Engelsk-svensk översättning av "bias"

EN bias Svensk översättning

bias {substantiv}
bias {adj.}
to bias {vb}

EN bias
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. textilier
  3. teknik
  4. näringsliv

1. allmänt

bias (även: favour)
This is a graph demonstrating the presence of publication bias in studies of publication bias.
. ~~~ i studier av publikations-partiskhet(bias).
This reveals your real partisan bias.
One of the parties in the dispute always suspects the other of being biased.
Någondera part i tvisten misstänker alltid den andra för partiskhet.
bias (även: prejudice, stereotype)
This must be corrected, otherwise we could be accused of memory loss and of bias.
Detta måste ändras, för i annat fall kan vi anklagas för minnesförlust och fördomar.
   .This report on managing economic migration is a web of lies, falsehoods and ideological bias.
   . – Detta betänkande om hantering av ekonomisk migration är en vävnad av lögner, osanningar och ideologiska fördomar.
   – Mr President, I voted against the Fava report on the grounds that it is a typical example of Left-wing bias.
   – Herr talman! Jag röstade mot Favabetänkandet eftersom det är ett typiskt exempel på vänstervridna fördomar.
bias (även: slant)
volume_up
vinkling {utr.} [bild.]
On account of this bias, I voted against this report.
Det var denna vinkling som fick mig att rösta emot betänkandet.
It has not established evidence, it has merely provided a platform for anti-American bias.
Man har inte fastställt några bevis, utan bara tillhandahållit en plattform för en anti-amerikansk vinkling.
It would be good to acknowledge the past without politics, without present-day political bias, and to formulate a common historical narrative.
Det vore bra om det förflutna kunde erkännas utan politik, utan dagens politiska vinkling, och om en gemensam historisk berättelse upprättades.
bias (även: prejudice)

2. textilier

bias
volume_up
lutning {utr.} [textil]
bias
volume_up
diagonal {utr.} [textil]

3. teknik

trending_flat
"electricity"

bias
volume_up
förspänning {utr.} [tekn.]

4. näringsliv

bias
volume_up
systematisk avvikelse {utr.} [näring.]

Synonymer (engelska) till "bias":

bias

Användningsexempel för "bias" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese areas of bias are obvious in the current problem regarding indicators.
Dessa snedvridningar kan iakttas i den aktuella problematiken i fråga om indikatorer.
EnglishThis demonstrates the imbalance in the Council's work and its political bias.
Det visar på obalansen mellan rådets arbete och dess politiska ensidighet.
EnglishI have no view, then, as to whether there is bias in one direction or the other.
Jag har alltså ingen uppfattning om huruvida det är slagsida åt det ena eller andra hållet.
EnglishEvents have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.
Utvecklingen har tagit en dramatisk vändning och anklagelserna har varit grovt vinklade.
EnglishOrganisations receiving EU aid must nonetheless be selected objectively and without bias.
Urvalet av organisationer som erhåller EU-stöd måste dock ske objektivt och opartiskt.
EnglishAlthough the report by Mr Karas corrects this bias in places, it also makes it worse in others.
I Karas-betänkandet korrigeras ibland denna snedvridning, men den förvärras också ibland.
EnglishThis simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.
Det här enkla förslaget kommer att lösa de flesta av de problem som snedvrider lobbyverksamheten.
EnglishWe do not, however, feel that this recruitment bias will be remedied by doubling the budget allocation.
Vi menar dock att denna snedrekrytering inte löses med en fördubbling av budgetanslagen.
EnglishPublication helps to reduce ideological bias, arbitrariness, cronyism and dirty tricks.
Offentliggörande bidrar till att minska ideologisk ensidighet, godtycklighet, vänskapstjänster och fula trick.
EnglishThere is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.
I en del ändringsförslag som lagts till resolutionen av UEN-gruppen finns det en fördomsfull underton.
EnglishI was criticised for that view and accused of bias.
Det var en ståndpunkt som jag kritiserades för, och jag anklagades för att vara fördomsfull.
EnglishThis agreement has a much greater environmental and social bias than its 1994 predecessor.
Det nya avtalet prioriterar miljön och sociala frågor i mycket större utsträckning än sin föregångare från 1994.
English. ~~~ (Applause) You have to separate fact from bias, right.
(Applåder) Ni måste skilja på fakta från förutfattningar, eller hur.
English(Laughter) No, it -- well, it has kind of a right-leaning bias.
(Skratt) Nej, den -- nåja, den är lite högervriden.
EnglishMr Silva Peneda is absolutely right; this draft report is permeated by an ideological bias.
José Albino Silva Peneda har fullständigt rätt; detta förslag till betänkande genomsyras av en ideologisk inställning.
EnglishIn my opinion, this package also reveals an ideological bias towards opening up markets and liberalisation.
Enligt min åsikt framgår också i paketet en ideologisk preferens för att öppna marknader och avreglera.
EnglishMoreover, space research has taken on a military bias.
Dessutom har rymdforskningen fått en militär slagsida.
EnglishLet us forget about European anti-American bias, and let us join the real fight against terrorism.
Låt oss överge den europeiska antiamerikanismen och i stället ansluta oss till den verkliga kampen mot terrorismen.
EnglishThis abstract technical bias leads to erroneous federalist solutions which have a negative effect on democracy.
Valet av abstrakt teknik leder till felaktiga federalistiska lösningar som är negativa för demokratin.
EnglishHowever, it still contains many areas of bias.
Det finns dock fortfarande viktiga snedvridningar.