EN approach
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. sjöfart
  3. luftfart
  4. sport

1. allmänt

approach (även: course, fashion, kind, method)
volume_up
sätt {neut.}
This approach is successfully reflected in the report now under discussion.
Denna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.
There are many ways to do that but an integrated approach is absolutely essential.
Det finns många sätt att göra detta, men ett integrerat arbetssätt är absolut nödvändigt.
They regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.
De föredrar att se på internationella frågor på detta sätt.
approach
The Gemelli report attempts to take a fresh approach, a bold approach.
Gemelli försöker i sitt betänkande anlägga ett nytt synsätt, ett djärvt synsätt.
They constitute a balanced approach between a total prevention and a permissive approach.
De utgör ett balanserat synsätt mellan ett totalt stopp och en eftergivet synsätt.
Just how, ladies and gentlemen, is the Commission to implement this approach?
Hur, mina damer och herrar parlamentsledamöter, genomför kommissionen detta synsätt?
approach (även: adjustment, attitude, carriage, feeling)
The EU must not be Dickensian in its approach to the way in which we approach trade.
EU får inte ha en dickensk inställning till sin handelsstrategi.
. - (DE) A differentiated approach to the enlargement strategy is needed.
Det behövs en differentierad inställning till utvidgningsstrategin.
The Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
Kommissionen och föredraganden har rätt inställning i detta avseende.
approach (även: course of action, procedure, proceedings, tack)
The approach adopted by the ESDP is therefore quite a cautious approach.
Utvecklingsprogrammets tillvägagångssätt är därför ganska försiktigt.
I believe that the approach adopted by the Council is an appropriate approach.
Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.
What comments does the Commissioner have on the French authorities ' approach?
Hur kommenterar kommissionsledamoten de franska myndigheternas tillvägagångssätt?
approach (även: method, mode, plan, process)
volume_up
metod {utr.}
This approach requires efficient coordination at the level of the European institutions.
Denna metod kräver en effektiv samordning mellan EU-institutionerna.
A more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
En mer harmoniserad metod krävs för att unionen ska förbli konkurrenskraftig.
It is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
Det är viktigt att EU antar en metod för att förebygga översvämningsskador.
approach (även: apparition, idea, scene, sight)
volume_up
syn {utr.}
These are the first steps in adopting an ecosystem approach to fisheries management.
Dessa är de första stegen för att införa en ekologisk syn på fiskeriförvaltningen.
That is the central message of Parliament's approach to reforming the financial perspective.
Det är huvudbudskapet i parlamentets syn på reformen av budgetramen.
A top-down and bottom-up approach have to meet each other.
En ”uppifrån och ned”-syn måste samsas med en ”nedifrån och upp”-syn.
approach
volume_up
angreppssätt {neut.} [form.]
The principle of parity and cooperation should replace such an approach.
Principen om likhet och samarbete skulle ersätta ett sådant angreppssätt.
The proposals detract from the rapporteur’ s much more balanced approach.
Förslagen minskar värdet av föredragandens mycket mer balanserade angreppssätt.
The proposals detract from the rapporteur’s much more balanced approach.
Förslagen minskar värdet av föredragandens mycket mer balanserade angreppssätt.
approach (även: run-up)
volume_up
ansats {utr.}
(PL) Mr President, I am impressed by this report's comprehensive approach.
Jag är imponerad över betänkandets övergripande ansats.
Liability is conditioned by the overall approach to coexistence taken by the Member State.
Ansvaret beror på medlemsstatens övergripande ansats till samexistens.
Instead, we prefer a gradual approach, where solutions are sought case by case.
Vi förordar i stället en stegvis ansats, där lösningar sökes från fall till fall.
approach (även: strategy, tack, tactic)
volume_up
taktik {utr.}
Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.
Européerna förtjänar en mer balanserad och socialt ansvarsfull politisk taktik.
In order to achieve this, more of a Community approach needs to be adopted.
För detta ändamål måste man välja en mer gemenskapsinriktad taktik.
It is for these reasons that a strategic and catalytic approach is so important.
Det är av denna orsak som en strategiskt och utlösande taktik är viktig.
approach (även: advance, approximation)
I want to underline the very constructive approach taken by the new Member States.
Jag vill betona medlemsstaternas mycket konstruktiva närmande.
In that case, an approach simply has to be made in order to develop this dialogue appropriately.
I så fall måste ett närmande helt enkelt göras för att utveckla denna dialog ordentligt.
It is clear that we need a multi-disciplinary approach involving all the relevant actors.
Det står klart att vi behöver ett mångfacetterat närmande som innefattar alla relevanta aktörer.
approach (även: access, admittance)
approach (även: protocol)
Any other approach is shaking the very foundations of the European architecture.
Alla andra förhållningssätt kommer att skaka det europeiska husets grundvalar.
This approach applies not only to new, but also to existing agencies.
Detta förhållningssätt gäller inte bara nya utan också existerande myndigheter.
In our opinion, the approach taken by the rapporteur is absolutely right.
Enligt vår mening är föredragandens förhållningssätt fullständigt korrekt.
approach (även: drive)
volume_up
infart {utr.}
approach
As I am sure you know, the approach of winter will unleash a humanitarian disaster unless the situation improves soon.
Att vi närmar oss en humanitär katastrof inför den annalkande vintern, om inte läget snart förbättrats, behöver väl knappast påpekas.
approach (även: outlook)
A discriminating approach is called for, especially as regards direct payments to farmers.
I synnerhet när det gäller direktbidrag till jordbrukarna krävs det ett differentierat betraktelsesätt.
On the other hand, just these few issues caused huge problems, owing to differences in approach.
Å andra sidan är dessa få frågor förknippade med stora problem, redan på grund av olika betraktelsesätt.
We should therefore all be pleased, since I believe that this is the right approach, as is being demonstrated in the case of the Mediterranean.
Vi bör därför alla vara nöjda, eftersom jag tror att detta är rätt betraktelsesätt, så som fallet Medelhavet visar.
approach (även: ghost, suggestion, suspicion, vestige)
approach
approach (även: inflow, inlet, intake)
volume_up
inlopp {neut.}
approach
approach
approach (även: attitude, bearing, carriage, gait)
They will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
Some of the measures proposed by the Member States foster this approach.
Vissa av medlemsstaternas åtgärder är en början till denna hållning.
However, that is no reason for failing to develop a common European approach.
Det är dock inget skäl för att inte lyckas utveckla en gemensam europeisk hållning.

2. sjöfart

approach
volume_up
insegling {utr.} [sjö.]

3. luftfart

approach
volume_up
inflygning {utr.} [luft.]
Around 75 % of aircraft are involved in accidents during approach, landing or take-off.
Ca 75 procent av flygplanen är inblandade i olyckor under inflygning, landning eller start.
approach
volume_up
anflygning {utr.} [luft.]

4. sport

trending_flat
"golf"

approach
volume_up
inspelsslag {neut.} [sport] (golf)

Användningsexempel för "approach" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
EnglishWe support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
Vi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.
EnglishWe have an integrated area here and we therefore need to have a common approach.
Vi har ett integrerat område här och vi behöver därför ha en gemensam strategi.
EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission' s breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishI believe that the approach adopted by the Council is an appropriate approach.
Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.
EnglishIf we take that approach, then legitimacy and democratic scrutiny will be missing.
Om vi väljer den metoden kommer legitimitet och demokratisk kontroll att saknas.
EnglishWe all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Vi måste alla inse att situationen kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt.
EnglishThis is the first time that we have agreed on a common approach to communication.
Detta är första gången som vi kommit överens om ett gemensamt kommunikationssätt.
EnglishI believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
Jag anser att den allmänna hållning som intas i själva verket är alltför allmän.
EnglishHowever, we need a three-pronged approach involving leading, pooling and sharing.
Vi behöver emellertid ett tredelat synsätt som innefattar leda, samla och dela.
EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
I ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
EnglishToday, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.
I dag diskuterar vi nästa reform, den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.
EnglishOne of the most important recommendations of CARS 21 is an integrated approach.
En av de viktigaste rekommendationerna i CARS 21 är den om en integrerad metod.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
EnglishAny other approach is shaking the very foundations of the European architecture.
Alla andra förhållningssätt kommer att skaka det europeiska husets grundvalar.
EnglishWe fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
Vi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
EnglishIt is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.
Det är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.
EnglishA repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
En restriktiv grundsyn måste alltid kopplas till ett starkt socialt engagemang.