EN approach
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. sjöfart
  3. luftfart
  4. sport

1. allmänt

approach (även: course, fashion, kind, method)
volume_up
sätt {neut.}
This approach is successfully reflected in the report now under discussion.
Denna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.
There are many ways to do that but an integrated approach is absolutely essential.
Det finns många sätt att göra detta, men ett integrerat arbetssätt är absolut nödvändigt.
They regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.
De föredrar att se på internationella frågor på detta sätt.
approach
The Gemelli report attempts to take a fresh approach, a bold approach.
Gemelli försöker i sitt betänkande anlägga ett nytt synsätt, ett djärvt synsätt.
They constitute a balanced approach between a total prevention and a permissive approach.
De utgör ett balanserat synsätt mellan ett totalt stopp och en eftergivet synsätt.
Just how, ladies and gentlemen, is the Commission to implement this approach?
Hur, mina damer och herrar parlamentsledamöter, genomför kommissionen detta synsätt?
approach (även: adjustment, attitude, carriage, feeling)
. - (DE) A differentiated approach to the enlargement strategy is needed.
Det behövs en differentierad inställning till utvidgningsstrategin.
The EU must not be Dickensian in its approach to the way in which we approach trade.
EU får inte ha en dickensk inställning till sin handelsstrategi.
The Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
Kommissionen och föredraganden har rätt inställning i detta avseende.
approach (även: course of action, procedure, proceedings, tack)
The approach adopted by the ESDP is therefore quite a cautious approach.
Utvecklingsprogrammets tillvägagångssätt är därför ganska försiktigt.
I believe that the approach adopted by the Council is an appropriate approach.
Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.
What comments does the Commissioner have on the French authorities ' approach?
Hur kommenterar kommissionsledamoten de franska myndigheternas tillvägagångssätt?
approach (även: method, mode, plan, process)
volume_up
metod {utr.}
This approach requires efficient coordination at the level of the European institutions.
Denna metod kräver en effektiv samordning mellan EU-institutionerna.
A more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
En mer harmoniserad metod krävs för att unionen ska förbli konkurrenskraftig.
It is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
Det är viktigt att EU antar en metod för att förebygga översvämningsskador.
approach (även: apparition, idea, scene, sight)
volume_up
syn {utr.}
That is the central message of Parliament's approach to reforming the financial perspective.
Det är huvudbudskapet i parlamentets syn på reformen av budgetramen.
These are the first steps in adopting an ecosystem approach to fisheries management.
Dessa är de första stegen för att införa en ekologisk syn på fiskeriförvaltningen.
A top-down and bottom-up approach have to meet each other.
En ”uppifrån och ned”-syn måste samsas med en ”nedifrån och upp”-syn.
approach
volume_up
angreppssätt {neut.} [form.]
The principle of parity and cooperation should replace such an approach.
Principen om likhet och samarbete skulle ersätta ett sådant angreppssätt.
The proposals detract from the rapporteur’ s much more balanced approach.
Förslagen minskar värdet av föredragandens mycket mer balanserade angreppssätt.
The proposals detract from the rapporteur’s much more balanced approach.
Förslagen minskar värdet av föredragandens mycket mer balanserade angreppssätt.
approach (även: run-up)
volume_up
ansats {utr.}
(PL) Mr President, I am impressed by this report's comprehensive approach.
Jag är imponerad över betänkandets övergripande ansats.
Liability is conditioned by the overall approach to coexistence taken by the Member State.
Ansvaret beror på medlemsstatens övergripande ansats till samexistens.
Instead, we prefer a gradual approach, where solutions are sought case by case.
Vi förordar i stället en stegvis ansats, där lösningar sökes från fall till fall.
approach (även: strategy, tack, tactic)
volume_up
taktik {utr.}
Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.
Européerna förtjänar en mer balanserad och socialt ansvarsfull politisk taktik.
In order to achieve this, more of a Community approach needs to be adopted.
För detta ändamål måste man välja en mer gemenskapsinriktad taktik.
It is for these reasons that a strategic and catalytic approach is so important.
Det är av denna orsak som en strategiskt och utlösande taktik är viktig.
approach (även: advance, approximation)
I want to underline the very constructive approach taken by the new Member States.
Jag vill betona medlemsstaternas mycket konstruktiva närmande.
It is clear that we need a multi-disciplinary approach involving all the relevant actors.
Det står klart att vi behöver ett mångfacetterat närmande som innefattar alla relevanta aktörer.
In that case, an approach simply has to be made in order to develop this dialogue appropriately.
I så fall måste ett närmande helt enkelt göras för att utveckla denna dialog ordentligt.
approach (även: access, admittance)
approach (även: protocol)
I therefore prefer the approach of Sir Jack Stewart-Clark to that of Mr Blokland.
Jag föredrar därför Sir Jack Stewart-Clarks förhållningssätt framför Bloklands.
Any other approach is shaking the very foundations of the European architecture.
Alla andra förhållningssätt kommer att skaka det europeiska husets grundvalar.
This approach applies not only to new, but also to existing agencies.
Detta förhållningssätt gäller inte bara nya utan också existerande myndigheter.
approach (även: drive)
volume_up
infart {utr.}
approach
As I am sure you know, the approach of winter will unleash a humanitarian disaster unless the situation improves soon.
Att vi närmar oss en humanitär katastrof inför den annalkande vintern, om inte läget snart förbättrats, behöver väl knappast påpekas.
Who would prefer to uphold increasing uncertainty and armed violence with an openly approaching tragic outcome?
Vem skulle hellre ha upprätthållit en situation med växande osäkerhet och väpnat våld med tydligt annalkande tragiska följder?
Only through a close integration of energy security and innovation can we avoid the approaching energy crisis that would also affect Europe.
Det är endast genom nära samordning av energiförsörjning och innovation som vi kan motverka den annalkande energikris som även skulle drabba Europa.
approach (även: outlook)
A discriminating approach is called for, especially as regards direct payments to farmers.
I synnerhet när det gäller direktbidrag till jordbrukarna krävs det ett differentierat betraktelsesätt.
On the other hand, just these few issues caused huge problems, owing to differences in approach.
Å andra sidan är dessa få frågor förknippade med stora problem, redan på grund av olika betraktelsesätt.
We should therefore all be pleased, since I believe that this is the right approach, as is being demonstrated in the case of the Mediterranean.
Vi bör därför alla vara nöjda, eftersom jag tror att detta är rätt betraktelsesätt, så som fallet Medelhavet visar.
approach (även: ghost, suggestion, suspicion, vestige)
approach
approach (även: inflow, inlet, intake)
volume_up
inlopp {neut.}
approach
approach
approach (även: attitude, bearing, carriage, posture)
They will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
Some of the measures proposed by the Member States foster this approach.
Vissa av medlemsstaternas åtgärder är en början till denna hållning.
However, that is no reason for failing to develop a common European approach.
Det är dock inget skäl för att inte lyckas utveckla en gemensam europeisk hållning.

2. sjöfart

approach
volume_up
insegling {utr.} [sjö.]

3. luftfart

approach
volume_up
inflygning {utr.} [luft.]
Around 75 % of aircraft are involved in accidents during approach, landing or take-off.
Ca 75 procent av flygplanen är inblandade i olyckor under inflygning, landning eller start.
approach
volume_up
anflygning {utr.} [luft.]

4. sport

trending_flat
"golf"

approach
volume_up
inspelsslag {neut.} [sport] (golf)

Användningsexempel för "approach" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
Englishto apply a broad brush approach
EnglishWe have an integrated area here and we therefore need to have a common approach.
Vi har ett integrerat område här och vi behöver därför ha en gemensam strategi.
EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission' s breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
EnglishWe support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
Vi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.
EnglishWe fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
Vi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach '.
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min " medelvägsinställning ".
EnglishIt is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.
Det är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.
EnglishA repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
En restriktiv grundsyn måste alltid kopplas till ett starkt socialt engagemang.
EnglishWe have deliberately chosen to base an approach on region-to-region negotiations.
Vi har medvetet valt att tillämpa en strategi med interregionala förhandlingar.
EnglishThis is the first time that we have agreed on a common approach to communication.
Detta är första gången som vi kommit överens om ett gemensamt kommunikationssätt.
EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
I ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
EnglishToday, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.
I dag diskuterar vi nästa reform, den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.
EnglishI believe that the right approach is not more competition, but more cooperation.
Jag anser att den bästa strategin inte är ökad konkurrens utan mer samarbete.
EnglishThe approach was confirmed by the Thessaloniki European Council in June 2003.
Denna lösning bekräftades vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003.
EnglishMr President, firstly I would like to compliment the Commission on its approach.
Herr talman! I första hand mina komplimanger för kommissionens handlingssätt.
EnglishBeirut approach control, American Travelways Flight 282, under command of Captain
Beiruts inflygningskontroll, American Travelways flyg 282, under ledning av kapten
EnglishIt is a political thank-you for Parliament's activity and responsible approach.
Det är ett uttryck för politiskt erkännande av parlamentets verksamhet och ansvar.