Så här skriver du ett brev på svenska

Engelsk-svensk översättning av "compatibility"

 

"compatibility" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 212

compatibility {substantiv}

compatibility {substantiv} (även: comparability)

Based on the new approach of the reference framework, Member States can be given assistance in achieving general criteria, comparability and compatibility in terms of their education offering.

Med referensramens nya strategi kan medlemsstaterna få hjälp med att uppnå allmänna kriterier, jämförbarhet och förenlighet för den utbildning de erbjuder.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "compatibility" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Firstly, the compatibility between this regulation and the directive we adopted.

För det första, huruvida denna förordning är förenlig med det direktiv vi antagit.

But there may still be a threat from seeking compatibility with the internal market.

Men det kan alltid komma ett hot i fråga om förenligheten med den inre marknaden.

That enables immediate compatibility if there is no agreement within two months.

Detta system medger omedelbar kompatibilitet om avtalet inte ingås inom två månader.

Compatibility of electrical equipment, intended for the European Market.

Kompatibilitet av elektrisk utrustning, avsedda för den europeiska marknaden.

We are reasonably and sensibly seeking to ensure compatibility between schemes.

Vi försöker på ett rimligt och förståndigt sätt att garantera förenlighet mellan systemen.

This coordination also encourages compatibility and interoperability.

Denna samordning uppmuntrar också till kompatibilitet och interoperabilitet.

Firstly, I support the open standard and compatibility: that is only sensible.

Först och främst förespråkar jag en öppen standard och kompatibilitet, det är ju förnuftigt.

You control compatibility with Microsoft PowerPoint documents here.

Här ställer du in kompatibiliteten till Microsoft PowerPoint-dokument.

Diversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.

Mångfald och kompatibilitet på arbetsmarknaden och i samhället är av grundläggande betydelse.

This is a very important precondition for compatibility between family life and work.

Detta är ett mycket viktigt villkor för att göra det möjligt att förena familjeliv och arbete.

That would help to ensure compatibility with Treaty obligations.

Det skulle bidra till att säkerställa förenlighet med skyldigheterna enligt fördraget.

This demonstrates a certain lack of compatibility, xxx or even some sort of schizophrenia.

Detta visar på en viss brist på samstämmighet, xxx eller till och med någon form av schizofreni.

The Commission cannot give guarantees on the compatibility of specific practices with the Treaty.

Kommissionen kan inte garantera att en särskild åtgärd är förenlig med fördraget.

Various Members have raised the issue of compatibility with the WTO.

Olika ledamöter har tagit upp frågan om förenlighet med WTO.

For years Parliament has been calling for greater efficiency, compatibility and higher productivity.

I åratal har vi som parlament krävt ökad effektivitet, kompatibilitet och förbättrad produktivitet.

There is a lack of agreement within industry as to what operational compatibility actually involves.

Inom industrin saknas det samförstånd om vad driftskompatibilitet egentligen innebär.

If we are to assess compatibility with the Lisbon Agenda, I wonder why that was not done before.

Om vi skall bedöma förenligheten med Lissabonmålen, undrar jag varför inte detta har gjorts tidigare.

But convergence also involves international compatibility.

Konvergens, herr ordförande, handlar dock även om internationell samordning.

Compatibility with the Treaty relates to the question of barriers to trade and freedom of competition.

Förenligheten med fördraget syftar på frågan om handelshinder och konkurrensfrihet.

Performance levels, safety, quality of service and cost depend upon that compatibility.

Prestanda, säkerhet, kvaliteten på servicen och kostnaderna för denna är beroende av denna enhetlighet.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "compatibility" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det svensk-engelska lexikonet.