Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Engelsk-svensk översättning av "bias"

 

"bias" svensk översättning

Resultat: 1-52 av 142

bias {adjektiv}

bias {adj.} (även: partial, interested, biassed, biased)

partisk {adj.}

Many persons in positions of responsibility within the EU – and none more so than Commissioner Michel – displayed a bias in favour of Joseph Kabila.

Många personer på ansvariga poster inom EU – inte minst kommissionsledamot Louis Michel – visade en partisk inställning till förmån för Joseph Kabila.

Despite renewed promises, the impact studies are unofficial, biased and incomplete.

Trots de förnyade löftena är konsekvensutredningarna halvofficiella, partiska och ofullständiga.

I protest strongly at this extremely biased way of conducting the debate, which appears to be an abuse of the Agenda.

Jag vill med kraft opponera mig mot detta mycket partiska sätt att leda debatten, som kan jämföras med att ändra dagordningen.

Decisions were taken on the basis of biased recommendations, and studies were commissioned and paid for by the beef industry itself.

Det togs beslut på basis av partiska rekommendationer, på basis av studier som utfördes, som betalades av köttindustrin själv.

There is a suspicion among Mr Brennan and his supporters that perhaps the investigations of the Irish Government are unreliable or biased.

Dan Brennan och hans anhängare hyser misstankar om att den irländska regeringens undersökningar kanske inte är tillförlitliga eller att de är partiska.

bias {adj.}

jäv {adj.}

bias {substantiv}

bias {substantiv} (även: favour)

partiskhet {utr.}

This is a graph demonstrating the presence of publication bias in studies of publication bias.

Denna graf demonstrerar närvaron av publikationspartiskhet. ~~~ i studier av publikations-partiskhet(bias).

This reveals your real partisan bias.

Detta avslöjar er verkliga partiskhet.

The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.

Den partiskhet och det manipulerande som rättegången präglades av, och som den åtalade utsattes för, var en travesti på all form av rättvisa.

His behaviour showed extreme bias in the running of the committee towards securing the sanctity of German-Russian relations.

Genom sitt uppträdande visade han extrem partiskhet genom att försöka få utskottet att säkerställa okränkbarheten av de tysk-ryska förbindelserna.

His behaviour showed extreme bias in the running of the committee towards securing the sanctity of German-Russian relations.

Genom sitt uppträdande visade han extrem partiskhet genom att försöka få utskottet att säkerställa okränkbarheten av de tysk – ryska förbindelserna.

bias {substantiv} (även: slant)

vinkling {utr.} [bild.]

On account of this bias, I voted against this report.

Det var denna vinkling som fick mig att rösta emot betänkandet.

It has not established evidence, it has merely provided a platform for anti-American bias.

Man har inte fastställt några bevis, utan bara tillhandahållit en plattform för en anti-amerikansk vinkling.

It would be good to acknowledge the past without politics, without present-day political bias, and to formulate a common historical narrative.

Det vore bra om det förflutna kunde erkännas utan politik, utan dagens politiska vinkling, och om en gemensam historisk berättelse upprättades.

bias {substantiv} [textil]

lutning {utr.} [textil]

bias {substantiv} (även: stereotype, prejudice)

fördom {utr.}

The problems with having a theory is that your theory may be loaded with cognitive biases.

Problemet med att ha en teori är att din teori kan vara full med kognitiva fördomar.

bias {substantiv} [textil]

diagonal {utr.} [textil]

bias {substantiv} (även: prejudice)

bias (electricity) {substantiv} [tekn.]

förspänning {utr.} [tekn.]

bias {substantiv} [näring.]

systematisk avvikelse {utr.} [näring.]

to bias {verb}

to bias [biased|biased] {vb} (även: to prompt, to move, to influence, to implicate)

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "bias":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "bias" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "bias" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

This must be corrected, otherwise we could be accused of memory loss and of bias.

Detta måste ändras, för i annat fall kan vi anklagas för minnesförlust och fördomar.

The rules are biased against the weak and nothing has changed since Seattle. "

Reglerna används mot de svaga, och ingenting har förändrats sedan Seattle. "

These areas of bias are obvious in the current problem regarding indicators.

Dessa snedvridningar kan iakttas i den aktuella problematiken i fråga om indikatorer.

This demonstrates the imbalance in the Council's work and its political bias.

Det visar på obalansen mellan rådets arbete och dess politiska ensidighet.

Events have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.

Utvecklingen har tagit en dramatisk vändning och anklagelserna har varit grovt vinklade.

Namely, the extent to which you have one of these biased time perspectives.

Det beror på graden av dragning man har till dessa olika tidsperspektiv.

Organisations receiving EU aid must nonetheless be selected objectively and without bias.

Urvalet av organisationer som erhåller EU-stöd måste dock ske objektivt och opartiskt.

I have no view, then, as to whether there is bias in one direction or the other.

Jag har alltså ingen uppfattning om huruvida det är slagsida åt det ena eller andra hållet.

Although the report by Mr Karas corrects this bias in places, it also makes it worse in others.

I Karas-betänkandet korrigeras ibland denna snedvridning, men den förvärras också ibland.

Employment policy is short-sighted and biased towards the market.

Ansträngningarna att öka sysselsättningen har på ett närsynt vis vältrats över på marknaden.

I would not like anyone to go away with this impression of bias.

Jag vill inte att någon ska gå härifrån med intrycket att förhandlingarna var partiska.

This is heavily biased towards the Member States on some points.

Det är i vissa avseenden litet väl anpassat efter medlemsstaterna.

This simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.

Det här enkla förslaget kommer att lösa de flesta av de problem som snedvrider lobbyverksamheten.

The report we are debating is misleading, biased and deceptive.

Revolutionen måste verkligen ha gått långt när sanningen missbrukas på ett sådant sätt.

Another problem I have with Amendment No 35 is the technologically biased approach in paragraph 4.

Ett annat problem jag har med ändringsförslag 35 är det tekniskt snedvridna synsättet i punkt 4.

But as far as Amendment No 33 is concerned, I am particularly biased.

Men när det gäller ändringsförslag 33 är jag verkligen jävig.

There is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.

I en del ändringsförslag som lagts till resolutionen av UEN-gruppen finns det en fördomsfull underton.

To that extent, the report is a biased contribution to the EMU debate in Sweden.

På så sätt är det en partsinlaga i EMU-debatten i Sverige.

A journalist has been tried and condemned for publishing false and biased news.

Journalisten åtalades och dömdes för att ha vidarebefordrat och spritt falska och tendentiösa nyheter.

Who adopted such a biased and twisted definition in the Commission and what are the implications?

Vem inom kommissionen har antagit en sådan vinklad och snedvriden definition och vilka blir följderna?
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "bias" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

bharal · bhikkhu · Bhutan · Bhutanese · bi- · bi-directional · bi-monthly · bi-weekly · biangular · biannual · bias · biased · biases · biassed · biathlete · biathlon · biaural · biaxial · bib · bibber · bibble

Mer i det tysk-svenska lexikonet.