Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "collaborative"

 

"collaborative" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 89

collaborative {adjektiv}

collaborative {adj.} (även: cooperative, helpful)

We are evolving to be a more collaborative and hearty species.

Vi utvecklas till att bli en mer samarbetsvillig och sundare art.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "collaborative" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "collaborative" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Collaborative research remains the core and bulk of the framework programme.

Forskningssamarbetet fortsätter att vara ramprogrammets kärna och huvuddel.

Good practices for collaborative working and decision-making from the VIVACE project.

Riktlinjer för samarbetsförmåga och beslutsfattande från VIVACE-projektet.

HiMeC - collaborative project with Swedish industry to improve the tribological system.

HiMeC - samverkansprojekt med svensk industri för att förbättra tribologiska system.

One of my favorite examples of collaborative lifestyles is called Landshare.

Ett av mina favoritexempel på kollaborativa livsstilar kallas Landshare.

And this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.

Och detta förtroendekapital kommer att avgöra vår tillgång till kollaborativ konsumtion.

They provide a model of collaborative approach to economic development.

De utgör en modell för en samarbetsattityd för ekonomisk utveckling.

Project Leader, Collaborative Research Centre SFB 656, 2005-2011.

Projektledare inom forskningssamarbetes centrum SFB 656, 2005-2011.

A study on Collaborative Work: Productivity, Creativity and Innovation Impacts and Implications

A study on Collaborative Work: Productivity, Creativity and Innovation Impacts and Implications

So today I'm going to talk to you about the rise of collaborative consumption.

Idag kommer jag prata med er om hur kollaborativ konsumtion ökar.

Tomorrow, his collaborative method will be crowned with success.

I morgon kommer hans samarbetsmetod att belönas med framgång.

Collaborative transnational research must remain a priority.

Gränsöverskridande forskningssamarbeten måste även i fortsättningen vara en prioritet.

His approach to its production was a very collaborative one.

Hans förhållningssätt till dess utarbetande präglades starkt av samarbete.

A study on Collaborative Work: Productivity, Creativity and Innovation Impacts and Implications

En studie på ett gemensamt arbete: Produktivitet, kreativitet och innovation effekter och konsekvenser

Here you will find unique collaborative environments and facilities.

Hos oss hittar du unika samarbetsmiljöer och faciliteter.

So I want to just give you an example of how powerful collaborative consumption can be to change behaviors.

Så jag vill ge er ett exempel på hur kollaborativ konsumtion kan ändra våra vanor.

I wish to express my unreserved support for the collaborative research and development programmes in Europe.

Jag vill uttrycka mitt oreserverade stöd för programmen för samarbete inom forskning och utveckling i EU.

I call this "groundswell collaborative consumption."

Jag kallar denna trend för kollaborativ konsumtion.

Collaborative technological projects have a dubious track record.

Tekniska samarbetsprojekt har tvivelaktiga meriter.

Our research areas are modelling and simulation, distributed collaborative engineering and product development.

Våra forskningsområden är Modellering och simulering, Distribuerat ingenjörsarbete och Produktutveckling.

So, I looked at games like World of Warcraft, which is really the ideal collaborative problem-solving environment.

Så jag studerade spel som World of Warcraft, som verkligen är den ideala miljön för kollektiv problemlösning.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "collaborative" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.