Engelsk-svensk översättning av "conduct"

EN conduct Svensk översättning

volume_up
conduct {substantiv}
volume_up
to conduct {substantiv}
SV
SV

EN conduct
volume_up
{substantiv}

conduct (även: administration, direction, management)
The collection and management of the fisheries data is needed to conduct the common fisheries policy.
Insamling och förvaltning av fiskeuppgifter är av största vikt för en god förvaltning av den gemensamma fiskeripolitiken.
In view of the inglorious history of the European Police College's financial conduct, it is essential that a detailed review is carried out.
Mot bakgrund av Europeiska polisakademins tidigare bristfälliga ekonomiska förvaltning är det nödvändigt att genomföra en ingående granskning.
Lastly, we have conducted an initial evaluation of the internal reforms that have modernised our financial and personnel management.
Till sist har vi utfört en inledande utvärdering av de interna reformer som har moderniserat vår förvaltning av finanser och personal.
conduct (även: administration, attendance, maintenance, management)
conduct (även: administration, handling, management, treatment)
conduct (även: action, appearance, bearing, carriage)
This is how the disappointing conduct of the Dutch Government can be summed up.
Så kan den nederländska regeringens ömkliga uppträdande sammanfattas.
As a German I have to say that I find the conduct of the German Government cynical.
Som tysk måste jag säga att jag finner den tyska regeringens uppträdande cyniskt.
We cannot tolerate unlawfulness and repeated instances of unlawful conduct.
Vi kan inte godta brott mot lagen och upprepade exempel på olagligt uppträdande.
conduct (även: bearing, construction, way, erection)
The committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.
Kommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande ".
The committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.
Kommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande" .
The code of conduct is adopted by an absolute majority.
Tillämpningen av reglerna för uppförande antas med absolut majoritet.

Användningsexempel för "conduct" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
Denna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
Englishcode of conduct
EnglishIt is particularly regrettable that the European code of conduct is not binding.
Det är särskilt beklagligt att den europeiska uppförandekoden inte är bindande.
EnglishI would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
EnglishAmendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.
Ändringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.
EnglishWork is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.
Man arbetar just nu med att utforma en uppförandekod för beskattning av företag.
EnglishThe need to make the code of conduct on arms exports legally binding is emphasised.
Behovet av att göra uppförandekoden för vapenexport juridiskt bindande betonas.
EnglishI think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
Enligt min uppfattning har vi drivit, och driver fortfarande, en sund politik.
EnglishHowever, the real choice is between this code of conduct and a complete ban.
Det riktiga valet står dock mellan den här uppförandekoden och ett totalförbud.
EnglishThe Code of Conduct is not the strongest instrument we have at our disposal.
Uppförandekoden är inte det starkaste instrument som står till vårt förfogande.
EnglishEqually, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.
EnglishAnother issue that was dealt with was the Code of Conduct on counter-terrorism.
En annan fråga som behandlades var uppförandekoden vid terrorismbekämpning.
Englishthe ethical framework within which the European Parliament plans to conduct it.
det etiska ramverk som Europaparlamentet föreslår skall omgärda detta stöd.
EnglishMy last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
Min sista poäng handlar om uppförandekoden och ”uppfylla eller förklara”-förfarandet.
EnglishIt will conduct the necessary enquiries and will ensure that there are repercussions.
Vi kommer att genomföra de undersökningar som krävs och se till att de följs upp.
EnglishWe must conduct these in good faith whilst also respecting Russia's interests.
Förhandlingarna måste präglas av god tro och respekt för Ryssland intressen.
EnglishThis is necessary for OLAF to be able to conduct investigations within them.
Detta är förutsättningen för att OLAF skall kunna genomföra undersökningar hos dem.
EnglishSince then a lot has happened, most importantly the review of the Code of Conduct.
Sedan dess har mycket hänt, viktigast av allt översynen av uppförandekoden.
EnglishThis is the spirit in which the planned delegation should conduct its talks.
Det är i denna anda som den planerade delegationen bör genomföra sina samtal.
EnglishSubject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
Angående: Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport bör få bindande karaktär