Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "applicable"

 

"applicable" svensk översättning

Resultat: 1-24 av 698

applicable {adjektiv}

applicable {adj.} (även: appropriate, pertinent)

tillämplig {adj.}

Even if it were applicable, I am not sure how much further forward it would take us.

Även om den var tillämplig är jag inte säker på hur mycket längre den skulle ta oss.

I consider Article 175 of the common treaties applicable to this Regulation.

Jag anser att artikel 175 i fördragen är tillämplig på denna förordning.

The Security Council’s Resolution 1559 is not yet applicable to Damascus.

Säkerhetsrådets resolution 1559 är inte tillämplig för Damaskus ännu.

Law applicable to non-contractual obligations ('Rome II') (debate)

Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (debatt)

The President declared this not applicable to the topical debate.

Talmannen förklarade då att den inte var tillämplig på aktualitetsdebatten.

applicable {adj.} (även: helpful, available, adaptable, usable)

användbar {adj.}

This is one instance where the ‘less is more’ principle is particularly applicable.

Det är ett exempel på där principen ”mindre är mer” är särskilt användbar.

That said, it is true that European law is not properly applicable, as Union law is not directly applicable in a territory that is not an outermost region.

Å andra sidan är det sant att europeisk rätt inte är riktigt användbar eftersom gemenskapsrätten inte går att tillämpa direkt på ett territorium som inte är ett yttersta randområde.

applicable {adj.} (även: proper, pat, opportune, fitting)

passande {adj.}

Ladies and gentlemen, in my view, in the concept of ‘one China’ the idea of peaceful reunification should be replaced with something that is more applicable – a peaceful solution.

Mina damer och herrar! När det gäller begreppet ”ett enat Kina” anser jag att tanken om en fredlig återförening bör ersättas med något mer passande – en fredlig lösning.

applicable {adj.}

applicerbar {adj.}
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "applicable" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "applicable" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

There is an international convention, and that naturally remains applicable here.

Det finns ju en internationell konvention och den är naturligtvis tillämpbar här.

In the light of the agreement, Amendments Nos 1 to 7 are no longer applicable.

Mot bakgrund av uppgörelsen är ändringsförslagen 1-7 inte längre tillämpliga.

This is not consistent with the conditions applicable to internal movements.

Detta är inte förenligt med de villkor som tillämpas vid inre förflyttningar.

This is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.

Det gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.

I welcome the fact that the regulation will be applicable to all EU Member States.

Jag välkomnar att förordningen kommer att gälla samtliga EU:s medlemsstater.

This is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.

Detta gäller även – men givetvis inte enbart – energipolitiken i synnerhet.

As Mr Prodi has just said, there is no legal framework applicable to nanotechnology.

Som Vittorio Prodi precis har sagt finns det inte någon rättslig ram för nanotekniken.

It is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.

Det träder i kraft den 1 februari 2005, för en inledande period av tre år.

As Mr Prodi has just said, there is no legal framework applicable to nanotechnology.

Som Vittorio Prodi precis har sagt finns det inte någon rättslig ram för nanotekniken.

The initial proposal was limited to rules applicable within a given port.

Det är sant att vi tog upp frågan om egenhantering för företag med personal på land.

The Treaty provisions are fully applicable to trade in auditing services.

Fördragets bestämmelser gäller fullt ut för handel med revisionstjänster.

We are talking about rights applicable to people, to citizens like ourselves.

Vi talar om rättigheter som är tillämpliga för människor, för medborgare som vi själva.

The Commission is also looking at the European legislation applicable to nanotechnology.

Kommissionen tittar även på den europeiska lagstiftningen om nanoteknik.

Various amendments have also been adopted on the requirements applicable to cabin crews.

Man har också antagit flera ändringsförslag angående kraven för kabinpersonalen.

I assume that the decision will be that both parties have violated applicable WTO rules.

Jag antar att beslutet kommer att bli att båda parter har kränkt gällande WTO-regler.

The initial proposal was limited to rules applicable within a given port.

Det ursprungliga förslaget var begränsat till regler inom en given hamn.

Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (vote)

Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (omröstning)

This is particularly applicable to the advertising of air fares on websites.

Detta gäller särskilt för offentliggörande av flygpriser på webbplatser.

This amendment does not provide for common penalties applicable to infringements.

Detta ändringsförslag innehåller inte gemensamma påföljder för brott mot bestämmelserna.

Directive 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.

Direktiv 2001/95/EG styr de allmänna säkerhetskrav som gäller för varor.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las tysk-svenska lexikon.