Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Engelsk-svensk översättning av "conduct"

 

"conduct" svensk översättning

Resultat: 1-58 av 2367

conduct {verb}

conduct [conducted|conducted] {vb} [näring.]

bedriva [bedrev|har bedrivit] {vb} [näring.]

In reality, there is very little reason to conduct energy policy at EU level.

Det finns i själva verket mycket få skäl att bedriva energipolitik på EU-nivå.

   Our position is that the European Union should not conduct foreign policy.

   .– Vi står för att Europeiska unionen inte skall bedriva utrikespolitik.

The EU should not, however, conduct a common policy on tourism, as proposed in the report.

Däremot bör inte EU bedriva en gemensam turismpolitik, vilket föreslås i betänkandet.

We cannot continue to conduct national politics from the Chamber of the European Parliament!

Vi kan inte fortsätta att bedriva nationell politik från Europaparlamentets kammare!

Let us conduct research and try to be responsible in this research.

Låt oss bedriva forskning och försöka vara ansvarsfulla i denna forskning.

conduct {substantiv}

conduct {substantiv} (även: operation, management, maintenace, upkeep)

skötsel {utr.}

conduct {substantiv} (även: management, direction, administration)

förvaltning {utr.}

The collection and management of the fisheries data is needed to conduct the common fisheries policy.

Insamling och förvaltning av fiskeuppgifter är av största vikt för en god förvaltning av den gemensamma fiskeripolitiken.

In view of the inglorious history of the European Police College's financial conduct, it is essential that a detailed review is carried out.

Mot bakgrund av Europeiska polisakademins tidigare bristfälliga ekonomiska förvaltning är det nödvändigt att genomföra en ingående granskning.

The financial services industry must certainly put its house in order and ensure ethical conduct and diligence to protect the jobs and savings of millions of people.

Branschen för finansiella tjänster måste verkligen se om sitt hus och garantera etisk förvaltning och omsorgsfullhet för att skydda miljoner människors arbeten och deras besparingar.

In order to promote good governance and ensure the participation of civil society, the Union institutions, bodies, offices and agencies shall conduct their work as openly as possible.2.

    För att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta skall unionens institutioner, organ och myndigheter utföra sitt arbete så öppet som möjligt.2.

In this regard, the administration will be conducting a quality survey on the service being given to Members.

I detta avseende kommer förvaltningen att utföra en kvalitativ studie av de tjänster som ledamöterna har tillgång till.

conduct {substantiv} (även: erection, deportment, demeanour, demeanor)

uppförande {neut.}

The committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.

Kommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande ".

The committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.

Kommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande" .

Thirdly, we also laid down that punishability would presuppose unlawful conduct.

För det tredje fastställde vi även att straffbarhet skulle förutsätta olagligt uppförande.

Preferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.

Förmånsbehandling för vissa klagande är inte ett lämpligt uppförande av en neutral domare.

That side of the House should be thoroughly ashamed of their conduct in the Busquin hearing.

Den sidan av kammaren borde skämmas mycket över sitt uppförande vid utfrågningen av Busquin.

conduct {substantiv} (även: management, treatment, administration, handling)

handhavande {utr.}

conduct {substantiv} (även: manner, deportment, demeanour, demeanor)

uppträdande {neut.}

As a German I have to say that I find the conduct of the German Government cynical.

Som tysk måste jag säga att jag finner den tyska regeringens uppträdande cyniskt.

We cannot tolerate unlawfulness and repeated instances of unlawful conduct.

Vi kan inte godta brott mot lagen och upprepade exempel på olagligt uppträdande.

The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.

Den brittiska regeringens uppträdande kan man bara benämna illvilligt och ignorant.

I do not approve of the conduct of the Brazilian Government in the Cesare Battisti case.

Jag godtar inte den brasilianska regeringens uppträdande i fallet Cesare Battisti.

This is how the disappointing conduct of the Dutch Government can be summed up.

Så kan den nederländska regeringens ömkliga uppträdande sammanfattas.

to conduct {verb}

to conduct [conducted|conducted] {vb} (även: to pursue, to march, to lead, to handle)

But at least we managed to conduct the discussions in a very civilised manner.

Men vi lyckades åtminstone föra diskussionerna på ett mycket civiliserat sätt.

Member States must conduct their policy in a responsible and autonomous manner.

Medlemsstaterna måste föra sin politik på ett ansvarsfullt och självständigt sätt.

We must conduct our external fisheries policy in a systematic and sustainable way.

Vi bör föra vår externa fiskeripolitik på ett systematiskt och hållbart sätt.

It is our responsibility to conduct a war of ideals, that is to say, a political war.

Det åligger oss att kämpa för ideal, det vill säga att föra en politisk kamp.

We need to conduct a dialogue with Russia, and all sensible people will support this.

Vi behöver föra en dialog med Ryssland - detta kan varje vettig människa ställa upp på.

to conduct [conducted|conducted] {vb} (även: to pursue, to drive, to carry on, to ply)

In reality, there is very little reason to conduct energy policy at EU level.

Det finns i själva verket mycket få skäl att bedriva energipolitik på EU-nivå.

   Our position is that the European Union should not conduct foreign policy.

   .– Vi står för att Europeiska unionen inte skall bedriva utrikespolitik.

The EU should not, however, conduct a common policy on tourism, as proposed in the report.

Däremot bör inte EU bedriva en gemensam turismpolitik, vilket föreslås i betänkandet.

We cannot continue to conduct national politics from the Chamber of the European Parliament!

Vi kan inte fortsätta att bedriva nationell politik från Europaparlamentets kammare!

Let us conduct research and try to be responsible in this research.

Låt oss bedriva forskning och försöka vara ansvarsfulla i denna forskning.

to conduct [conducted|conducted] {vb} [näring.] (även: to perform, to execute)

utföra [utförde|har utfört] {vb} [näring.]

In March, the European Council will conduct the mid-term review of the Lisbon process.

I mars kommer Europeiska rådet att utföra halvtidsöversynen av Lissabonprocessen.

They just needed time and space to think and conduct research.

Allt de behövde var tid och utrymme att tänka och utföra forskning.

I agree that we should conduct cross-border checks, if only to calm the population.

Jag håller med om att vi bör utföra kontroller över gränserna, om så bara för att lugna befolkningen.

And that neighbor was unable to conduct any military operations because their fuel supply was locked up.

Och grannen kunde inte utföra några militära operationer för deras bränsleförråd var otillgängligt.

I believe that it is not necessary to conduct a risk assessment every time it is proposed to use a ladder.

Jag tror inte det är nödvändigt att utföra en riskanalys varje gång det är aktuellt att använda en stege.

to conduct [conducted|conducted] {vb} (även: to push, to pilot, to order, to operate)

The way they were conducted was no way for us to conduct such important negotiations.

De leddes på ett sätt som vi inte borde leda sådana viktiga förhandlingar på.

The EU must also commission specialised research institutions to conduct it.

EU måste också ge specialiserade forskningsinstitutioner i uppdrag att leda denna studie.

No one contests that we need a headquarters able to plan and conduct military operations.

Ingen förnekar att vi behöver en stab som kan planera och leda militära insatser.

How would you like to conduct the consultations with this House and with the committee responsible?

Hur skulle ni vilja leda samråden med kammaren och det ansvariga utskottet?

In addition, essential equipment for the conduct of physical education classes is in poor condition.

Utrustning som är väsentlig för att leda idrottslektioner är dessutom i dålig kondition.

to conduct [conducted|conducted] {vb} (även: to play, to operate, to minister to, to manage)

Both reports contain general recommendations on how the EU Member States should conduct their economic policy.

Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer skall sköta sin ekonomiska politik.

Both reports contain general recommendations on how the EU Member States should conduct their economic policy.

Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU: s medlemsländer skall sköta sin ekonomiska politik.

Consequently, Mr Wohlfart has become a victim of the carelessness which characterises the conduct of affairs in Luxembourg.

Wohlfart har följaktligen blivit offer för den oförsiktighet som präglar sättet att sköta våra affärer i Luxemburg.

We would have expected this multinational to conduct itself properly, but that was not the case.

Vi hade förväntat oss att detta multinationella företag skulle sköta ärendet ordentligt på egen hand, men så var inte fallet.

It does strike very much at the heart of what is perceived as the national ability to conduct one's affairs.

Det ligger verkligen mycket nära kärnpunkten av det som uppfattas som nationens möjligheter att få sköta sina egna angelägenheter.

to conduct [conducted|conducted] {vb} (även: to quote, to lodge, to lead, to head)

anföra {vb}

These provisions make it possible to conduct freely all the activities related to cross-border cooperation.

Dessa bestämmelser gör det möjligt att fritt förvalta all verksamhet som hör samman med gränsöverskridande samarbete.
handha {vb} [ekon.]

to conduct [conducted|conducted] {vb} (även: to lead, to home, to direct, to boss)

to conduct {substantiv}

to conduct {substantiv} [näring.]

vandel {utr.} [näring.]
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "conduct":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "conduct" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "conduct" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.

Denna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.

We are also conducting a statistical report on violence as well as Eurobarometer.

Vi skall också utarbeta en statistisk rapport om våld, såväl som Eurobarometer.

I would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.

Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.

It is particularly regrettable that the European code of conduct is not binding.

Det är särskilt beklagligt att den europeiska uppförandekoden inte är bindande.

For these reasons, conducting an assessment of the new system is of the essence.

Av dessa skäl är det väsentligt att en utvärdering av det nya systemet genomförs.

Amendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.

Ändringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.

On August 16, 2012 TräCentrum North conducted a workshop in the project TimberNav.

Den 16 augusti 2012 genomförde TräCentrum Norr en workshop i projektet TimberNav.

I think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.

Enligt min uppfattning har vi drivit, och driver fortfarande, en sund politik.

Work is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.

Man arbetar just nu med att utforma en uppförandekod för beskattning av företag.

The need to make the code of conduct on arms exports legally binding is emphasised.

Behovet av att göra uppförandekoden för vapenexport juridiskt bindande betonas.

Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.

På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.

The European operations conducted in Bosnia, Macedonia and Congo have shown this.

Det har de europeiska operationer som utförs i Bosnien, Makedonien och Kongo visat.

This is the spirit in which the planned delegation should conduct its talks.

Det är i denna anda som den planerade delegationen bör genomföra sina samtal.

Subject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports

Angående: Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport bör få bindande karaktär

However, the real choice is between this code of conduct and a complete ban.

Det riktiga valet står dock mellan den här uppförandekoden och ett totalförbud.

This is necessary for OLAF to be able to conduct investigations within them.

Detta är förutsättningen för att OLAF skall kunna genomföra undersökningar hos dem.

The code of conduct has been very effective in preventing all kinds of abuse.

Uppförandekoden har varit mycket effektiv för att förhindra alla former av missbruk.

The Code of Conduct is not the strongest instrument we have at our disposal.

Uppförandekoden är inte det starkaste instrument som står till vårt förfogande.

We must conduct these in good faith whilst also respecting Russia's interests.

Förhandlingarna måste präglas av god tro och respekt för Ryssland intressen.

Such negotiations cannot be conducted unless the facts are indeed mentioned.

Dessa förhandlingar kan inte föras om inte sakuppgifterna verkligen påtalas.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.