda väg för dess slutliga godkännande.

Yet, there has been no evidence in the railway sector to confirm the belief that liberalisation is the only way it can be revived.

På järnvägsområdet kan vi inte godkänna dogmen om avreglering som ett enda sätt för nystart.

I trust that tomorrow we will confirm the position of the Committee on Employment and Social Affairs at its last meeting.

Jag litar på att vi i morgon kommer att godkänna utskottet för sysselsättning och sociala frågors ståndpunkt vid dess sista sammanträde.

Nonetheless, there was sufficient momentum to confirm the appointment of our colleague, Mr Brok, to that position on behalf of Parliament.

Det rådde likväl tillräcklig samsyn för att godkänna att vår kollega, Elmar Brok, tilldelades uppgiften på parlamentets vägnar.

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: to prove, to jack up, to fortify, to energize)

If we analyse the efficacy of our cooperation for development, we will confirm that in those countries where democracy and respect for human rights are improved, everything works better.

Om vi analyserar hur effektivt vårt utvecklingssamarbete är, kommer vi att kunna styrka att allting funderar bättre i de länder där demokrati och respekt gör framsteg.

Mr President, the recent election in your country confirmed that the people of Ukraine have embraced democracy.

Vi anser att den oranga revolutionens tolv dagar inte bara visade på styrkan i ert lands längtan efter demokrati, president Jusjtjenko.

He confirmed that he has now received key support from the opposition United Front/ Northern Alliance forces and will facilitate an internal settlement appropriate to his country.

Han bekräftade att han nu har erhållit grundläggande stöd från oppositionen enade fronten / norra alliansens styrkor och att han kommer att främja en intern lösning som är lämplig för hans land.

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: to bolster, to jack up, to fortify, to energize)

At the Summit we will confirm our commitment to strengthening non-proliferation and encourage closer cooperation.

Vid toppmötet kommer vi att bekräfta vårt engagemang för att stärka icke-spridning och uppmuntra närmare samarbete.

The result would be a patchwork quilt of a social policy which would certain not confirm and win the trust that employees ought to have in Europe's institutions.

Detta skulle innebära social lapptäckespolitik och varken stärka eller skapa det förtroende som arbetstagarna ju borde ha för de europeiska institutionerna.

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: to certify, to attest, to affirm, to testify)

intyga {vb}

She can confirm that we took on about 80% of Parliament’s proposals.

Hon kan intyga att vi antog cirka 80 procent av parlamentets förslag.

I cannot see my name on the attendance register, but my neighbours can confirm that I was here.

Jag ser inte mitt namn i protokollet och mina bänkgrannar kan intyga att jag åtminstone var fysiskt närvarande.

I feel that all of us here can confirm, with regard to our own countries, that self-regulation is not sufficient.

Jag tror att vi alla, med tanke på våra egna länder, kan intyga att självreglering inte är tillräckligt.

I can confirm that the Commission is working on such a strategy, which will be presented under the next Commission.

Jag kan intyga att kommissionen arbetar med strategin, och den kommer att presenteras av nästa kommission.

To be more direct, I confirm that this is not by any means meant to be the re-introduction of a permanent mechanism.

För att vara mer tydlig vill jag intyga att syftet inte alls är att återinföra en permanent skyddsordning.

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} [näring.]

stadfästa {vb} [näring.]

How are citizens to understand that their elected representatives do not wish to confirm the rights which they politically pretend to support?

Hur skall medborgarna kunna förstå att deras valda representanter inte vill stadfästa de rättigheter som de i politiskt hänseende låtsas stå bakom?

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: to evidence, to corroborate, to certify, to authenticate)

bestyrka {vb}

After analysis, however, OLAF was unable to confirm any of the fraud cases of which it had been informed.

Efter analys lyckades dock inte OLAF att bestyrka något av de bedrägerifall som den hade blivit informerad om.

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: to ratify)

konfirmera {vb} [reli.]

OK, I call the SPCA to confirm this -- they confirm it.

Jag fattar" OK, jag ringer SPCA för att konfirmera detta, de konfirmerar.

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} [näring.] (även: to authenticate, to attest)

bestyrka {vb} [näring.]

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: to acquiesce, to consent, to assent, to approve)

samtycka {vb}

to confirm [confirmed|confirmed] {vb} (även: o validate, to confirm by law, to legalize)

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "confirm":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "to confirm" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "to confirm" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

This is our role, confirmed yet again, I might say, by the Treaty of Amsterdam.

Det är vår roll, vilket för övrigt på nytt har bekräftas av Amsterdamfördraget.

Hopefully those reassurances can be given at an early stage and can be confirmed.

Förhoppningsvis kan dessa försäkringar lämnas i ett tidigt skede och bekräftas.

Surveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.

Det har gjorts undersökningar men resultaten av dessa har ännu inte bekräftats.

Perhaps I should interpret this as a tacit confirmation of what is happening.

Kanske skall jag då i stället tolka det som en dold bekräftelse av det som händer.

I have listened to the debate and my worst fears have unfortunately been confirmed.

Jag har lyssnat på debatten och mina värsta farhågor har tyvärr blivit besannade.

I can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.

Jag kan konstatera att det egentligen finns en majoritet för att opt-outen ska bort.

The interesting contribution by Commissioner Prodi confirmed the challenges we face.

Kommissionär Prodis intressanta inlägg bestyrkte de utmaningar som vi står inför.

This majority confirms the quality of your work and the care which has gone into it.

Detta visar på den fackmannamässiga kvaliteten och noggrannheten i ert arbete.

The Court of Justice has confirmed in 1998 that this action falls under Article K.3.

EG-domstolen bekräftade 1998 att denna åtgärd faller inom ramen för artikel K.3.

Check to confirm you haven't added words to your browser's dictionary instead.

Kontrollera att du inte har lagt till ord i webbläsarens ordlista istället.

I also call PETA, just for fun, and they don't like it -- but they confirm it.

Jag ringer också till PETA, för skojs skull, och de gillar det inte, men konfirmerar.

I can tell you that yesterday the Commission confirmed that the report exists.

Jag kan informera om att kommissionen i går bekräftade att rapporten finns.

Their fears are confirmed that a European defence policy could be dangerous for Nato.

Deras farhågor att ett europeiskt försvar kan vara skadligt för Nato bekräftas.

There have been rumours of more kidnappings, but they have not been confirmed.

Det har förekommit rykten om fler kidnappningar, men dessa rykten har inte bekräftats.

The dates have been confirmed since I raised the matter in the House this week.

Datumen har bekräftats sedan jag nu i veckan tog upp frågan i parlamentet.

There is a compulsory cull of offspring born to cattle with confirmed BSE.

Man tillämpar en obligatorisk utgallring av avkomma till djur med bekräftad BSE.

I have noted what Mr Pedersen has said, and I await confirmation from the Council.

Jag lyssnar till Pedersens uttalanden och jag inväntar rådets bekräftelse.

Before closing the document, a query appears for confirming the save process.

Då ställs alltid en kontrollfråga vid stängningen om det ändrade dokumentet ska sparas.

The last confirmation came in the proposal of the Lisbon mid-term review.

Den senaste bekräftelsen kom i förslaget om halvtidsöversynen av Lissabonstrategin.

The President of the Council did not confirm that agreement until 6.30 p.m. last night.

Denna överenskommelse bekräftades först klockan 18.30 i går kväll av rådsordföranden.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.