Search for the most beautiful word
diametric
changing bag

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "coherence"

 

"coherence" svensk översättning

Resultat: 1-22 av 542

coherence {substantiv}

coherence {substantiv} (även: context, connection, bearing, tie-in)

sammanhang {neut.}

The request that was made has a strength, validity and coherence of its own.

Den begäran som framfördes har sin egen styrka, giltighet och sammanhang.

The proposals submitted to us by the Commission are therefore totally lacking in coherence.

De förslag kommissionen ger oss saknar alltså helt och hållet sammanhang.

At this time, we need to further develop the coherence of the Lisbon process and reinforce it.

Vi måste nu utveckla Lissabonprocessens inre sammanhang ytterligare samt underbygga processen.

The consequence of this change is that the text lacks coherence.

Följden av denna ändring är att texten brister i fråga om sammanhang.

Lastly, Mr President, we must improve the quality and the coherence of all aspects of the debate.

Till sist, herr talman, måste vi förbättra debattens kvalitet och sammanhang ur alla aspekter.

coherence {substantiv}

sammanhållning {utr.} [bild.]

The lack of such coherence partly explains the argument over the legal base.

Bristen på sådan sammanhållning förklarar delvis argumentet om rättslig grund.

It must work towards more coherence and more consistency in its human rights policy.

Vi måste arbeta mot mer sammanhållning och mer konsekvens i vår människorättspolicy.

I believe that all those who have voted against them have shown a lack of coherence.

Jag anser att alla de som röstade emot dem har visat brist på sammanhållning.

The package as a whole, however, lacks coherence and a great deal remains to be done.

Men helheten saknar sammanhållning och fortfarande krävs det mycket arbete.

At a recent plenary session, we talked a lot about coherence in EU policies.

Under en sammanträdesperiod nyligen talade vi mycket om sammanhållning i EU:s politik.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "coherence":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "coherence" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Again I appeal for some type of rational approach, and at least some coherence.

Jag ber er än en gång att inta en någorlunda rationell och samstämmig hållning.

Coherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.

Samstämmighet kan bara uppnås om strategier och åtgärder avstäms mot varandra.

The first series of issues relates to the coherence of the Community’s actions.

Det första slaget av frågor har att göra med sammanhanget i gemenskapens åtgärder.

I repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.

Det måste finnas en minimal intern samstämmighet, det vidhåller jag, i vår politik.

This is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.

Därför pläderar jag för ett samstämmighetsobservatorium som tydliggör detta.

The institutional coherence and balance of the European project is at stake.

Det europeiska projektets institutionella konsekvens och balans står på spel.

You repeatedly said that it is about coherence, which is the order of the day.

Ni påpekade flera gånger att det handlar om konsekvens, vilket är dagens honnörsord.

The Europe of Enlightenment, of values, of dignity, lacks policy coherence.

Upplysningens Europa, värdenas och värdighetens Europa, saknar politisk enighet.

The Commission's work programme on policy coherence is a good step in this direction.

Kommissionens arbetsprogram för en konsekvent politik är ett steg i rätt riktning.

I think that is true for coherence as well, as you and so many others here have said.

Jag anser att det även gäller enhetligheten såsom du och så många andra här har sagt.

The suggestion that we establish a real General Affairs Council strengthens coherence.

Förslaget att inrätta ett verkligt råd för allmänna frågor stärker konsekvensen.

People concern themselves greatly about the coherence and integrity of a legal order.

Människor bekymrar sig mycket om en rättsordnings koherens och integritet.

Many of these amendments will strengthen and add coherence to the proposal.

Flera av dessa ändringsförslag kommer att stärka förslaget och göra det mer enhetligt.

The simplification and coherence of the legislation may perhaps have required this.

En förenklad och samstämmig lagstiftning hade varit skäl nog att göra det.

Mr President, Mr Casaca, stringency is one thing, but coherence is another.

Herr talman, herr ledamot! Stringens är en sak, samstämmighet är en annan.

Particular national interests should not conflict with our coherence or our community.

Särskilda nationella intressen får inte strida mot sammanhållningen i vår gemenskap.

Coherence between these two instruments is, in my opinion, extremely important.

Att dessa två instrument blir enhetliga, anser jag vara av yttersta vikt.

Many of these amendments will strengthen and add coherence to the proposal.

Som ni vet håller kommissionen också på att förbereda en grönbok om energieffektivitet.

This is still lacking, and that is detracting from the coherence of enterprise policy.

Detta saknas fortfarande, vilket gör det svårt att bedriva en enhetlig företagspolitik.

It requires coherence between our policies on legal and illegal migration.

Det krävs konsekvens mellan vår politik om laglig och olaglig invandring.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.