Search for the most beautiful word
decupled
compost

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "approach"

 

"approach" svensk översättning

Resultat: 1-107 av 7141

approach {substantiv}

approach {substantiv} (även: manner, kind, fashion, course)

sätt {neut.}

A changes in the Community approach to the problems in those regions has been slow.

Gemenskapens sätt att ta itu med de här regionernas problem har utvecklats långsamt.

(NL) Mr President, the current approach to the debt crisis exacerbates the problems.

(NL) Herr talman! Det sätt som man nu hanterar skuldkrisen på förvärrar problemen.

Of course farming needs to take a positive approach to environmental issues.

Det är självklart att jordbruket måste hantera miljöfrågorna på ett positivt sätt.

Dealing with the issue in a mature way means adopting an in-depth approach.

För att hantera den här frågan på ett moget sätt krävs en genomgripande strategi.

This approach is successfully reflected in the report now under discussion.

Denna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.

approach {substantiv}

synsätt {neut.}

In my report, I wanted to take a responsible, balanced, comprehensive approach.

I mitt betänkande ville jag inta ett ansvarsfullt, balanserat och brett synsätt.

However, we need a three-pronged approach involving leading, pooling and sharing.

Vi behöver emellertid ett tredelat synsätt som innefattar leda, samla och dela.

However, our ideals and our principles do not allow us to accept such an approach.

Våra ideal och principer tillåter oss dock inte att gå med på ett sådant synsätt.

That does not mean, however, that we want a purely accountancy-based approach.

Det betyder emellertid inte att vi vill se ett rent redovisningsmässigt synsätt.

Where possible, we are adopting a regionalised approach to any new outbreaks.

Då det är möjligt anlägger vi ett regionalistiskt synsätt på de nya utbrotten.

approach {substantiv} (även: posture, feeling, carriage, attitude)

inställning {utr.}

Furthermore, I am concerned about the European Union's approach to combating AIDS.

Jag är dessutom oroad över Europeiska unionens inställning till aids-bekämpningen.

We are not against competition but against a one-sided approach to competition.

Vi motsätter oss inte konkurrens, utan en ensidig inställning till konkurrens.

We would like to see a similar approach from the Member States and the Commission.

Vi skulle vilja se samma inställning från medlemsstaternas och kommissionens sida.

I want first of all to thank all those who supported me and understood my approach.

För det första vill jag tacka alla som stödde mig och förstod min inställning.

We in Parliament take a less generous approach than you, as you have already heard.

Vi i parlamentet har en mindre generös inställning än ni, som ni redan har hört.

approach {substantiv} (även: process, way, tack, plan)

metod {utr.}

One of the most important recommendations of CARS 21 is an integrated approach.

En av de viktigaste rekommendationerna i CARS 21 är den om en integrerad metod.

A more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.

En mer harmoniserad metod krävs för att unionen ska förbli konkurrenskraftig.

An integrated approach is needed when addressing deficiencies in equal opportunities.

En integrerad metod krävs för att komma tillrätta med den bristande jämlikheten.

It is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.

Det är viktigt att EU antar en metod för att förebygga översvämningsskador.

The Council's strategic approach to exiting the crisis essentially has four aspects.

Rådets strategiska metod för att komma ur krisen har i grund och botten fyra aspekter.

approach {substantiv} (även: idea, eyesight, scene, sight)

syn {utr.}

These are the first steps in adopting an ecosystem approach to fisheries management.

Dessa är de första stegen för att införa en ekologisk syn på fiskeriförvaltningen.

They have developed a unique culture and a unique approach to international affairs.

De har utvecklat en unik kultur och en unik syn på internationella frågor.

I welcome the general support Parliament has given to our approach to multilingualism.

Jag välkomnar det allmänna stöd som parlamentet har gett till vår syn på flerspråkighet.

For example, his government's approach to the problem of terrorism has been much too lax.

Till exempel har hans regering haft en alltför lättvindig syn på problemet med terrorism.

As to immigration policy, your document talks about 'an integrated approach to migration'.

När det gäller migrationspolitiken talar ni om en ”integrerad syn på migration”.

approach {substantiv} (även: tack, procedure, proceedings, course of action)

We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.

Vi måste alla inse att situationen kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt.

What comments does the Commissioner have on the French authorities ' approach?

Hur kommenterar kommissionsledamoten de franska myndigheternas tillvägagångssätt?

I believe that the approach adopted by the Council is an appropriate approach.

Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.

What comments does the Commissioner have on the French authorities' approach?

Hur kommenterar kommissionsledamoten de franska myndigheternas tillvägagångssätt?

I believe that there is certainly a systematic approach to be taken in this regard.

Jag anser att det verkligen finns ett systematiskt tillvägagångssätt för detta.

approach {substantiv}

angreppssätt {neut.} [form.]

For the other institutions the Commission estimates an equally strict approach.

För de andra institutionerna räknar kommissionen med ett lika strikt angreppssätt.

I believe we have succeeded in providing a consistent and convincing approach.

Jag tror att vi har lyckats skapa ett konsekvent och övertygande angreppssätt.

I hope that the Council will commit itself to a so-called inclusive approach.

Jag hoppas att rådet skall arbeta för ett inkluderande angreppssätt som det heter.

This is the same approach we took in the daughter directives on air pollution.

Detta är samma angreppssätt som vi tillämpade i dotterdirektiven om luftföroreningar.

Mr President, this report should be welcomed for its well-rounded approach.

Herr talman! Detta betänkande bör välkomnas för dess väl avvägda angreppssätt.

approach {substantiv} (även: run-up)

ansats {utr.}

Instead, we prefer a gradual approach, where solutions are sought case by case.

Vi förordar i stället en stegvis ansats, där lösningar sökes från fall till fall.

(PL) Mr President, I am impressed by this report's comprehensive approach.

(PL) Herr talman! Jag är imponerad över betänkandets övergripande ansats.

Liability is conditioned by the overall approach to coexistence taken by the Member State.

Ansvaret beror på medlemsstatens övergripande ansats till samexistens.

Eleven new management partnerships in 2009 will make this approach even more effective.

Elva nya förvaltningspartnerskap under 2009 kommer att göra denna ansats ännu effektivare.

I believe that the Commission has adopted an excellent approach in the directive.

Jag tycker att den ansats kommissionen valt i direktivet är utmärkt.

approach {substantiv} (även: strategy, tack, tactic)

taktik {utr.}

Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.

Européerna förtjänar en mer balanserad och socialt ansvarsfull politisk taktik.

It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.

Det är en taktik som uppenbarligen leder till en minskning av EU:s jordbruksproduktion.

I want to tell you that we expect a different approach from the French Presidency.

Jag vill säga er att vi förväntar oss en annan taktik från det franska ordförandeskapet.

It is for these reasons that a strategic and catalytic approach is so important.

Det är av denna orsak som en strategiskt och utlösande taktik är viktig.

But it must also be clear that we only form part of a global approach.

Det måste dock även stå klart att vi bara utgör en del av en global taktik.

approach {substantiv} (även: admittance, access)

tillträde {neut.}

approach {substantiv} (även: protocol)

I therefore prefer the approach of Sir Jack Stewart-Clark to that of Mr Blokland.

Jag föredrar därför Sir Jack Stewart-Clarks förhållningssätt framför Bloklands.

Any other approach is shaking the very foundations of the European architecture.

Alla andra förhållningssätt kommer att skaka det europeiska husets grundvalar.

I would like to ask the Commissioner whether he could envisage a new approach?

Jag vill fråga kommissionären om han kan tänka sig ett nytt förhållningssätt?

Although it is complex it is an issue to which we have to take a practical approach.

Även om frågan är komplex måste vi inta ett praktiskt förhållningssätt till den.

Mrs Roth-Behrendt said that the precautionary principle has to be the right approach.

Roth-Behrendt sade att rätt förhållningssätt måste inbegripa försiktighetsprincipen.

approach {substantiv} (även: approximation, advance)

närmande {neut.}

In that respect we have been rightly critical of a piecemeal approach, improperly researched.

I det avseendet har vi med rätta varit kritiska mot ett gradvis närmande, oriktigt eftersökt.

This report can be no more than a first approach to the reforms contained within Agenda 2000.

Detta betänkande kan inte utgöra mer än ett första närmande till reformerna i Agenda 2000.

It is clear that we need a multi-disciplinary approach involving all the relevant actors.

Det står klart att vi behöver ett mångfacetterat närmande som innefattar alla relevanta aktörer.

In that case, an approach simply has to be made in order to develop this dialogue appropriately.

I så fall måste ett närmande helt enkelt göras för att utveckla denna dialog ordentligt.

Although the number of substances involved is very high, only a targeted approach is conceivable.

Även om antalet tvivelaktiga ämnen är mycket högt, är endast ett målinriktat närmande tänkbart.

approach {substantiv} (även: drive)

infart {utr.}

approach {substantiv}

annalkande {neut.}

As I am sure you know, the approach of winter will unleash a humanitarian disaster unless the situation improves soon.

Att vi närmar oss en humanitär katastrof inför den annalkande vintern, om inte läget snart förbättrats, behöver väl knappast påpekas.

approach {substantiv} (även: outlook)

A discriminating approach is called for, especially as regards direct payments to farmers.

I synnerhet när det gäller direktbidrag till jordbrukarna krävs det ett differentierat betraktelsesätt.

On the other hand, just these few issues caused huge problems, owing to differences in approach.

Å andra sidan är dessa få frågor förknippade med stora problem, redan på grund av olika betraktelsesätt.

We should therefore all be pleased, since I believe that this is the right approach, as is being demonstrated in the case of the Mediterranean.

Vi bör därför alla vara nöjda, eftersom jag tror att detta är rätt betraktelsesätt, så som fallet Medelhavet visar.

Since colleagues have feared that my approach means that anyone may take an authority to court, I wish to stress that just the opposite is the case.

Eftersom kollegerna har varit rädda för att mitt betraktelsesätt skall innebära att var och en kan stämma en myndighet, vill jag betona att det är just tvärt om.

approach {substantiv}

approach {substantiv} (även: intake, inlet, inflow)

inlopp {neut.}

approach {substantiv} (även: ghost, flicker, suggestion, suspicion)

approach {substantiv}

infartsled {utr.}

approach {substantiv}

uppfartsväg {utr.}

approach {substantiv} (även: posture, manner, deportment, carriage)

hållning {utr.}

They will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.

Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.

Again I appeal for some type of rational approach, and at least some coherence.

Jag ber er än en gång att inta en någorlunda rationell och samstämmig hållning.

We need, however, as other speakers have said, a balanced and sensible approach.

Vi måste, som andra talare redan sagt, inta en balanserad och förnuftig hållning.

I believe that the general approach that is being adopted is actually too general.

Jag anser att den allmänna hållning som intas i själva verket är alltför allmän.

However, that is no reason for failing to develop a common European approach.

Det är dock inget skäl för att inte lyckas utveckla en gemensam europeisk hållning.

approach {substantiv} [luft.]

inflygning {utr.} [luft.]

Around 75 % of aircraft are involved in accidents during approach, landing or take-off.

Ca 75 procent av flygplanen är inblandade i olyckor under inflygning, landning eller start.

approach {substantiv} [luft.]

anflygning {utr.} [luft.]

approach {substantiv} [sjö.]

insegling {utr.} [sjö.]

approach (golf) {substantiv} [sport]

inspelsslag (golf) {neut.} [sport]

to approach {verb}

I do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.

Jag tror inte att det är det bästa sättet att närma sig ett avtal av den här typen.

I therefore believe that we should approach this issue with the utmost sensitivity.

Jag anser därför att vi bör närma oss denna fråga med största försiktighet.

So we must take a considered approach here too and must not be tempted to overreact.

Därför måste vi närma oss den frågan med försiktighet utan att överreagera.

Did you not use other means to approach the political and military players?

Använde ni inte andra metoder för att närma er de politiska och militära aktörerna?

I am thus totally in favour of the approach the honourable member advocates.

Jag står alltså helt bakom det sätt på vilket ledamoten har valt att närma sig problemet.

to approach [approached|approached] {vb} (även: to near, to crowd, to come up, to close)

I do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.

Jag tror inte att det är det bästa sättet att närma sig ett avtal av den här typen.

I am thus totally in favour of the approach the honourable member advocates.

Jag står alltså helt bakom det sätt på vilket ledamoten har valt att närma sig problemet.

Bringing a pro-life approach to these issues into discredit in this way is inappropriate.

Att på så vis smutskasta ett livsbejakande sätt att närma sig dessa frågor är olämpligt.

A pragmatic approach to address real common problems has more chance of success.

Ett pragmatiskt sätt att närma sig verkliga gemensamma problem har större chans att lyckas.

Quotas are therefore an important instrument if we are to approach this target.

Kvoten är därför ett viktigt instrument för att närma sig detta mål.

to approach [approached|approached] {vb} (även: to relate to)

förhålla sig {refl. vb}

Both business and industry can gain from a common sense approach to this.

Både företagen och industrin kan tjäna på att förhålla sig med sunt förnuft till detta.

You cannot take a selective, circumstantial or expedient approach to them.

Man kan inte förhålla sig till dem på ett selektivt sätt, beroende på omständigheterna eller vad som passar.

This European approach to human rights should lead to progress in a number of areas.

Detta europeiska sätt att förhålla sig till de mänskliga rättigheterna bör leda till framsteg inom ett antal områden.

The two institutions would like to back each other, to have a similar approach to the Multiannual Financial Framework.

De två institutionerna vill gärna stödja varandra och förhålla sig på samma sätt till den fleråriga budgetramen.

We will see what names are put forward for the new Commission and what approach the president-designate of the Commission takes.

Vi får se vilka namn som blir aktuella för den nya kommissionen och hur den utnämnde kommissionsordföranden kommer att förhålla sig.

If it does, I am sure it will approach me to have the matter discussed at the Council.

Om det är så, är jag säker på att den kommer att ta kontakt med mig för att diskutera ärendet i rådet.

I would invite that person to approach the competent committees and join us in discussing ways of reducing the risks of misappropriation in this House.

Jag vill uppmana den personen att ta kontakt med berörda utskott så att vi tillsammans kan diskutera sätt att minska risken för förskingring i parlamentet.

And we are not just doing this in our own countries, but also approaching suppliers across borders and being approached by them.

Vi gör det inte bara i eget land utan också över gränserna tar vi kontakt med leverantörer och tar leverantörerna kontakt med oss.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "approach":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "approach" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "approach" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.

Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.

They call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .

De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".

A repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.

En restriktiv grundsyn måste alltid kopplas till ett starkt socialt engagemang.

We fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.

Vi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.

We must compare the approaches to see which is effective in countering addiction.

Vi måste jämföra vilken strategi som fungerar för att motverka narkotikaberoende.

We have an integrated area here and we therefore need to have a common approach.

Vi har ett integrerat område här och vi behöver därför ha en gemensam strategi.

We have deliberately chosen to base an approach on region-to-region negotiations.

Vi har medvetet valt att tillämpa en strategi med interregionala förhandlingar.

This is the first time that we have agreed on a common approach to communication.

Detta är första gången som vi kommit överens om ett gemensamt kommunikationssätt.

The Committee on Fisheries does not share the Commission' s breaking-up approach.

Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.

This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.

Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.

We support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.

Vi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.

If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.

I ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.

Today, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.

I dag diskuterar vi nästa reform, den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.

Beirut approach control, American Travelways Flight 282, under command of Captain

Beiruts inflygningskontroll, American Travelways flyg 282, under ledning av kapten

It is a political thank-you for Parliament's activity and responsible approach.

Det är ett uttryck för politiskt erkännande av parlamentets verksamhet och ansvar.

They call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach '.

De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min " medelvägsinställning ".

It is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.

Det är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.

Such children require a special approach and a personalised style of teaching.

Dessa barn kräver en särskild strategi och individuellt anpassad undervisning.

The Council has followed the approach adopted by the Legal Affairs Committee here.

Rådet har följt den strategi som antogs av utskottet för rättsliga frågor här.

If we take that approach, then legitimacy and democratic scrutiny will be missing.

Om vi väljer den metoden kommer legitimitet och demokratisk kontroll att saknas.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det svensk-engelska lexikonet.