Engelsk-svensk översättning av "affiliation"

EN affiliation Svensk översättning

affiliation {substantiv}

EN affiliation
volume_up
{substantiv}

affiliation (även: association, connection)
Turkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Turkiets historiska anknytning till Europa är obestridlig.
I quoted Gordon Brown not because of any political affiliation.
Det var inte på grund av någon politisk anknytning som jag citerade Gordon Brown.
I say that quite independent of any party-political affiliation.
Jag säger detta helt oberoende av alla partipolitiska anknytningar.
affiliation (även: adherence, association, concurrence, connection)
Reference was made to Amendment 67 on relaxation of the rule for affiliations to social security systems.
Någon nämnde ändringsförslag 67 om mindre hårda regler för anslutning till sjukförsäkringssystem.
However, with all the excitement and interest in cross-Atlantic acquisitions, it seems likely that perhaps something more momentous than a mere affiliation was afoot, at least in the minds of some.
All förväntan och allt intresse för transatlantiska förvärv får det dock att, i alla fall för somliga, framstå som om kanske något mycket viktigare än bara en anslutning är i görningen.
I wish to congratulate the Lebanese people on the massive scale and fervour of their popular mobilisation, regardless of religious affiliations, in support of full sovereignty for their country.
Jag vill gratulera det libanesiska folket till den stora anslutningen och ivern i dess folkliga mobilisering, oaktat religiös anknytning, för att stödja dess lands fulla suveränitet.

Synonymer (engelska) till "affiliation":

affiliation

Användningsexempel för "affiliation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.
Den allmänna tolkningen är faktiskt att etnisk tillhörighet omfattar nationalitet.
EnglishHis political position on the basis of his religious affiliation, in other words.
Hans politiska ställning i förhållande till hans religiösa tillhörighet.
EnglishThe Council has no locus to question the political affiliation of nominees.
Rådet har ingen rätt att ifrågasätta de nominerades politiska hemvist.
EnglishThat is truly a subject that concerns all of us here, whatever our party affiliation.
Detta är verkligen en fråga som berör oss alla här i parlamentet, oavsett partianknytning.
EnglishCan you indicate what the party affiliation of the people who sent those 17 000 forms was?
Kan du tala om vilket parti de personer röstar på som svarade på dessa 17 000 blanketter?
EnglishThe Member State of affiliation must ensure that its nationals have access to information.
Försäkringsmedlemsstaten måste se till att dess medborgare har tillgång till information.
EnglishThe equal value of human beings, irrespective of their religious affiliation, is emphasised.
Människans lika värde oavsett hennes religiösa tillhörighet betonas.
EnglishMEPs are grouped by political affiliation, not by nationality.
Ledamöterna är grupperade efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.
EnglishHow are the responsibilities shared between the Member State of affiliation and the Member State of treatment?
Hur delas ansvaret mellan försäkringsmedlemsstaten och den behandlande medlemsstaten?
EnglishI am well aware of where your political affiliation lies.
Jag är väl medveten om var ni har er politiska tillhörighet.
EnglishIncluded in this are personal data on family and sex life, housing situation and religious affiliation.
Bland annat gäller det personuppgifter om familje- och sexliv, bostadssituation och religionstillhörighet.
EnglishThe research group Twin Cities is studying these and other questions dealing with social affiliation and health.
I forskningsgruppen Twin cities studeras flera frågor som har med social tillhörighet och hälsa att göra.
EnglishAre we really going to ask the staff to tick a political affiliation box before they are appointed to a new job?
Skall vi verkligen låta personalen kryssa för en ruta om politisk tillhörighet innan de anställs för ett nytt jobb?
EnglishApart from my affiliation to Helix I am also affiliated to the Department of Ergonomics, STH, at the Royal Institute of Technology (KTH).
Min organisatoriska tillhörighet är Skolan för Teknik och Hälsa, KTH.
EnglishMy motion to amend was signed by all of the representatives from the Baltic States, regardless of their party affiliation.
Mitt ändringsförslag undertecknades av alla representanter för de baltiska staterna, oavsett partitillhörighet.
EnglishMarriage (civil marriage: meeting legal requirements, but without any religious affiliation) is a legal status recognised in all EU countries.
Borgerlig vigsel (som uppfyller lagens krav men inte har något religiöst inslag) erkänns i alla EU-länder.
EnglishThe Mugabe regime has already been accused in the past of making the provision of food aid conditional upon political affiliation.
President Mugabes regim har redan tidigare anklagats för att låta livsmedelshjälpen vara avhängig av partitillhörighet.
EnglishFor the first time in the history of Spanish democracy, the three are presided over by persons of known political affiliation.
För första gången i den spanska demokratins historia styrs maktens tre instanser av personer med känd politisk tillhörighet.
EnglishName, rank and press affiliation.
EnglishIt was founded by the Muslims from British India because of their religious affiliation, in the same way that India was founded by Hindus.
Det grundades av muslimer från Brittiska Indien utifrån deras religiösa tillhörighet, på samma sätt som Indien grundandes av hinduer.