×Visar resultat för "a". ã¶verfã¶rmyndare finns tyvärr inte i lexikonet.

Synonymer

a: A

A: type A · group A · a

mer (12)

Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "ã¶verfã¶rmyndare"

Visar resultat för "a". ã¶verfã¶rmyndare finns tyvärr inte i lexikonet.
 

"ã¶verfã¶rmyndare" svensk översättning

Resultat: 1-15 av 15

a {artikel}

  a {art.} (även: an)

  en {art.}

I believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.

Jag anser att det är en mycket allvarlig sak att tala om en humanitär katastrof.

We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.

Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.

But of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.

Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.

The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.

Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.

He or she is appointed by the European Council for a two and a half year period.

Han eller hon utnämns av Europeiska rådet för en period av två och ett halvt år.

  a {art.} (även: an)

  ett {art.}

It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.

Det måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.

An inserted draw object is anchored in a text document at the current paragraph.

Ett inklistrat ritobjekt är förankrat i det aktuella stycket i ett textdokument.

He or she is appointed by the European Council for a two and a half year period.

Han eller hon utnämns av Europeiska rådet för en period av två och ett halvt år.

Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?

Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?

Nothing less would be acceptable in a Europe which boasts of its high standards.

Inget mindre vore acceptabelt i ett Europa som skryter över sina stränga normer.

  a {art.} (även: an)

  några {art.}

The vote will take place today, at 11 a.m., that is to say in a few minutes time.

Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.

I would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.

Jag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.

A couple of weeks ago I visited one of the largest consumers in my constituency.

För några veckor sedan besökte jag en av de största förbrukarna i min valkrets.

Alongside positive points, there are also a few negative points to be identified.

Vid sidan av positiva förslag finns det även några negativa som måste pekas ut.

A few weeks ago, we debated the report on the decommissioning of power reactors.

För några veckor sedan debatterade vi betänkandet om avvecklingen av reaktorer.

  a {art.} (även: an)

  viss {art.}

Our party simply had a perception of the measures that should have been applied.

Vårt parti hade bara en viss uppfattning om de åtgärder som borde ha tillämpats.

The role of ombudsman also demands a certain ability to make the job one’s own.

Rollen som ombudsman kräver även en viss förmåga att göra arbetet till sitt eget.

The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.

Det betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.

We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.

Vi håller också med om att man måste stärka uppgiftsskyddet under en viss period.

This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.

Det är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.

  a {art.} (även: an)

  någon {art.}

Is there a timetable for the decommissioning of this nuclear plant, Commissioner?

Herr kommissionär, finns det någon tidsplan för nedläggningen av kärnkraftverket?

Even the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.

Även de mest utfattiga av män har någon de kan hunsa, en kvinna eller ett barn.

Like other women, I do not regard abortion as a normal method of contraception.

Jag anser inte mer än någon annan kvinna att abort är ett normalt preventivmedel.

Pushing for data exclusivity in any form is a problem, no matter how it is done.

Att kräva uppgiftsexklusivitet i någon form är ett problem, oavsett hur det görs.

How many of us would pay for a cinema ticket to have someone else see the film?

Vem av oss skulle köpa en biobiljett för att någon annan skulle kunna se en film?

  a {art.} (även: an)

  något {art.}

It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.

Det måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.

This is not a wish; it is not a vision. This is something we must do immediately.

Det är inte en önskan, det är inget visionärt, det är något vi måste göra genast.

If no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.

Om ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.

The new Member States are not a threat to the EU internal market, but an asset.

De nya medlemsstaterna är inte något hot mot EU:s inre marknad, utan en tillgång.

There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.

Man behöver inte hålla något toppmöte för att fastställa en strategi för Afrika.

  a {art.} (även: an)

  per {art.}

Eighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.

88 procent av landets befolkning lever på en inkomst under 4 US-dollar per dag.

Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.

År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.

The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.

– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.

No employer must be able to ask an employee to work more than 48 hours a week.

Ingen arbetsgivare ska kunna be en anställd arbeta mer än 48 timmar per vecka.

A European Fund for Refugees was established, with a budget of €114 million a year.

Europeiska flyktingfonden inrättades och har en budget på 114 miljoner euro per år.

  a {art.} (även: an)

  varje {art.}

And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.

Och vi gav varje kanal en halv minut extra för reklam för att tjäna mer pengar.

How they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.

Men hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.

5) that each Member State be entitled to a Commissioner with full voting rights;

5) Att varje medlemsland har rätt till en kommissionsledamot med full rösträtt.

In all events, Parliament will be a much tougher negotiating partner next year.

Parlamentet kommer i varje fall under nästa år att bli en mycket hårdare motpart.

This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.

Det är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.

  a {art.} (även: an)

At a time of globalisation, toys are not just another type of goods.

I globaliseringens tidevarv är inte leksaker bara en vara, vilken som helst.

Mr President, this is not a simple ethical issue.

Herr talman! Det handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.

Energy is not a commodity like any other.

Energi är inte en handelsvara vilken som helst.

They forget that there is a socio-economic dimension to farming and that it is not just a business like any other sector.

De glömmer att jordbruk har en samhällsekonomisk dimension och att det inte bara är en affärsverksamhet, vilken som helst.

As a result, people can hold any view they like, as long as they keep within the law, the legal framework and the legal order.

Utifrån detta är vilken som helst tanke försvarbar, men inom lagens gränser och de rättsliga ramarna.

A {substantiv}

  A {substantiv}

  A {neut.}

/cms_fs/1.97476!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]

/cms_fs/1.97476!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]

/cms_fs/1.97481!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]

/cms_fs/1.97481!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]

/cms_fs/1.96444!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]

/cms_fs/1.96444!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]

It offers crops that eliminate vitamin A deficiency and blindness for millions.

Det ger en skörd som utplånar A-vitaminbrist och blindhet för miljoner människor.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.

  A {substantiv} [musik]

  A (ampere) {substantiv} [förk.]

  ampere {utr.}

  A (adult) {substantiv} [film] [förk.]

  A (grade) {substantiv} [utb.]

  med beröm godkänd [utb.] [ex.]

A {adjektiv}

  A {adj.} [USA]

  toppbetyg (högsta betyg) {adj.}

English language as a subject at Luleå University of Technology gets top marks in a new Quality Review from Swedish National Agency for Higher Education (HSV).

Engelska språket som ett ämne vid Luleå tekniska universitet får toppbetyg i en ny kvalitetsgranskning av Högskoleverket (HSV).
Hittade inte riktigt det du sökte efter? Meddela oss att översättningen för "ã¶verfã¶rmyndare" saknas.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "a":

Synonymer (engelska) till "A":

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: att komprimera, sjuksköterska, frigöra, speditör, förkrympt

Snarlika ord

axolotl · axon · ayatollah · aye · azalea · Azerbaijan · Azerbaijani · azimuth · Azores · Azure · ã¶verfã¶rmyndare · B.A. · B-girl · b-lymphocyte · BA · babble · babbling · babe · Babel · babies · baboon

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.