Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "to be eligible"

 

"to be eligible" svensk översättning

Resultat: 1-22 av 117

to be eligible {verb}

to be eligible {vb} [jur.] [USA]

ha rätt {vb} [jur.]

If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.

Om du har det och du skulle vilja avsluta kontot kan du ha rätt till en återbetalning.

Under the new definition of 'assisting spouse', spouses and partners will be eligible for social protection in the event of sickness or retirement.

Genom den nya definitionen ”medhjälpande maka” kommer makar och partner att ha rätt till socialt skydd i händelse av sjukdom eller pension.

My question is: can these fifty children hope that this foundation will be eligible within the framework of funding under the European Social Fund?

Min fråga är: Kan dessa femtio barn hoppas på att stiftelsen enligt regelverket kommer att ha rätt till stöd från Europeiska socialfonden?

I am thinking of the Cohesion Fund too, where we must create a transitional mechanism to avoid penalising those Member States that would no longer be eligible for support.

Jag tänker dessutom på Sammanhållningsfonden, där vi måste skapa en transnationell mekanism för att undvika att bestraffa de medlemsstater som inte längre skulle ha rätt till stöd.

You may also be eligible for special accessibility devices provided by your service provider - such as magnification software or a screen reader, if you are visually impaired.

Du kan också ha rätt till särskilda hjälpmedel från din leverantör, t.ex. program för förstoring eller skärmläsare om du är synskadad.

to be eligible {vb} [jur.] [USA]

vara berättigad {vb} [jur.]

You may be eligible for a tax exemption on your vehicle registration when you change countries, if you meet the relevant conditions and deadlines.

Du kan vara berättigad till en skattebefrielse för fordonsregistreringen  om du flyttar utomlands och uppfyller vissa villkor och tidsfrister.

In some countries you may be eligible for a tax exemption on your vehicle registration when you move from another EU country, if you meet the relevant conditions and deadlines.

I vissa länder kan du vara berättigad till en avgiftsbefrielse för din fordonsregistrering när du flyttar från ett annat EU-land om du uppfyller vissa villkor och tidsfrister.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "to be eligible" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "to be eligible" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

My report proposes that such experiments should be eligible for state funding.

I betänkandet föreslår jag att sådana försök bör ge rätt till offentliga bidrag.

But there are eligible communities of a myriad of nationalities in all Member States.

Men det finns berättigade gemenskaper med en mängd nationaliteter i alla medlemsstater.

In 2009 Turkey was eligible for EUR 566 million in pre-accession assistance from the EU.

År 2009 beviljades Turkiet 556 miljoner euro i EU-stöd inför anslutningen.

The latter can be eligible for aid under the Cohesion Fund or the Structural Funds.

Den typen av investeringar kan få stöd från Sammanhållningsfonden eller strukturfonderna.

As mentioned earlier, many organisations are eligible for this funding.

Som tidigare nämnts finns det många organisationer som kan beviljas denna typ av bidrag.

In order to be eligible for these vouchers it is necessary to live in a Belgian district.

För att kunna använda dessa checker måste man bo i en belgisk kommun.

Researchers and research students are not eligible for support in the programme.

Forskare och forskarstudenter är inte stödberättigade i programmet.

May be eligible for funding, provided they are active in EU policy areas on a non profit basis.

Dessa organisationer kan söka pengar om de är ideellt verksamma inom ett av EU:s politikområden.

Amendments Nos 5, 8 and 10 concern measures that are eligible for aid.

Ändringsförslag 5, 8 och 10 handlar om stödberättigade åtgärder.

Please note that this service is only available on eligible phones to users in the US.

Tänk på att den här tjänsten endast är tillgänglig på kvalificerade mobiler för användare i USA.

It is interesting to note that all rural areas may be eligible for LEADER II.

Det är också intressant att notera att alla landsbygdsområden är stödberättigade enligt Leader II.

There then remains the problem of which countries are eligible.

Då kvarstår problemet om vilka länder som kan komma i fråga.

If you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.

Om du är en ny annonsör kan du vara kvalificerad att få en.

To be eligible, the organisations should pursue activities in at least three EU Member States.

För att kunna beviljas bidrag bör organisationerna vara verksamma i åtminstone tre medlemsstater i EU.

If your account is disabled, you will not be eligible for further participation in the AdSense program.

Om ditt konto är inaktiverat får du inte fortsätta delta i AdSense-programmet.

The proposal will of course contain criteria for determining whether a country is eligible for aid.

Förslaget kommer självklart att innehålla kriterier för att avgöra om ett land kommer i fråga för stöd.

After several years, both are eligible for transfer back to their home Member State.

Efter flera år är båda berättigade till förflyttning tillbaka till den medlemsstat som är deras hemland.

As I said, Belarus is indeed eligible under the New Neighbourhood programmes.

Vi kommer dock naturligtvis att ta detta i beaktande.

Diagnostic and therapeutic processes will be no more eligible for patenting than they have been in the past.

Diagnostiska och terapeutiska förfaranden patenteras lika litet som var fallet i det förflutna.

All these countries would be eligible for enlargement and all form part of an enlargement process.

Samtliga dessa länder skulle komma på fråga vid en utvidgning och samtliga utgör del i en utvidgningsprocess.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

bazoo · bazooka · BBC · BBQ · BBS · BC · Bcc · BCE · bdellium · be · be-eligible · beach · beachcomber · beaches · beachfront · beachhead · beachwear · beachy · beacon · bead · beading

I det svensk-tyska lexikonet hittar du fler översättningar.