Så här skriver du ett brev på svenska

Engelsk-svensk översättning av "affiliation"

 

"affiliation" svensk översättning

Resultat: 1-24 av 53

affiliation {substantiv}

affiliation {substantiv} (även: connection, association)

anknytning {utr.}

I quoted Gordon Brown not because of any political affiliation.

Det var inte på grund av någon politisk anknytning som jag citerade Gordon Brown.

Turkey's historic affiliation with Europe is undeniable.

Turkiets historiska anknytning till Europa är obestridlig.

In all transition countries, the media environment has been rather asymmetrical or unbalanced in terms of ownership and political affiliation.

I alla övergångsländer har mediemiljön varit ganska asymmetrisk eller obalanserad i fråga om ägande och politisk anknytning.

National identity plays an important role in the life of individuals, because it is the means for their self-identification and affiliation with a certain group.

Den nationella identiteten spelar en viktig roll för medborgarna, eftersom det är ett medel för deras självbild och anknytning till en viss grupp.

Just yesterday, the victims' relatives met Members of the European Parliament in Strasbourg, who - for once - were all in agreement, irrespective of their political affiliation.

Så sent som i går mötte ledamöter av Europaparlamentet, som för en gångs skull alla var eniga, oavsett politisk anknytning, offrens släktingar i Strasbourg.

affiliation {substantiv} (även: connection, association, turnout, adherence)

anslutning {utr.}

However, with all the excitement and interest in cross-Atlantic acquisitions, it seems likely that perhaps something more momentous than a mere affiliation was afoot, at least in the minds of some.

All förväntan och allt intresse för transatlantiska förvärv får det dock att, i alla fall för somliga, framstå som om kanske något mycket viktigare än bara en anslutning är i görningen.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "affiliation":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "affiliation" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "affiliation" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.

Den allmänna tolkningen är faktiskt att etnisk tillhörighet omfattar nationalitet.

His political position on the basis of his religious affiliation, in other words.

Hans politiska ställning i förhållande till hans religiösa tillhörighet.

The Council has no locus to question the political affiliation of nominees.

Rådet har ingen rätt att ifrågasätta de nominerades politiska hemvist.

That is truly a subject that concerns all of us here, whatever our party affiliation.

Detta är verkligen en fråga som berör oss alla här i parlamentet, oavsett partianknytning.

The Member State of affiliation must ensure that its nationals have access to information.

Försäkringsmedlemsstaten måste se till att dess medborgare har tillgång till information.

Can you indicate what the party affiliation of the people who sent those 17 000 forms was?

Kan du tala om vilket parti de personer röstar på som svarade på dessa 17 000 blanketter?

The equal value of human beings, irrespective of their religious affiliation, is emphasised.

Människans lika värde oavsett hennes religiösa tillhörighet betonas.

MEPs are grouped by political affiliation, not by nationality.

Ledamöterna är grupperade efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.

I am well aware of where your political affiliation lies.

Jag är väl medveten om var ni har er politiska tillhörighet.

This requires firm government action against all agitators, irrespective of their religious affiliations.

Detta innebär ett kraftigt uppträdande från staten mot alla orosstiftare oavsett religiös tillhörighet.

Included in this are personal data on family and sex life, housing situation and religious affiliation.

Bland annat gäller det personuppgifter om familje- och sexliv, bostadssituation och religionstillhörighet.

How are the responsibilities shared between the Member State of affiliation and the Member State of treatment?

Hur delas ansvaret mellan försäkringsmedlemsstaten och den behandlande medlemsstaten?

The research group Twin Cities is studying these and other questions dealing with social affiliation and health.

I forskningsgruppen Twin cities studeras flera frågor som har med social tillhörighet och hälsa att göra.

The subjective perception of one’s own gender affiliations.

Avser en persons självupplevda könstillhörighet.

The decisive factor here must be a candidate's personal qualities, not his political affiliations.

Här är det de personliga kvaliteterna och inte de politiska preferenserna hos en kandidat som bör vara avgörande.

Are we really going to ask the staff to tick a political affiliation box before they are appointed to a new job?

Skall vi verkligen låta personalen kryssa för en ruta om politisk tillhörighet innan de anställs för ett nytt jobb?

I say this simply because of my own liberal affiliations and because, from time to time, it is worth repeating.

Framtiden för 170 000 företag och 2,5 miljoner arbetare i Europa står på spel liksom en marknad på 185 miljarder euro.

This declaration was signed personally by 413 MEPs of all nationalities and all political affiliations.

Uttalandet undertecknades personligen av 413 av våra kolleger, av alla nationaliteter och alla politiska tillhörigheter.

My motion to amend was signed by all of the representatives from the Baltic States, regardless of their party affiliation.

Mitt ändringsförslag undertecknades av alla representanter för de baltiska staterna, oavsett partitillhörighet.

For the first time in the history of Spanish democracy, the three are presided over by persons of known political affiliation.

För första gången i den spanska demokratins historia styrs maktens tre instanser av personer med känd politisk tillhörighet.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.