Search for the most beautiful word
excessive
hob

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "ambiguity"

 

"ambiguity" svensk översättning

Resultat: 1-25 av 110

ambiguity {substantiv}

ambiguity {substantiv} (även: double-talk)

tvetydighet {utr.}

In a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.

I ett antal fall har detta lett till tvetydighet och till långdragna förfaranden.

There is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.

Det finns alls ingen eftergivenhet, vekhet eller tvetydighet i något av detta.

This sort of ambiguity cannot go on, and we hope that the Council will admit that.

Denna tvetydighet får inte förekomma, och vi hoppas att rådet inser detta.

Amendment No 1 would introduce an unacceptable ambiguity in this respect.

Ändringsförslag 1 skulle införa en oacceptabel tvetydighet i detta hänseende.

I shall therefore vote for Amendment Nos 1, 14, 19 and 24 which aim to remove this ambiguity.

Jag röstar därför för ändringsförslagen nr 1, 14, 19 och 24 som undanröjer denna tvetydighet.

ambiguity {substantiv} (även: obscurity, vagueness, opacity)

oklarhet {utr.}

I think that, on this point, our approach presents no ambiguity.

Jag anser att vårt förhållningssätt på denna punkt inte ger upphov till någon oklarhet.

Secondly, there is ambiguity surrounding collective expulsions.

För det andra råder det oklarhet kring kollektiva utvisningar.

   – Mr President, I think that there is ambiguity here.

   – Herr talman! Jag tror att det föreligger en oklarhet här.

So that is the ambiguity in clause 6 that we are seeking to overcome through the publication of guidance.

Det är den oklarhet i paragraf 6 som vi vill komma till rätta med genom offentliggörande av riktlinjer.

Otherwise, we would end up in situations characterised by ambiguity and bickering, which are best avoided.

I annat fall hamnar vi i en situation som präglas av oklarhet och tvister, något som det är bäst att undvika.

ambiguity {substantiv} (även: obscurity, feebleness, vagueness, faintness)

otydlighet {utr.}

However, ambiguity has crept into the proposals with regard to the functioning of Directive 2001/42/EC.

Det har emellertid smugit sig in en otydlighet i förslagen i fråga om hur direktiv 2001/42/EG skall fungera.

However, ambiguity has crept into the proposals with regard to the functioning of Directive 2001/ 42/ EC.

Det har emellertid smugit sig in en otydlighet i förslagen i fråga om hur direktiv 2001 / 42 / EG skall fungera.

We maintain that the current definition leads to ambiguity and a risk of unpredictability and bad practice.

Vi vidhåller att den nuvarande definitionen leder till otydlighet och en risk för oförutsägbarhet och dålig praxis.

I am sorry about the conditions under which we have had to produce this report, given the ambiguity that surrounds it.

Jag beklagar omständigheterna bakom vårt utarbetande av detta betänkande, med tanke på den otydlighet som omger det.

Mr President, the Laeken Declaration is punctuated by question marks: a sign of the ambiguity which currently exists in relation to the future of the European Union.

Herr talman! Laekenförklaringen innehåller en hel del frågetecken: ett tecken på den otydlighet som redan finns när det gäller Europeiska unionens framtid.

ambiguity {substantiv} (även: double-talk)

The dealings with Turkey were governed by ambiguity and deviousness, one-sidedness and exclusion.

Turkiet bemöttes med dubbla budskap och dubbeltydighet, ensidighet och uteslutande.

ambiguity {substantiv}

ambiguitet {enb. plur.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "ambiguity":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "ambiguity" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "ambiguity" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

In a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.

Återanvändning av material och omsorg om naturresurserna är mycket viktigt.

Let us stop creating ambiguity in this Chamber, but, above all, also outside of it.

Låt oss stoppa tvetydigheten i denna kammare och inte minst utanför den.

You speak, for example, of ‘ambiguity regarding the independence of the Judiciary’.

Ni talar till exempel om oklarheter i fråga om rättsväsendets oberoende.

Mr President, first of all, allow me to say one thing so that there can be no ambiguity.

Herr talman! Låt mig först säga en sak så att det inte råder någon tvekan.

The problem is that, in actual fact, there is ambiguity and confusion.

Problemet är att det bevisligen finns tvetydigheter och motstridiga uppgifter.

Our shame and also indignation are at so many lies, so much ambiguity and so much hot air.

Vår skam och ilska gäller de många lögnerna, dubbeltydigheten och det tomma pratet.

This is a point on which we must be clear, dispensing with ambiguity.

När det gäller detta måste vi vara tydliga och ta oss ur de motsättningar som finns.

To say nothing of the ambiguity where nuclear energy is concerned ...

För att inte tala om tvetydigheten när det gäller kärnkraftsenergi...

I am sure we will succeed in weeding out each and every point of ambiguity in the Treaty.

Jag är säker på att vi kommer att lyckas få bort varenda liten tvetydig punkt ur fördraget.

I believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.

Det måste vara detta parlaments plikt att avlägsna den osäkerheten.

Madam High Representative, I really would like you to clear up any ambiguity on this subject.

Fru Ashton! Jag skulle verkligen vilja att ni reder ut oklarheterna i denna fråga.

There's an ambiguity of what that should be that we should do, and then we do something.

Det finns en osäkerhet, om vad vi borde göra, och så gör vi något.

Anyone can see that this is where the ambiguity of the European construction lies.

Här kan var och en lätt se tvetydigheten i det europeiska bygget.

Madam President, first of all, let there be no ambiguity about our move.

Fru ordförande! Först och främst: låt det inte råda något tvivel om vårt sätt att gå till väga.

This fundamental point should be emphasised because the ambiguity may lead to a misunderstanding.

Denna grundläggande fråga bör betonas, eftersom tvetydigheten kan leda till missförstånd.

Let me be very clear on this so there is no room for ambiguity.

Här vill jag vara särskilt tydlig för att det inte ska kunna uppstå några oklarheter.

What concerns us is the ambiguity of a certain number of amendments dealing with virtual products.

Det är tvetydigheten i ett antal ändringsförslag som behandlar virtuell produktion.

The main ambiguity is how long fingerprints from growing children are in fact reliable.

Den viktigaste osäkerheten är hur länge fingeravtryck från växande barn faktiskt är tillförlitliga.

The greatest ambiguity reigns as regards its interpretation.

Den största otydligheten råder beträffande hur strategin skall tolkas.

I deplore the ambiguity of these terms and also the lack of a clearer reference to secularity.

Jag beklagar tvetydigheten i termerna och avsaknaden av en klarare hänvisning till konfessionsfriheten.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.