Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "blocked"

 

"blocked" svensk översättning

Resultat: 1-98 av 454

blocked {adjektiv}

blocked {adj.}

blockerad {adj.}

The Germany-France axis will be partly blocked by elections next year in both countries.

Axeln Tyskland-Frankrike kommer delvis att vara blockerad av val i båda länderna kommande år.

I can think of many reasons why the situation is blocked.

Jag kan se flera orsaker till varför situationen är blockerad.

We want the positive site of the Internet to flourish and the negative side of the Internet to be blocked.

Vi vill att Internets positiva sida ska blomstra och dess negativa sida vara blockerad.

On 18 December 2009 and the following days, Eurostar train traffic between Paris and London was completely blocked.

Den 18 december 2009 och dagarna därefter var Eurostar-tågtrafiken mellan Paris och London helt blockerad.

The splitting of the regulations is justified by the desire to get out of a " blocked " situation in the Council.

Att lägga fram två förordningar är berättigat med hänsyn till viljan att komma ur en blockerad situation inom rådet.

blocked {adj.}

spärrade {adj.}

We fully realise that the organisations concerned were in difficulties as a result of the funds being blocked.

Vi är medvetna om att de berörda organisationerna till följd av de spärrade medlen hade befunnit sig i svårigheter.

blocked {adj.}

obstructed {adj.}

block {substantiv}

block {substantiv} [AUS] (även: region, pale, lot, ground)

område {neut.}

block {substantiv} (även: office, mail, item, guard)

post {utr.}

block {substantiv} [USA] (även: quarter, hand, square, area)

kvarter {neut.}

block {substantiv} (även: obstruction, blockage, stoppage)

blockering {utr.}

block {substantiv} (även: restraint, rebuff, obstruction, obstacle)

hinder {neut.}

block {substantiv} (även: pulley, pad, note pad, bowlder)

block {neut.}

block {substantiv} (även: port of call, halt, deadlock, check)

stopp {neut.}

block {substantiv} (även: nugget, nodule, mass, lump)

klump {utr.}

block {substantiv} (även: log, bowler, bowler hat, billet)

kubb {utr.}

block {substantiv} [USA] (även: complex)

komplex {neut.}

block {substantiv} [USA]

stort hus {neut.}

block {substantiv} (även: packet, package, bundle, bunch)

bunt {utr.}

block {substantiv} (även: lock, barrier, bar, stop)

spärr {utr.}

block {substantiv} (även: log, stock)

stock {utr.}

block {substantiv}

kloss {utr.}

block {substantiv}

stort parti {neut.}

block {substantiv} (även: road block)

vägspärr {utr.}

block {substantiv}

aktiepost {utr.}

block {substantiv} (även: brick)

byggkloss {utr.}

block (in the house of commons) {substantiv} [pol.]

obstruktion (i underhuset) {utr.} [pol.]

block {substantiv}

motorblock {neut.}

block {substantiv} (även: cliché, tag)

kliché {utr.}

block {substantiv}

ritblock {neut.}

block {substantiv} (även: pad)

skrivblock {neut.}

block {substantiv} (även: standstill, stoppage)

stockning {utr.}

block {substantiv} (även: fallback mechanism)

stupstock {utr.}

block {substantiv} [USA]

block {substantiv} [AUS] (även: parcel, claim, allotment)

jordlott {utr.}

block {substantiv}

kubbe {utr.}

block {substantiv}

lyftblock {neut.}

block {substantiv} (även: pulley)

hissblock {neut.}

block {substantiv}

to block {verb}

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to restrain, to prohibit, to prevent, to preclude)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to pull up, to pad, to lay to, to keep back)

stoppa {vb}

I blocked (Simple past)

jag stoppas (Presens Passiv)

you blocked (Simple past)

du stoppas (Presens Passiv)

he/she/it blocked (Simple past)

han/hon/den/det stoppas (Presens Passiv)

we blocked (Simple past)

vi stoppas (Presens Passiv)

you blocked (Simple past)

ni stoppas (Presens Passiv)

they blocked (Simple past)

de stoppas (Presens Passiv)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to obstruct, to congest, to jam, to blockade)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to obstruct, to disconnect, to close, to cancel)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to restrain, to choke, to blockade, to beset)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to buttress, to brace, to stake, to support)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to obstruct, to clog, to choke, to stop)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to obstruct, to obscure, to interrupt, to darken)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to obstruct, to cone off, to blockade, to bar)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to close, to embar)

avspärra {vb}

I blocked (Simple past)

jag avspärras (Presens Passiv)

you blocked (Simple past)

du avspärras (Presens Passiv)

he/she/it blocked (Simple past)

han/hon/den/det avspärras (Presens Passiv)

we blocked (Simple past)

vi avspärras (Presens Passiv)

you blocked (Simple past)

ni avspärras (Presens Passiv)

they blocked (Simple past)

de avspärras (Presens Passiv)

to block [blocked|blocked] {vb} (även: to scaffold)

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "blocked":

Synonymer (engelska) till "block":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "blocked" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "blocked" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

These other four items are blocked, although we are making some progress on them.

De andra fyra punkterna är stoppade, även om vi har gjort en del framsteg med dem.

Openness can now be blocked by three countries, such as Spain, France and Germany.

Öppenheten kan nu blockeras av tre länder som Spanien, Frankrike och Tyskland.

The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.

Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.

As for Sweden, there is nothing to suggest that the process will be blocked.

Angående Sverige finns det inget som tyder på att processen kommer att hindras.

This amendment, which was a good one, was blocked by France and the United Kingdom.

Detta ändringsförslag som var bra stoppades av Frankrike och Storbritannien.

Tomorrow it can be blocked by three countries, such as Spain, France and Germany.

Den kan i morgon blockeras av 3 länder som Spanien, Frankrike och Tyskland.

The resources that are available should be blocked until these conditions are met.

De resurser som görs tillgängliga bör spärras ända tills dessa villkor har uppfyllts.

It was blocked and has not been disbursed because the benchmarks had not yet been met.

Den var spärrad och har inte betalats ut eftersom man ännu inte hade nått riktmärkena.

As he has pointed out, we wanted real co-decision and this was being blocked.

Som han har påpekat, ville vi ha ett gemensamt beslut och detta hindrades.

This way was blocked one year ago by Members of your political group, among others.

Detta sätt blockerades för ett år sedan av bland annat medlemmar i er politiska grupp.

The Council was divided, but had the benefit of unanimity and blocked conciliation.

Rådet var delat, men hade fördelen av enhällighet och förhindrade medling.

However, the Council has blocked this over a number of weeks and it has finally failed.

Rådet har dock blockerat detta under ett antal veckor och slutligen har vi misslyckats.

For the time being, the London underground is completely blocked off, paralysed, closed.

För närvarande är Londons tunnelbana helt avspärrad, stillastående, stängd.

The way was open, and it was temporarily blocked by the election of the new Commission.

Därmed låg vägen öppen, men den blockerades tillfälligt genom valet av en ny kommission.

Also, in the Council, the anti-discrimination directive is still blocked.

Dessutom är direktivet mot diskriminering fortfarande blockerat i rådet.

Then we come to the accession process and we find that many chapters are blocked.

Sedan kommer vi till anslutningsprocessen och upptäcker att många kapitel är blockerade.

There is also no doubt that a decision on the EU patent has been blocked in the Council.

Det råder inte heller någon tvekan om att rådet har blockerat ett beslut om EU-patentet.

Has any expenditure at all been authorised by the Council or has everything been blocked?

Har några som helst uttag över huvud taget godkänts av rådet, eller har allting spärrats?

We want to know about issues where Member Governments have blocked transactions.

Vi vill få reda på fall då medlemsstaterna har blockerat transaktioner.

A great opening towards reform of this obsolete treaty will be blocked.

En viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

bloated · bloater · blob · blobfish · bloc · block · blockade · blockage · blockboard · blockbuster · blocked · blocker · blockhead · blockheaded · blockhouse · Bloemfontein · blog · blogosphere · bloke · blond · blonde

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.