Engelsk-svensk översättning av "applicable"

EN applicable Svensk översättning

applicable {adj.}

EN applicable
play_circle_outline
{adjektiv}

applicable (även: appropriate, pertinent)
The President declared this not applicable to the topical debate.
Talmannen förklarade då att den inte var tillämplig på aktualitetsdebatten.
The Security Council’s Resolution 1559 is not yet applicable to Damascus.
Säkerhetsrådets resolution 1559 är inte tillämplig för Damaskus ännu.
Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations (
Protokollet om tillämplig lag för underhållsskyldighet (
applicable (även: adequate, appropriate, apt, assorted)
Ladies and gentlemen, in my view, in the concept of ‘one China’ the idea of peaceful reunification should be replaced with something that is more applicable – a peaceful solution.
När det gäller begreppet ”ett enat Kina” anser jag att tanken om en fredlig återförening bör ersättas med något mer passande – en fredlig lösning.
applicable
applicable (även: adaptable, available, helpful, practical)
This is one instance where the ‘less is more’ principle is particularly applicable.
Det är ett exempel på där principen ”mindre är mer” är särskilt användbar.
That said, it is true that European law is not properly applicable, as Union law is not directly applicable in a territory that is not an outermost region.
Å andra sidan är det sant att europeisk rätt inte är riktigt användbar eftersom gemenskapsrätten inte går att tillämpa direkt på ett territorium som inte är ett yttersta randområde.

Användningsexempel för "applicable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere is an international convention, and that naturally remains applicable here.
Det finns ju en internationell konvention och den är naturligtvis tillämpbar här.
EnglishThis is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
Det gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
EnglishIt is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
Det träder i kraft den 1 februari 2005, för en inledande period av tre år.
EnglishI welcome the fact that the regulation will be applicable to all EU Member States.
Jag välkomnar att förordningen kommer att gälla samtliga EU:s medlemsstater.
EnglishThis is not consistent with the conditions applicable to internal movements.
Detta är inte förenligt med de villkor som tillämpas vid inre förflyttningar.
EnglishVarious amendments have also been adopted on the requirements applicable to cabin crews.
Man har också antagit flera ändringsförslag angående kraven för kabinpersonalen.
EnglishThis amendment does not provide for common penalties applicable to infringements.
Detta ändringsförslag innehåller inte gemensamma påföljder för brott mot bestämmelserna.
EnglishDirective 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.
Direktiv 2001/95/EG styr de allmänna säkerhetskrav som gäller för varor.
EnglishThis is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.
Detta gäller även – men givetvis inte enbart – energipolitiken i synnerhet.
EnglishThat resolution was adopted six months ago, and in fact it is already applicable.
Detta beslut togs för ett halvår sedan, och gäller egentligen redan nu.
EnglishAs Mr Prodi has just said, there is no legal framework applicable to nanotechnology.
Som Vittorio Prodi precis har sagt finns det inte någon rättslig ram för nanotekniken.
EnglishAs Mr Prodi has just said, there is no legal framework applicable to nanotechnology.
Som Vittorio Prodi precis har sagt finns det inte någon rättslig ram för nanotekniken.
EnglishThe initial proposal was limited to rules applicable within a given port.
Det är sant att vi tog upp frågan om egenhantering för företag med personal på land.
EnglishWill this be applicable to monies changed from national currencies to the euro?
Kommer denna skyldighet att gälla även vid växling från de nationella valutorna till euro?
EnglishClear arrangements to make this principle generally applicable will enhance transparency.
Tydliga anvisningar för en allmän tillämpning av principen kommer att öka insynen.
EnglishBut when we create this new paradigm it should also be applicable to the East.
Men när vi skapar detta nya paradigm bör vi även tillämpa det österut.
EnglishThis is particularly applicable to the advertising of air fares on websites.
Detta gäller särskilt för offentliggörande av flygpriser på webbplatser.
EnglishFor example, it is also applicable in the emission trading system in some Member States.
Till exempel tillämpas den också i handeln med utsläppsrätter i vissa medlemsstater.
EnglishUnemployment black spots are both applicable to urban and rural areas.
Problemområden med hög arbetslöshet finns både i städerna och på landsbygden.
EnglishI assume that the decision will be that both parties have violated applicable WTO rules.
Jag antar att beslutet kommer att bli att båda parter har kränkt gällande WTO-regler.