Engelsk-svensk översättning av "coherence"

EN coherence Svensk översättning

coherence {substantiv}

EN coherence
volume_up
{substantiv}

coherence (även: bearing, context, contexture, tie-in)
The question of coherence is central in this context.
I detta sammanhang är frågan om samstämmighet av central betydelse.
The consequence of this change is that the text lacks coherence.
Följden av denna ändring är att texten brister i fråga om sammanhang.
The request that was made has a strength, validity and coherence of its own.
Den begäran som framfördes har sin egen styrka, giltighet och sammanhang.
coherence
volume_up
sammanhållning {utr.} [bild.]
Cohesion therefore requires a certain amount of coherence between choices.
Sammanhållning kräver ett visst mått av sammanhållning mellan valen. Fru kommissionsledamot!
The lack of such coherence partly explains the argument over the legal base.
Bristen på sådan sammanhållning förklarar delvis argumentet om rättslig grund.
The package as a whole, however, lacks coherence and a great deal remains to be done.
Men helheten saknar sammanhållning och fortfarande krävs det mycket arbete.

Synonymer (engelska) till "coherence":

coherence

Användningsexempel för "coherence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCoherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.
Samstämmighet kan bara uppnås om strategier och åtgärder avstäms mot varandra.
EnglishAgain I appeal for some type of rational approach, and at least some coherence.
Jag ber er än en gång att inta en någorlunda rationell och samstämmig hållning.
EnglishI repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.
Det måste finnas en minimal intern samstämmighet, det vidhåller jag, i vår politik.
EnglishThe Europe of Enlightenment, of values, of dignity, lacks policy coherence.
Upplysningens Europa, värdenas och värdighetens Europa, saknar politisk enighet.
EnglishThe suggestion that we establish a real General Affairs Council strengthens coherence.
Förslaget att inrätta ett verkligt råd för allmänna frågor stärker konsekvensen.
EnglishYou repeatedly said that it is about coherence, which is the order of the day.
Ni påpekade flera gånger att det handlar om konsekvens, vilket är dagens honnörsord.
EnglishThis is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Därför pläderar jag för ett samstämmighetsobservatorium som tydliggör detta.
EnglishThe Commission's work programme on policy coherence is a good step in this direction.
Kommissionens arbetsprogram för en konsekvent politik är ett steg i rätt riktning.
EnglishThe institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Det europeiska projektets institutionella konsekvens och balans står på spel.
EnglishCoherence between these two instruments is, in my opinion, extremely important.
Att dessa två instrument blir enhetliga, anser jag vara av yttersta vikt.
EnglishWe therefore request the Council to show political responsibility and coherence.
Dessutom ber vi att rådet skall visa politiskt ansvar och samstämmighet.
EnglishThe simplification and coherence of the legislation may perhaps have required this.
En förenklad och samstämmig lagstiftning hade varit skäl nog att göra det.
EnglishI think that is true for coherence as well, as you and so many others here have said.
Jag anser att det även gäller enhetligheten såsom du och så många andra här har sagt.
EnglishBetter coherence needs to be created between the labour market and education.
Det måste finnas en bättre matchning mellan arbetsmarknad och utbildning.
EnglishMany of these amendments will strengthen and add coherence to the proposal.
Flera av dessa ändringsförslag kommer att stärka förslaget och göra det mer enhetligt.
EnglishThere we have a particularly significant example of coherence that needs to be implemented.
Här har vi ett mycket tydligt exempel på att vi måste ha en samstämmig hållning.
EnglishIt is not the only one and it cannot support the entire weight of this coherence by itself.
Det är inte den enda och den kan inte ensam bära tyngden av denna samstämmighet.
EnglishMy speech will therefore be that much livelier, even if it is rather lacking in coherence.
Ni sade att detta var ert sista anförande i parlamentet som kommissionsledamot.
EnglishPeople concern themselves greatly about the coherence and integrity of a legal order.
Människor bekymrar sig mycket om en rättsordnings koherens och integritet.
EnglishMr President, Mr Casaca, stringency is one thing, but coherence is another.
Herr talman, herr ledamot! Stringens är en sak, samstämmighet är en annan.